مجلاتصحیفه مبین


 


درجه علمی: علمی پژوهشی (دانشگاه آزاد)

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: معاونت فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی

مدیر مسئول: دکتر سید طه هاشمی

سردبیر: دکتر سید بابک فرزانه

مدیر داخلی: دکتر مرضیه قلی تبار

هیئت تحریریه: دکتر سید امیر محمود انوار، دکتر مهدی ایزدی، دکتر عبدالکریم بی آزار شیرازی، دکتر احمد پاکتچی، دکتر سید محمد باقر حجتی، دکتر سید بابک فرزانه، دکتر محمد علی لسانی فشارکی، دکتر محمد مهدی مظاهری، دکتر مجید معارف، دکتر جعفر نکونام، دکتر عباس همامی

نشانی: تهران، انتهای بزرگراه شهید ستاری شمالی، سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، ساختمان فرهیختگان، طبقۀ دوم، پژوهشکدۀ قرآن و عترت

تلفن:4-44868570(021)(داخلی 1109)      فکس:22606157(021)

وب سایت: http://www.tasnim.ir

پست الکترونیک: chiefed.jsm@gmail.com 


آرشیو نشریه: