آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹

چکیده

هدف : سواد رسانه ای و اخلاق اجتماعی دو مقوله مهم در عصر کنونی اند. نظر به اهمیت این دو مقوله، هدف تحقیق حاضر، سنجش تأثیر سواد رسانه ای و مؤلفه های آن بر اخلاق اجتماعی کاربران بود. روش : این پژوهش، توصیفی- همبستگی از نوع کاربردی و جامعه آماری آن، شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روایی و پایایی آنها مجدد تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از مدل سازی معادلات ساختاری تحت نرم فزار اسمارت پی.ال.اس استفاده شد. یافته ها : متغیّر سواد رسانه ای و مؤلفه های آن بر اخلاق اجتماعی جامعه هدف، تأثیر مثبت و معناداری دارد. ضریب تعیین به دست آمده نشان می دهد که 5/92 درصد از واریانس متغیّر اخلاق اجتماعی توسط سواد رسانه ای تبیین می شود. کلیه شاخصهای برازش مدل نشان دهنده برازش مطلوب مدل تحقیق اند. نتیجه گیری : افراد واجد سواد رسانه ای، در استفاده از فضای مجازی کمتر در معرض آسیبهای اخلاق اجتماعی قرار دارند.

تبلیغات