مهدی ابزری

دکتری

حوزه (های) آثار:
علوم اجتماعی
اقتصاد
روانشناسی
مدیریت

سازمان/شرکت: اصفهان

نام بخش: مدیریت

عنوان شغلی: دانشیار

عنوان مقاله: فراتحلیل عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در سطح شرکت

حوزه (های) تخصصی: کلیات حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی

تعداد نمایش: 121
چکیده

عنوان مقاله: ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه و تک زمانه برای سرمایه گذاری در سبد سهام تحت یک سنجه ریسک ترکیبی

حوزه (های) تخصصی: مدلسازی ریاضی سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 183
چکیده

عنوان مقاله: شناسایی شاخص های کلیدی سنجش عملکرد افراد برای پرداخت پاداش

حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی

تعداد نمایش: 1344
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر شفاف سازی اطلاعات مالی بر رفتار سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار اصفهان

حوزه (های) تخصصی: اطلاعات و کارایی بازار

تعداد نمایش: 518
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری در سهام در بورس اوراق بهادار (مطالعه ی موردی: بورس اوراق بهادار منطقه ای اصفهان)

حوزه (های) تخصصی: انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 750
چکیده

عنوان مقاله: مقایسه ابعاد ریسک سرمایه گذاران متخصص و غیرمتخصص در مورد خرید سهام در بازار سرمایه

حوزه (های) تخصصی: انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 595
چکیده

عنوان مقاله: اولویت بندی فاکتورهای موثر بر اعتماد در تجارت الکترونیکی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

حوزه (های) تخصصی: الگوهای کمی در تصمیم گیری

تعداد نمایش: 533
چکیده

عنوان مقاله: ایجاد نگرشی نو برای حمایت و پشتیبانی سیستم مدیریت کیفیت

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 299
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بیمارستان های دولتی و خصوصی شهر اصفهان

حوزه (های) تخصصی: مدیریت بهداشت و درمان رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 1497
چکیده

عنوان مقاله: رابطه بین فرهنگ شبکه اینترنتی و فرهنگ سازمانی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

حوزه (های) تخصصی: کلیات رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 705
چکیده

عنوان مقاله: تاثیر هوش فرهنگی بر اثربخشی گروهی (مورد مطالعه: شرکت فولاد مبارکه اصفهان)

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 940
چکیده

عنوان مقاله: پیش بینی قیمت سهام در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از شبکه عصبی فازی و الگوریتم های ژنتیک و مقایسه آن با شبکه عصبی مصنوعی

حوزه (های) تخصصی: پیش بینی های مالی شبکه های عصبی و موضوعات مربوطه

تعداد نمایش: 1991
چکیده

عنوان مقاله: بررسی شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب مدیریت دانش در صنعت خودروی ایران

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 697
چکیده

عنوان مقاله: هوش فرهنگی ، رویارویی با تفاوت ها

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی

تعداد نمایش: 458
چکیده

عنوان مقاله: بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و بازده سرمایه گذاری در محصولات مالی

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 1378
چکیده

عنوان مقاله: سیستم پشتیبان سرمایه گذاری خبره در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: سیستم های اطلاعاتی حسابداری تحقیقات بازار سرمایه

تعداد نمایش: 650
چکیده

عنوان مقاله: بهینه سازی سبد سرمایه گذاری با استفاده از روش های برنامه ریزی خطی و ارائه یک مدل کاربردی

حوزه (های) تخصصی: تحقیق در عملیات

تعداد نمایش: 4699
چکیده

عنوان مقاله: جریان سرمایه گذاری خارجی در کشورهای توسعه نیافته

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی بین الملل

تعداد نمایش: 711
چکیده

عنوان مقاله: رهبری در سازما نهای یادگیرنده

حوزه (های) تخصصی: رهبری

تعداد نمایش: 400
چکیده

عنوان مقاله: دادهکاوی و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در بانکها

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار کلیات

تعداد نمایش: 1278
چکیده

عنوان مقاله: دستیابی به تعالی سازمانی از مسیر شناخت وتقویت فرهنگ سازمانی

حوزه (های) تخصصی: کلیات

تعداد نمایش: 459
چکیده

عنوان مقاله: مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش و پرورش

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 934
چکیده

عنوان مقاله: حفظ ارزش حقیقی سرمایه در شرکت های بیمه

حوزه (های) تخصصی: بیمه،کمپانی های بیمه

تعداد نمایش: 356
چکیده

عنوان مقاله: بررسی تاثیر تناسب فرد- سازمان بر نگرش اعضای هیات علمی دانشگاه

حوزه (های) تخصصی: روابط فرد و سازمان

تعداد نمایش: 613
چکیده

عنوان مقاله: نظریه پیچیدگی و مدیریت تحول سازمان

حوزه (های) تخصصی: تحول سازمانی

تعداد نمایش: 2129
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ سازمانی و TQM Organizational Culture and Total Quality Management

