پژوهش های ادبی و بلاغی -

پژوهش های ادبی و بلاغی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: ادبیات
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: سردبیر افتخاری: دکتر محمد مهدی ناصح
مدیر مسئول: دکتر محمد جواد عرفانی بیضائی
ناشر: دانشگاه پیام نور
p-issn: ۲۳۲۲-۳۹۷۹
صاحب امتیاز: دانشگاه پیام نور
سردبیر: دکتر حسن بساک
هیئت تحریریه: دکتر فاطمه کوپا، دکتر محمد بهنام فر، دکتر اسماعیل تاج بخش، دکتر مریم خلیلی جهان تیغ، دکتر اکبر صیادکوه، دکتر زهرا اختیاری، زبان و ادبیات فارسی، دکتر آسیه ذبیح نیا عمران، پروفسور سید عین الحسن عابدی اعضای مشورتی هیات تحریریه (بین المللی): پروفسور سید عین الحسن عابدی، پروفسور رحمن خواجه انعام خواجه یف، پروفسور سید اکرم الدین حصاریان
آدرس: مشهد مقدس بلوار معلم ،معلم 71 ، ص.پ. 433-91735
وب سایت: https://pab.journals.pnu.ac.ir/
پست الکترونیکی: pabjournal@gmail.com

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