سید شهاب الدین ساداتی

سید شهاب الدین ساداتی

مدرک تحصیلی: استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۴ مورد از کل ۱۴ مورد.
۱.

بررسی روانکاوانه نشانه های روان-جنسانی در نقاشی های اقتباسی دالی از کمدی الهی دانته

کلید واژه ها: اقتباس دوزخ دانته سالوادور دالی زیگموند فروید عقده ادیپ

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲ تعداد دانلود : ۳۵
در پژوهش پیش رو هدف از بررسی روانکاوانه ی نشانه های روان-جنسانی در نقاشی های اقتباسی سالوادور دالی از متن کمدی الهی دانته، یافتن تفاوت ها، شباهت ها، بازتاب نظریه های روانکاوانه ی زیگموند فروید و تحلیل نمادها و نشانه ها در نقاشی های دالی است. دوزخ در کمدی الهی دانته شامل سی و چهار سرود است که پژوهش حاضر از میان آن ها متونی را برگزیده که نشان دهنده ی تفاوت ها، شباهت ها و نظریه های روانکاوانه ی فروید و نمادها در نقاشی های دالی است. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی و تطبیقی است که در بررسی نمونه های اقتباسی از روش شناسی نقد روانکاوانه بهره گرفته است. در این پژوهش، محقق از نظریه های فروید به عنوان روش تحقیق استفاده کرده است زیرا فروید هنر شامل ادبیات و نقاشی را شبیه خواب و رویا می دانست. نمونه های مورد استفاده در این تحقیق شامل جملات منتخب از بخش دوزخ در کمدی الهی دانته و نقاشی های اقتباسی سالوادور دالی از این جملات در متن دوزخ دانته است. پژوهش حاضر بخش دوزخ در کمدی الهی دانته را برگزیده زیرا این کمدی به شکل رویا و در خواب به دانته الهام شده و به عبارتی دیگر محصول ذهن ناخودآگاه است. از سویی دیگر، نقاشی های اقتباسی سالوادور دالی مورد بررسی قرار گرفته اند زیرا او نقاش سبک سورئالیسم بوده که رویاها و ذهن ناخودآگاه را در آثارش بازنمایی کرده است. در بررسی تطبیقی نقاشی های اقتباسی دالی از متن دوزخ دانته، نتایج این تحقیق نشان داد که دالی بیشتر به ضمیر ناخودآگاه انسان و نمادهای روان-جنسانی پرداخته است.کلید واژه ها: اقتباس، دوزخ دانته، سالوادور دالی، زیگموند فروید، عقده اُدیپ
۲.

A Psychoanalytic Study of Psychosexual Signs in Dali’s Adaptive Paintings of Dante’s Divine Comedy(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Dante’s Inferno Salvador Dali Sigmund Freud Psychosexual Symbols Oedipus Complex Electra Complex

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۲ تعداد دانلود : ۹۷
The aim of the present study is to compare Inferno in Dante’s Divine Comedy with Salvador Dali’s selected paintings. The researchers seek to find differences, similarities, reflections of Freud’s psychoanalytic theories, and analyzed the symbols and signs in Dali’s paintings. Inferno in Dante’s Divine Comedy consists of thirty-four cantos from which the current study has selected images that illustrate the differences, similarities, psychoanalytic theories of Freud, and symbols in Dali’s paintings. The research method of the present study is analytical-comparative method which has used the American school of comparative literature in analyzing the above examples. The corpuses of the current study include Dante’s Inferno and Dali’s adaptive paintings. This study addresses Inferno in that it inspired Dante in the form of dream, and it is the product of the unconscious mind. On the other hand, Dali’s Paintings have been explored because he, as a surrealist painter, portrayed the dreams and the unconscious in his works. The major finding includes the similarity between Dali’s focused on the human’s unconscious and psychosexual symbols in his paintings with Dante’s employment of the unconscious in Divine Comedy , as well as the impact of this medieval work on modern art.
۳.

