مسائل اجتماعی ایران - نشریه علمی (وزارت علوم)

مسائل اجتماعی ایران (نشریه علمی وزارت علوم)


 


رتبه علمی: علمی پژوهشی

دوره انتشار: دوفصلنامه

صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی

مدیر مسئول: فاطمه جواهری

 سردبیر: سید حسین سراج زاده

هیات تحریریه: فرهنگ ارشاد، محمد حسین پناهی، فاطمه جواهری،  سید حسین سراج زاده، ابراهیم فیوضات، مسعود گلچین، حسین مفتخری، محمد میرزایی، منصور وثوقی،بیژن زارع، منصوره اعظم آزاده

نشانی: تهران، خیابان شهید مفتح، شماره 49، دانشگاه خوارزمی تهران، دانشکده ادبیات و علوم انسانی کد پستی: 1571914911، صندوق پستی 3587-15815

تلفن: 88072701(021)

وب سایت:  http://jspi.khu.ac.ir/

پست الکترونیک: social.problems.iran@gmail.com


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: علوم اجتماعی و ارتباطات
دوره انتشار: دو فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۲۹ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه خوارزمی
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۳