مجلاتمطالعات طب ورزشی


این نشریه مشتق شده از نشریه پژوهش در علوم ورزشی می باشد.


درجه علمی: علمی- پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

مدیرمسئول: دکتر رضا قراخانلو

سردبیر: دکتر رضا رجبی

مدیر داخلی: راضیه ایرانی

صفحه آراء: زهرا نوری

هیات تحریریه:  دکتراحمدابراهیمی عطری،دکتررضارجبی،دکترنادررهنما، دکتر مهرداد عنبریان، دکتر صدرالدین شجاع الدین، دکترمحمدحسین علیزاده،دکتر حیدر صادقی

نشانی: تهران خیابان مطهری خیابان میرعماد کوچه پنجم پلاک 3- کد پستی 1587958711

تلفن:88529122(021)    دورنگار: 88747795(021)

وب سایت: http://smj.ssrc.ac.ir/

پست الکترونیک: smj@SSRC.ac.ir


آرشیو نشریه: