چکیده

مطالعه حاضر به تحلیل نقش حلقوی احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان پرداخته است. نتایج از طریق بررسی نظرات مشتریان فروشگاه های پوشاک ال سی من در شهر تهران بدست آمده است. روش تحقیق توصیفی بوده که به روش پیمایشی اجرا شد. حجم نمونه تحقیق تعداد 384 نفر بودند که بر اساس فرمول کوکران مبتنی بر جامعه آماری نامعلوم بدست آمد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی در دسترس بود. گردآوری داده ها بر اساس پرسشنامه های بازاریابی اخلاقی صفری و همکاران (1396)، احیای خدمات سنگوپتا و همکاران (2014) و وفاداری نگرشی ایوانچیتزکی و همکاران (2006) انجام شد. روایی پرسشنامه ها براساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحب نظران، روایی صوری بر مبنای دیدگاه تعدادی از جامعه آماری و روایی سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.پ ایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ به ترتیب برای بازاریابی اخلاقی 82/0، وفاداری نگرشی 84/0 و احیاء خدمات77/0 برآورد شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی مشتمل بر الگوسازی معادلات ساختاری توسط نرم افزار آماری اسمارت پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج نشان داد بازاریابی اخلاقی و احیاء خدمات به ترتیب با ضرایب تأثیر 336/0 و 355/0 بر وفاداری نگرشی تأثیر دارند و بازاریابی اخلاقی با ضریب تأثیر 413/0 بر احیاء خدمات تأثیر داشته است. در نهایت می توان گفت که بازاریابی اخلاقی به طور مستقیم و غیر مستقیم بر وفاداری نگرشی مشتریان تأثیر داشته است؛ به عبارتی احیاء خدمات در تأثیرگذاری بازاریابی اخلاقی بر وفاداری نگرشی مشتریان نقش میانجی داشته است.

The Role of Service Revival in the Influence of Ethical Marketing on Attitudinal Loyalty

The present study analyzed the circular role of service revival in the influence of ethical marketing on customers' attitudinal loyalty. The results have been obtained by examining the opinions of customers of LC Man clothing stores in Tehran. The research method is descriptive, which was implemented by the survey method. The sample size of the research was 384 people, which was obtained based on Cochran's formula based on an unknown statistical population. Non-probability sampling method was available. Data collection was done based on ethical marketing questionnaires by Safari et al. (2016), service revival by Sengupta et al. (2014), and attitudinal loyalty by Ivanchitzky et al. (2006). The validity of the questionnaires was examined and confirmed based on content validity using the opinions of experts, face validity based on the views of a number of statistical societies, and construct validity using the factor analysis method. Attitudinal loyalty was estimated at 0.84 and service recovery at 0.77. Data analysis was done at two levels, descriptive statistics and inferential statistics, including structural equation modeling by Smart-PLS statistical software. The results showed that ethical marketing and service revival has an effect on attitudinal loyalty with effect coefficients of 0.336 and 0.355, respectively, and ethical marketing has an effect on service restoration with an effective coefficient of 0.413. Finally, it can be said that ethical marketing has, directly and indirectly, affected the attitudinal loyalty of customers; In other words, service revival has played a mediating role in influencing ethical marketing on customers' attitudinal loyalty.

تبلیغات