مجلاتمعرفت ادیان


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس‌سره

مدیر مسئول: سیداکبر حسینی‌قلعه‌بهمن

سردبیر: محمدعلی شمالی

مدیر اجرایی: محمد ایلاقی حسینی

هیئت تحریریه: سوسن آل رسول، علی‌ارشد ریاحی، احمدحسین شریفی، محمدعلی شمالی، قربان علمی، ابوالفضل محمودی، علی مصباح، حسن نقی‌زاده، همایون همتی

نشانی: قم، بلوار امین، بلوار جمهورى اسلامى ـ مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمینى قدس‏سره ـ طبقه چهارم

تلفن:  32113473(025)    فکس:32934483 (025)

وب سایت: http://marefateadyan.nashriyat.ir/

پست الکترونیک: nashrieh@qabas.net


آرشیو نشریه: