مدیریت برند

تاثیر بازاریابی تجربی بر ارزش تجربی مشتری،با نقش میانجی گری شخصیت برند

دریافت فایل ارجاع: RIS (پژوهیار، EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

با توجه به نو بودن بحث بازاریابی تجربی و عدم پژوهش های کافی در این زمینه در ایران، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر بازاریابی تجربی بر ارزش تجربی مشتری، با نقش میانجی گری شخصیت برند انجام شد؛ که برند لادن به عنوان مورد مطالعه انتخاب شده است. شرکت های موفق، از بازاریابی تجربی، به منظور خلق تجربه منحصربه فرد و به یادماندنی برای مشتریان؛ و از استراتژی های شخصیت برند، برای شکل دهی به رفتارهای آنان استفاده می نمایند. با تمرکز بر این دو متغیر، شرکت ها می توانند ارزش ویژه ای را برای مشتریان خود خلق نموده و از این طریق می توانند مزیت رقابتی کسب نمایند. بدین منظور، با توجه به جامعه نامحدود (مصرف کنندگان برند لادن)، 286پرسشنامه به صورت نمونه ی در دسترس، توزیع و جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، از نرم افزارهای SPSS و XLSTAT استفاده شد. نتایج تحلیل ها نشان داد که سطح هر سه متغیر: بازاریابی تجربی، ارزش تجربی مشتری و شخصیت برند، از نظر مشتریان بالاتر از حد متوسط است؛ و نیز بازاریابی تجربی و شخصیت برند، بر ارزش تجربی مشتری تاثیر مثبتی دارند. لازم به ذکر است که بازاریابی تجربی، هم به طور مستقیم بر ارزش تجربی مشتری اثر گذار است و هم به طور غیرمستقیم و با میانجی گری شخصیت برند.

تبلیغات