جستارهای ادبی - علمی-پژوهشی

جستارهای ادبی


تخصصی زبان و ادبیات


رتبه علمی: علمی - پژوهشی

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد  

مدیرمسئول: دکتر سید حسین فاطمی 

سردبیر: دکتر مه دخت پور خالقی چترودی 

مدیر اجرایی: دکتر فرزاد قائمی 

هیات تحریریه: دکتر مه دخت پور خلقی چترودی، دکتر سید حسین فاطمی، دکتر تقی پور نامداریان، دکتر محمود فتوحی رود معجنی، دکتر تقی وحیدیان کامیار، دکتر محمد جاوید صباغیان، دکتر محمد جعفر یاحقی، دکتر علی محمد حق شناس، دکتر محمد حسین یمین، دکتر سید مهدی زرقانی، دکتر علی گوزل یوز، دکتر حبیب الله عباسی، دکتر علی اشرف صادقی  

نشانی: مشهد، میدان آزادی ، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی،مجله جستارهای ادبی . صندوق پستی: مشهد، 9177948883 .

تلفن: 8806757(0511)   فکس: 8796840(0511)

وب سایت: http://jm.um.ac.ir/index.php/LITERARY/index

پست الکترونیک: jll@ferdowsi.um.ac.ir


 آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ خرداد ۱۳۸۰
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
درجه علمی: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۹