Semiotic and Cultural Analysis of English and Persian Advertising Slogans(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: culture semiotics Advertising Slogans Peirce’s Model Advertising Elements

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۲ تعداد دانلود : ۳۲۵
The scopes of this research were to analyze the semiotic and cultural aspects of 30 English and Persian advertising slogans of various brands and also to reveal the functions of advertising elements used in the advertising teasers. The slogans were sampled for the analysis on the random basis from the internet sources. The writer used descriptive qualitative method to describe and analyze the semiotic elements; objects; verbal and nonverbal dimensions of advertisements. The semiotic model used in this analysis was Charles Sanders Peirce’s semiotic framework. The researcher identified the frequency of cultural and advertising elements used in the advertising slogans in order to illustrate the techniques used by the companies. The findings of the present research indicated that among the advertising elements, shots, color, and music were used more in the 15 English advertising teasers, but in 15 Persian advertising teasers, shots and color were used more than the other advertising elements. In addition, the functions of semiotic and cultural elements in advertising are as follows: they convey the messages more vividly and comprehensively, facilitate the communication between the advertisers and audiences, indicate the truths and facts in a different way, evoke the awareness and conscience of people in order to help others, convey a piece of information about the advertisement, make reference to a concrete or imaginary reality associated with the values of the advertised product or service, and build a bridge for social groups and various communities.
۴.

هویت های مکانی شده: مطالعه فیلم «درخت گلابی» با رویکرد نقد زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: نقد زیست محیطی درخت گلابی فرهنگ طبیعت هویت های مکانی شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۴ تعداد دانلود : ۴۳۱
در این مقاله، به کمک نظریات نقد زیست محیطی (بوم گرا/ بوم نقد )، داستان کوتاه «درخت گلابی» نوشته گلی ترقی و فیلم «درخت گلابی» (1376) ساخته داریوش مهرجویی که نسخه ای اقتباسی از داستان ترقی است، مطالعه و بررسی شده است. نقد زیست محیطی تلاش می کند تا روابط و وابستگی های فرهنگ و طبیعت را در متون ادبی تحلیل کند. این رویکرد ادبی به مطالعه آثار ادبی و هنری می پردازد و قصد دارد تا جایگاه زیست بوم را در آن ها برجسته کند. به عبارت دیگر، بررسی چگونگی دلالتمندی «مکان» در اثر موضوع توجه این نقد است. در فیلم «درخت گلابی»، شخصیت های فیلم در موقعیت هایی خاص، ارتباطی تنگاتنگ با طبیعت و فضاهای شهری دارند؛ اما در داستان کوتاه ترقی شخصیت اصلی بیشتر غرق در خاطره های خود است. طی این خوانش و براساس استراتژی های نقد زیست محیطی ، رابطه بین شخصیت ها و مکان (فضاهای طبیعی و شهری)، تضاد بنیادین بین زمان حال و گذشته، هویت جنسی زمان و مکان، و کارکرد خاطره مطالعه و بررسی شده تا شبکه معنایی که در تاروپود این دو اثر نهفته است، در ارتباط با یکدیگر آشکار شود. فیلم «درخت گلابی»، چونان که داستان کوتاه گلی ترقی، به واسطه تقابل های نام برده و همچنین زنانگی (طبیعت) و مردانگی (فرهنگ) و عشق و عقل است که معنادار می شود ؛ درواقع تقابل طبیعت (باغ دماوند) و فرهنگ (فضاهای شهری) به بررسی تطبیقی داستان کوتاه و فیلم از دیدگاه نقد زیست محیطی معنا می دهد. در داستان کوتاه و فیلم «درخت گلابی»، هویت ها نیز تنها در ارتباط با طبیعت (باغ دماوند و درخت گلابی) و فرهنگ (شهر و فضاهای شهری) قابل تعریف هستند.
۵.

Investigation of the Strategies Employed in Translation of Cultural and Ideological Items from English into Farsi in the Process of Dubbing (Based on Sharifi and Darchinyan’s Categorization)

کلید واژه ها: Audiovisual Translation Formal Dubbing Initial Norm Taboo Terms Translation Strategy

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۷ تعداد دانلود : ۴۶۹
At the age of globalization and the dominance of media, the audiovisual translation is no more considered as a marginal area and plays an important role in bringing cultures closer to each other. While taboo terms are an inseparable part of American movies, the movie maker companies have to reflect the authenticity of their language in audiovisual products in order to make them more tangible for their audiences. However, one of the biggest concerns of Iranian official audiovisual translators is cultural and ideological items such as taboo terms in audiovisual products. One of the aims of the present study was to investigate the strategies applied in the translation of taboo terms in two dubbed American movies by Iranian official audiovisual translators. The results indicated that most of the taboo terms have been altered or deleted ideologically during the process of translation due to the cultural differences between the source and the target culture. Finally, Iranian official audiovisual translators attempted to tone down the strong language, offensive expressions, vulgar descriptions, etc. in the process of dubbing and create an acceptable translation for their audiences.
۶.

