مسائل اجتماعی ایران

مسائل اجتماعی ایران

مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت معلم سال دوازدهم بهار 1383 شماره 44 «ویژه نامه علوم اجتماعی (1)» (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۳.

برابری سیاسی و رابطه آن با مشروعیت دولت «تحلیل ثانویه نتایج یک پژوهش در سه شهر تهران، مشهد و یزد» (24 صفحه - از 65 تا 88)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 600 تعداد دانلود : 208
۴.

هویت خانوادگی و تعامل در فضای سایبرنتیک (40 صفحه - از 89 تا 128)(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