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 468
چکیده

عنوان مقاله: اعتبار

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی،هزینه های مبادله،حقوق دارائی

تعداد نمایش: 345
چکیده

عنوان مقاله: رابطه بین نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و نسبت قیمت به درآمد سهام در بازار بورس تهران

حوزه (های) تخصصی: قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 503
چکیده

عنوان مقاله: بررسی میزان صحت قیمت اولیه سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: قیمت گذاری دارائی،حجم مبادله،نرخ های بهره اوراق قرضه

تعداد نمایش: 409
چکیده

عنوان مقاله: کاربرد مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) در تعیین معیارهای مؤثر بر انتخاب سهام در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 1030
چکیده

عنوان مقاله: امکان سنجی استقرار مدیریت دانش در صنعت فولاد کشور ( مورد مطالعه : شرکت ذوب آهن اصفهان )

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی،هزینه های مبادله،حقوق دارائی

تعداد نمایش: 1680
چکیده

عنوان مقاله: بورس الکترونیکی و راهکارهای توسعه آن در ایران

حوزه (های) تخصصی: بازارهای مالی

تعداد نمایش: 369
چکیده

عنوان مقاله: اهمیت عوامل فردی، ساختاری و ارتباطی حل تعارض از نظرکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی یزد

حوزه (های) تخصصی: پرخاشگری، تعارض و خشونت مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 651
چکیده

عنوان مقاله: نیل به تعالی (سرآمدی) از طریق تقویت فرهنگ سازمانی

حوزه (های) تخصصی: علوم اجتماعی

تعداد نمایش: 804
چکیده

عنوان مقاله: نگرش کارکنان دارای محدودیت های جسمی - ذهنی در محیط کار

حوزه (های) تخصصی: مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 673
چکیده

عنوان مقاله: تامین مالی پروژه های ICT

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 427
چکیده

عنوان مقاله: عوامل موثر در تعیین سهم هزینه نیروی کار در ارزش افزوده صنایع

حوزه (های) تخصصی: بهره وری

تعداد نمایش: 758
چکیده

عنوان مقاله: مسؤولیت اجتماعی و اخلاق کار در مدیریت کیفیت نوین

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 399
چکیده

عنوان مقاله: تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری

حوزه (های) تخصصی: بازاریابی و مدیریت بازار

تعداد نمایش: 856
چکیده

عنوان مقاله: نقش گروه های مرجع در ترغیب افراد به سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار

حوزه (های) تخصصی: مدیریت مالی

تعداد نمایش: 581
چکیده

عنوان مقاله: فرهنگ مدیریت تغییر و بهبود کیفیت در آموزش و پرورش

حوزه (های) تخصصی: تحول سازمانی مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 1047
چکیده

عنوان مقاله: اخلاقیات کار و مسئولیت اجتماعی سازمان در حیطه مدیریت کیفیت

حوزه (های) تخصصی: کلیات مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 532
چکیده

عنوان مقاله: کیفیت و مدیران بین المللی ؛ چالش ها ، ویژگیها ، راهکارها

حوزه (های) تخصصی: مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 381
چکیده

عنوان مقاله: بررسی روابط میان تناسب فرد - سازمان و فرهنگ سازمانی در اجرای مدیریت کیفیت جامع

حوزه (های) تخصصی: رفتار سازمانی مدیریت کیفیت جامع

تعداد نمایش: 1018
چکیده

عنوان مقاله: بررسی آثار فشار روانی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد نمایش: 402
چکیده

عنوان مقاله: بررسی آثار فشار روانی از عوامل سازمانی بر کیفیت تصمیم گیری مدیران

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی

تعداد نمایش: 379
چکیده

عنوان مقاله: عوامل مؤثر بر رضایت شغلی کارکنان ستادی شرکت فولاد مبارکه

حوزه (های) تخصصی: روانشناسی سازمانی و صنعتی مشاوره شغلی

تعداد نمایش: 668
چکیده

عنوان مقاله: بررسی و تجزیه و تحلیل روش های تامین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حوزه (های) تخصصی: سیاست گذاری مالی،ریسک مالی،مدیریت ریسک،ساختار مالکیت و سرمایه

تعداد نمایش: 1629
چکیده

عنوان مقاله: بررسی کارایی سبد سهام (پرتفولیوی) بیمه ی مرکزی ایران

حوزه (های) تخصصی: انتخاب پرتفوی،تصمیمات سرمایه گذاری

تعداد نمایش: 731
چکیده