The Analysis of the Notion of Creativity in the Persian Translation of The Remains of the Day: a Philosophical Approach

کلید واژه ها: Creativity Daryabandari Ishiguro Literary Translation Translation

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸۲ تعداد دانلود : ۶۳۲
This research studied the creativity in Persian translation of The Remains of the Day by Najaf Daryabandari and the influence of creativity on a more successful literary translation. To this end, Schjoldager (2008) and Holst (2010) models were introduced and definitions of the micro-strategies and macro-strategies of these models were presented. The main questions with regard to the purpose of the study were whether the Persian translation of this novel is creative and whether creativity is influential in a more successful literary translation. In this study, the translator's creativity was studied through examples that were obtained by means of comparative analysis of the source and target texts as well as features defined in the eight creative micro-strategies of the Holst model. In addition, the features of translated text in terms of using Qajar prose were considered the macro-strategy, which was adopted by the translator. The findings of the study were as follows: The Persian translation of The Remains of the Day by the translator, Najaf Daryabandari, was a creative translation. In the research process, it could be inferred that the translator was able to present a successful literary translation in a meaningful and tactile manner in the target language by using creativity and by comparing and understanding the similarities of the nineteenth century classic English and Qajar dialects. Among extracted samples in this study, the most frequent one was the micro-strategy of adaptation, which was one of the most creative micro-strategies of the Holst model.
۷.

غرض ورزی نقد را تباه می کند: نقدی بر مقاله «چگونه از زیر سایه ی خود خارج شوم»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ترجمه سرقت ادبی غرض ورزی نقد بی طرف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۹ تعداد دانلود : ۳۴۴
نگارش مقاله ای که عنوان نقد ادبی را یدک می کشد، نیاز به تعاریف دقیق، نظریه و روش شناسی دارد. در نقد ادبی باید از معیارهای شخصی فاصله گرفت و به دنبال معیارهای عینی و علمی باشیم. یک منتقد ادبیِ با دانش و تجربه، با اتخاذ شیوه ای عینی از غرض ورزی به دور مانده و نقدی بی طرف را ارائه می کند. تمرّد از اصول نقد عینی و بی طرف، منجر به تباهی نقد می شود. اما گاهی اوقات نوشته هایی دیده می شوند که از پیروی از این اصول سر باز می زنند و اقدام به نوشتن یادداشت هایی تحت عنوان نقد ادبی می کنند که تنها بر معیارهای شخصی و یا نظریه توطئه بنا شده اند. مهدی جاوید شاد در شماره 42 فصلنامه «نقد ادبی» (تابستان 97) به انتشار مطلبی تحت عنوان «چگونه از زیر سایه ی خود خارج شوم؛ نقدی بر مقاله ایدئولوژی و فراخواندن جامعه ی سیاه پوستان آمریکا در شعر «به یاد رادیو» امیری باراکا» اقدام ورزیده که در تمام صفحات مقاله از ارائه تعاریف دقیق و علمی، فرضیه و روش شناسی خودداری کرده است، زیرا با ارجاع به تعاریف علمی و عینی، اساسِ نوشته اش (اتهام سرقت ادبی) با سوالاتی جدّی مواجه می شود. جاوید شاد بحث خود را بر اساس فرضیات شخصی بنا کرده و از نقد منصفانه تمرد ورزیده تا با تکیه به اشتباهات، پنهان کاری و نظریات توطئه، یادداشتش را به پایان برساند. مقاله حاضر می کوشد تا با تکیه بر تعریف سرقت ادبی، نظریات متیو آرنولد، میشل فوکو، خورخه لوئیز بورخس و همچنین اصول و روش تحقیق، ضمن اشاره به اشتباهات مقاله جاوید شاد، روشنگر و راهنمای نقد مقالات دیگر نیز باشد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان