آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۲

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر مدیریت دانش بر انتقال فناوری با در نظر گرفتن متغیر میانجی گرایش کارآفرینانه است. این پژوهش تحقیقی کاربردی، با رویکرد کمی و از نوع توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماری از دو بخش صنعت و دانشگاه تشکیل شده است که شرکت زامیاد و دانشگاه تهران به عنوان موردمطالعه انتخاب شدند. بدین ترتیب بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و با کمک فرمول کوکران، کارشناسان مطلع شرکت زامیاد که تعداد آن ها 180 نفر بود نمونه گیری شده و در نهایت تعداد 123 نفر در بخش صنعت و 111 نفر از دانشکده های دانشگاه تهران تعیین گردید. داده ها به کمک پرسشنامه استاندارد نیومن و همکاران (مدیریت دانش)، والتر و همکاران (گرایش کارآفرینانه) و راجرز و همکاران (انتقال فناوری) گردآوری شدند. روایی صوری پرسشنامه از طریق اظهارنظر خبرگان دانشگاهی تائید گردید. برای محاسبه پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ به کار برده شد (خلق دانش: 741/0، نگهداری از دانش: 738/0، تبدیل دانش: 726/0، به کارگیری دانش:781/0 ، گرایش کارآفرینانه: 853/0و انتقال فناوری:866/0) و بالاتر بودن تمامی ضرایب از 0.7 نشان دهنده آن است که ابزار اندازه گیری استفاده شده پایایی قابل قبولی دارد. برای بررسی همه جانبه مدل مفهومی ارائه شده از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. تحلیل عاملی تأییدی با استفاده از نرم افزار LISREL برای سنجش برازش مدل های اندازه گیری مربوط به سازه های تحقیق به کار برده شده است؛ همچنین آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون با استفاده از SPSS نیز برای آزمودن روابط و تأثیر متغیرها به کار گرفته شده است. در نهایت نرم افزار AMOS جهت آزمودن فرضیه های اصلی تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که رابطه مثبت و معناداری میان مدیریت دانش و انتقال فناوری وجود داشته و همچنین مدیریت دانش از طریق تأثیر بر گرایش کارآفرینانه نیز بر انتقال فناوری تأثیر می گذارد؛ بنابراین سازمان ها می توانند با تکمیل چرخه مدیریت دانش و تلاش در جهت ارتقا و نهادینه سازی گرایش کارآفرینانه، انتقال فناوری ایجاد شده در دانشگاه ها را به شکل مناسب تری به انجام رسانند.

Investigating the effect of knowledge management and entrepreneurial orientation on technology transfer between industry and university (research sample: Zamyad Company and University of Tehran)

The aim of the current research is to investigate the effect of knowledge management on technology transfer by considering the mediating variable of entrepreneurial orientation. This research is an applied research with a quantitative approach and a descriptive-survey type. The statistical population consists of two sectors, industry and university, and Zamiad Company and University of Tehran were selected as subjects of study. In this way, based on stratified random sampling method and with the help of Cochran's formula, 180 informed experts of Zamiad company were sampled, and finally 123 people were in the industry department and 111 people were determined from the faculties of Tehran University. Data were collected using the standard questionnaire of Newman et al. (knowledge management), Walter et al. (entrepreneurial orientation) and Rogers et al. (technology transfer). The face validity of the questionnaire was confirmed through the comments of academic experts.To calculate the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used (knowledge creation: 0.741, knowledge maintenance: 0.738, knowledge conversion: 0.726, knowledge application: 0.781, entrepreneurial orientation: 0.853 and technology transfer: 0.866) and all coefficients were higher than 0.7 indicates that the used measurement tool has acceptable reliability. The structural equation model has been used to comprehensively examine the presented conceptual model. Confirmatory factor analysis using LISREL software has been used to assess the fit of the measurement models related to the research constructs; Also, Pearson's correlation test and regression using SPSS have been used to test the relationships and influence of variables. Finally, AMOS software was used to test the main hypotheses of the research. The results of the research indicate that there is a positive and significant relationship between knowledge management and technology transfer, and knowledge management also affects technology transfer through its influence on entrepreneurial orientation; Therefore, organizations can transfer the technology created in universities in a more appropriate way by completing the knowledge management cycle and trying to promote and institutionalize the entrepreneurial tendency.

تبلیغات