آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۵

چکیده

این پژوهش با هدف طراحی و برازش مدل علّی از روابط بین ارزیابی های شناختی، حمایت اجتماعی ادراک شده، هیجان های پیشرفت و انگیزش پیشرفت در دانشجویان تحصیلات تکمیلی انجام شد. طرح پژوهش، توصیفی با طرح همبستگی در قالب مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه پژوهش شامل تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز (حدود 3400 نفر) در سال تحصیلی 99-1398 بود. حجم نمونه شامل 400  تن (224 دختر و 176 پسر) بود که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه های ارزیابی های شناختی پی کاک و لانگ (1990)، حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت، دهلم، زیمت و فارلی (1988)، هیجان های پیشرفت پکران، گوئتز و پری (2005) و انگیزه تحصیلی رشید، ذاکری، سلحشوری و کردنوقابی (1391) سود برده شد. داده ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار AMOS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشانگر برازش مدل پیشنهادی پژوهش بود. هم چنین ارزیابی های شناختی  به واسطه هیجان های منفی و مثبت، و حمایت اجتماعی ادراک شده به واسطه هیجان های مثبت بر انگیزش پیشرفت تأثیر معنادار داشت، اما حمایت اجتماعی ادراک شده به واسطه هیجان های منفی، تأثیر معناداری بر انگیزش پیشرفت نداشت. بر پایه یافته ها، پیشنهاد می شود والدین و مدرسان، ارزیابی شناختی سازش یافته و مدیریت هیجان ها را جهت مواجهه مطلوب با موقعیت های استرس زای تحصیلی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی، از آموزش ابتدایی به فراگیران آموزش دهند؛ هم چنین خانواده ، دوستان، اساتید و دانشگاه ها با تامین حمایت های عاطفی، اطلاعاتی و مالی و نیز تأمین و ارتقا تجهیزات علمی به واسطه ایجاد هیجان های مثبت در دانشجویان تحصیلات تکمیلی، انگیزش پیشرفت بیشتری را در آنان موجب شوند.

Constructing a Model for Achievement Motivation based on Cognitive Appraisal, Perceived Social Support and Achievement Emotions in Postgraduate Students

The purpose of this study was designing and fitting an causal model of the relationship between cognitive appraisal, perceived social support, achievement emotions and achievement motivation in graduate students. The research design was descriptive- correlational by use of structural equation modeling. The target population included all postgraduate students of Shiraz University) about 3400 people) in 2019-2020 academic year. The sample size was 400 (224 girls and 176 boys), selected by multistage cluster sampling method. Data were gathered using Peacock & Long (1990) Cognitive Appraisal, Zimet, Dahlem, Zimet, & Farley (1988) Perceived Social Support, Pekrun, Goetz, and Perry (2005) Achievement Emotions, and   Rashid, Zakeri, Salahshouri and Kordnoghabi (2012) Educational Motivation Questionnaires. Data was analyzed by use of Structural Equation Modeling method in Amos software. The results showed that the proposed model fit the data. Also cognitive appraisal due to negative and positive emotions, and perceived social support due to positive emotions had a significant effect on achievement motivation, but perceived social support due to negative emotions did not have a significant effect on achievement motivation. Based on the findings, it is suggested  that parents and teachers train students adapted cognitive assessment and emotional management from primary education in order to face the stressful academic situations favorably Especially in postgraduate studies; Also family, friends, professors and universities by providing emotional, informational and financial support as well as providing and upgrading scientific equipment mediating to arise positive emotions, cause more achievement motivation in students.

تبلیغات