آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴

چکیده

پژوهش حاضر تحت عنوان مطالعه تطبیقی گنبد "نیایشگاه هندوها" با "خواجه خضر نبی" در بندرعباس به مطالعه تطبیقی معماری گنبد در هر دو بنا می پردازد. لذا با مطالعه و تحقیق در هر دو بنا و مشاهده از نزدیک درمی یابیم که از نظر قدمت تاریخی حائز اهمیت و رتبه جهانی می باشند. در گذشته های بسیار دور هندوها جهت تجارت و بازرگانی با ایران مراودت هایی داشتند که در کنار این رفت وآمد و دادوستدها نیاز به برگزاری آئین مذهبی بود. لذا در سال 1310 ه.ق در زمان حکومت محمدحسن خان سعدالملک این بنا تأسیس شد و پیروان مکتب برهمنی که به خدای ویشنو اعتقاد داشتند در آن به عبادت پرداختند. از همین رو در معماری خواجه خضر نبی نیز تفاوت ها و تشابهاتی وجود داشت که در این تحقیق به آن پرداخته شده است.

تبلیغات