آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۴

چکیده

محیط بشر شامل عوامل فیزیکی، اجتماعی و روانی است که هرکدام در وضعیت سلامتی بشر نقش مهمی دارند. یکی از این عوامل برای انسان محیط کار وی است که می تواند دیگر حیطه های زندگی او را تحت تأثیر قرار دهد. این پژوهش به منظور بررسی تأثیر استفاده از مدیریت دانش بر بهبود بهره وری کارکنان اداره کل بهزیستی هرمزگان در سال 1396 انجام گرفت. این پژوهش ازنظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارکنان بهزیستی هرمزگان بود. ابزارهای مورداستفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت دانش، مقیاس بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت بود. نتایج این پژوهش با استفاده از نرم افزار 20 -SPSS موردبررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین مدیریت دانش و بهره وری کارکنان رابطه معنی دار وجود دارد (001/0> p).