آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

هدف از انجام این پژوهش پیش بینی قلدری سایبری بر اساس ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی در نوجوانان بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این دانش آموزان بر اساس فرمول پلنت از تاپاکینگ، فیدل و اولمن (2007) و به شیوه نمونه گیری خوش ه ای تصادفی انتخاب و به پرسشنامه تجربه قلدری-قربانی سایبری (CBVEQ) آنتیادو، کوکینوس و مارکوس (2016)، سیاهه پنج عاملی شده شخصیت (NEO-FFI) مک کری و کاستا (2004)، مقیاس تجدیدنظر شده هوش هیجانی (MSEIS) شاته و همکاران (1998) و سیاهه هوش معنوی (SISRI-24) کینگ (2008) پاسخ دادند. داده های جمع آوری شده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چندمتغیره به روش همزمان تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی با قلدری سایبری رابطه معنی داری وجود دارد (0/01>P). نتایج تحلیل رگرسیون چندمتغیره نیز آشکار کرد که 73/8% درصد از کل واریانس قلدری سایبری به وسیله ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی تبیین می شود. نتایج حاصل از این یافته ها به ضرورت توجه به ویژگی های شخصیتی، هوش هیجانی و هوش معنوی در کاهش قلدری سایبری تأکید کرد.