فرهنگ در دانشگاه اسلامی

شاخصهای دانشگاه فرهنگ ساز از دیدگاه مقام معظم رهبری

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

هدف:هدف محققدر این مقاله، استخراج شاخصهای دانشگاه فرهنگ ساز از دیدگاه مقام معظم رهبری بود. روش: این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و از طریق گردآوری داده ها و اطلاعات با مراجعه به منابع کتابخانه ای به رشته تحریر درآمده است. یافته ها: دانشگاه فرهنگ ساز با سه مؤلفه باورها، ارزشها و هنجارها، دارای 28 شاخص است که از مطالبات مقام معظم رهبری از دانشگاهیان استنتاج شده است. نتیجه گیری: دانشگاه فرهنگ ساز با شناخت فرهنگ موجود و فرهنگ مطلوب و اتخاذ رویکردهای مناسب فرهنگ سازی در چارچوب شاخصهای مستخرج از مطالبات مقام معظم رهبری، قادر است جامعه را به وضعیت مطلوب فرهنگی هدایت کند.

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۳