تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی سال اول پاییز 1401 شماره 3

مقالات

۱.

مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه

کلید واژه ها: گرایش به ورزش سرزندگی تحصیلی بهزیستی ‏ذهنی دانشجویان نخبه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۵۷
پژوهش حاضر با هدف مقایسه و بررسی گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در دانشجویان عادی و نخبه انجام گرفت. روش پژوهش حاضر توصیفی – تحلیلی است که درباره نمونه ای 60 نفری از دانشجویان (30 نفر دانشجوی نخبه و 30 نفر دانشجوی عادی) دانشگاه لرستان در سال تحصیلی 99-98 انجام شد که با روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های گرایش به ورزش زرندیه (1383)، سرزندگی تحصیلی دهقانی زاده و حسین چاری (1396) و بهزیستی ذهنی کیرز و ماکیرامو (2003) استفاده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام و تی گروه های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد بین گرایش به ورزش، سرزندگی تحصیلی و بهزیستی ذهنی در میان دانشجویان نخبه و عادی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه به روش گام به گام نیز نشان داد متغیرهای گرایش به ورزش و سرزندگی تحصیلی با هم 25 درصد از واریانس بهزیستی ذهنی را پیش بینی می کنند. با توجه به نتایج پژوهش حاضر، ضروری به نظر می رسد با تدوین، برنامه ریزی و ارائه خط مشی مناسب، زمینه لازم برای بهبود و ارتقای بهزیستی ذهنی دانشجویان به ویژه دانشجویان نخبه فراهم شود
۲.

ارزیابی تناسب مسابقات علمی – تخصصی و تاثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان تربیت بدنی

کلید واژه ها: معلمان تربیت بدنی مسابقات علمی- تخصصی نیات رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸ تعداد دانلود : ۴۸
هدف از تحقیق حاضر ارزیابی مسابقات علمی تخصصی معلمان تربیت بدنی و تاثیر آن بر توانمندسازی و نیات رفتاری معلمان شرکت کننده در این مسابقات می باشد. روش شناسی: روش انجام تحقیق توصیفی – همبستگی می باشد. جامعه و نمونه آماری برابر و شامل تمامی معلمان شرکت کننده در بیست و هشتمین دوره مسابقات علمی – تخصصی می باشد (N=187). پایای پرسشنامه نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (r=0.85) مورد تایید قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی مناسب با کمک نرم افزار spss20 استفاده شد. همچنین از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار AMOS16 برای بررسی مدل پژوهش استفاده کردیم. یافته ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که بیشترین همبستگی بین متغیرهای ارزیابی جامع و کامل با تناسب آزمون (sig=0.001 ، r=0.78) و ضعیف ترین همبستگی میان متغیرهای پوشش رسانه ای و پاداش و حمایت اداره (sig=0.001 ، r=0.30) مشاهده شد. در نهایت با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری تاثیر مستقیم تناسب آزمون بر نیات رفتاری 0.45 به دست آمد. همچنین توانمندسازی به عنوان یک متغیر مستقل 0.23 از واریانس نیات رفتاری را تبیین می کند. و نهایتا تناسب آزمون در کل 61 درصد (به طور مستقیم و غیرمستقیم) از تغییرات نیات رفتاری را تبیین می کند. نتیجه گیری: در کل می توان نتیجه گرفت که مسابقات علمی تخصصی از نظر معلمان شرکت کننده از تناسب خوبی برخوردار است اما مسئولین برای مشارکت بیشتر و بهتر معلمان و استمرار این مشارکت در سال های بعدی، باید پاداش های(مالی- غیر مالی) مناسب تری را در نظر بگیرند
۳.

شناسایی شاخص های موثر بر بهره وری فعالیت های فرهنگی در سازمان های ورزشی شهر اصفهان

کلید واژه ها: بهره وری فعالیت های فرهنگی سازمان های ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۷۲
پژوهش حاضر با هدف شناسایی شاخص های موثربر بهره وری فعالیت های فرهنگی در سازمان های ورزشی شهر اصفهان انجام گردید. روش این پژوهش بنیادی بصورت اکتشافی بود که به روش کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، افراد نخبه و دارای تجربیات فرهنگی در سازمان های ورزشی و در بخش کمی کلیه کارکنان سازمان های ورزشی شهر اصفهان به تعداد 750 نفر بودند. حجم نمونه آماری در بخش کیفی بصورت گلوله برفی و در بخش کمی با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان 256 نفر به دست آمد. ابزار اندازه گیری در این تحقیق مصاحبه و پرسشنامه پژوهشگر ساخته بود. پس از انجام یک مطالعه مقدماتی و تعیین واریانس سؤالات؛ از طریق ضریب آلفای کرونباخ، ضریب پایایی پرسشنامه 0/94 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته های این تحقیق از آزمون های t، معادلات ساختاری و فریدمن استفاده گردید. نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه های پژوهش شامل: دینداری، کارایی رهبری، سیاست گذاری ورزشی، زندگی فرهنگی ورزشی، کارایی مدیریتی، کارایی مشارکتی، کارایی فنی و کارایی اجتماعی می باشد. در نهایت بهتر است که مجموعه ای از خط مشی ها، سیاستگذاری ها و اقدامات دولت، نهادهای عمومی و غیردولتی در راستای ایجاد عادت به ورزش در بین شهروندان و نیز تلاش برای تغییر در نگرش ها، ارزش ها و هنجارهای جمع و یا گروهی از افراد در محیط ورزشی برای رفتار متناسب با هنجارهای فرهنگ عمومی و همچنین بهره گیری از ورزش در راستای تأثیر بر فرهنگ عمومی و حل مسائل فرهنگی و اجتماعی انجام شود
۴.

رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت مندی دبیران تربیت بدنی

کلید واژه ها: سبک رهبری توزیعی مدیر رضایتمندی تربیت بدنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲ تعداد دانلود : ۶۴
هدف از این پژوهش، تعیین رابطه سبک رهبری توزیعی مدیران مدارس با میزان رضایت مندی دبیران تربیت بدنی بود. روش این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از لحاظ استراتژی توصیفی و از ﻧﻮع ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ بود و به روش میدانی انجام شد. جامعه آماری تحقیق را کلیه دبیران تربیت بدنی شهرستان اسدآباد تشکیل دادند. نمونه آماری شامل 42 نفر بودند و با توجه به برابر بودن نمونه آماری با جامعه آماری، نمونه آماری به صورت تمام شمار در نظر گرفته شد. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسشنامه سبک رهبری ایلمور (2000) و رضایت شغلی مینه سوتا (1967) بود که بین نمونه های آماری تقسیم شد. روایی پرسشنامه ها به تائید 9 نفر از اساتید مدیریت ورزشی رسیده و ثبات درونی و ثبات زمانی پرسشنامه ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تائید شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 26 استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی و استنباطی (جدول توزیع فراوانی، درصد فراوانی، میانگین، آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون در سطح معنی داری 0.05 ≤ p ، رگرسیون خطی ساده چند متغیره، آزمون F) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد بین سبک رهبری توزیعی و رضایت درونی، سبک رهبری توزیعی و رضایت بیرونی و سبک رهبری توزیعی و رضایت شغلی دبیران تربیتبدنی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. بنابراین، باتوجه به نتایج کسب شده مدیران مدارس باید در انجام امور مدرسه به معلمان اعتماد و اختیار بیشتری بدهند تا موجب ایجاد رضایت معلمان شود
۵.

نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در باشگاه های ورزشی

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت دانش مشتری هم تولیدی ارزش استفاده باشگاه ورزشی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۵۵
هدف از پژوهش حاضر نقش مدیریت دانش مشتری بر هم آفرینی ارزش در باشگاه های ورزشی شهر ارومیه بود. این پژوهش از نظر نوع توصیفی- همبستگی، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش اجرا میدانی بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مشتریان باشگاه های بدنسازی و تناسب اندام در شهر ارومیه بود. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بود و تعداد نمونه در این پژوهش با توجه به جدول مورگان برای جامعه نامحدود 384 نفر انتخاب شد که تا لحظه تحلیل داده ها 400 پرسشنامه جمع آوری شد که از این تعداد 395 پرسشنامه به صورت کامل پاسخ داده بودند و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. توصیف یافته ها و دسته بندی اطلاعات با استفاده از آمار توصیفی، تعیین پایایی پرسشنامه ها با روش آلفای کرونباخ، بررسی توزیع داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و تحلیل مسیر روابط بین متغیرها با استفاده از مدلسازی معادلات ساختاری (نرم افزار PLS3) بود. یافته ها نشان داد که مدیریت دانش مشتری با ضریب 0/83 اثر مثبت و معنی داری بر هم تولیدی در باشگاه های ورزشی دارد. همچنین مدیریت دانش مشتری با ضریب 0/76 اثر مثبت و معنی داری بر ارزش استفاده در باشگاه های ورزشی دارد. می توان نتیجه گیری کرد مدیریت دانش مشتری به خوبی می تواند در هم تولیدی و ارزش استفاده مشترک در خدمات باشگاه های ورزشی و جذب و نگهداری مشتریان و همچنین شناخت مشتریان، نیازها، خواسته ها و اهداف آن ها نقش مهمی ایفا کند. همچنین با چنین سیستمی، باشگاه های ورزشی می تواند با مشتریان خود به طور موثرتری تعامل داشته باشند و به مزیت رقابتی نیز دست یابد
۶.

بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی با آسیب های شایع دانش آموزان دونده شهرستان بجنورد

کلید واژه ها: آنتروپومتریک آسیب شناسی دوندگان دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹ تعداد دانلود : ۳۱
هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های آنتروپومتریکی با آسیب های شایع دانش آموزان دونده شهرستان بجنورد بود. پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی بوده که داده های آن به صورت میدانی و اندازه گیری های کمی جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دوندگان دانش آموز دختر در سال تحصیلی 1400-1401 تشکیل دادند که 60 نفر از آن ها که در رشته های سرعت (30نفر)، نیمه استقامت (15 نفر) و استقامت (15 نفر) فعالیت داشتند به عنوان نمونه انتخاب شدند. جهت اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه اسماعیلی و همکاران (1393)، متر نواری، ترازو دیجیتال، کولیس، گونیامتر و همچنین از خط کش استفاده شد. برای بررسی نحوه توزیع داده ها از آزمون کولموگروف- اسمیرنف استفاده شد. در این بین با توجه به توزیع غیرطبیعی و طبیعی متغیرهای مختلف از آزمون های خی دو و  ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط بین متغیرها استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS21 استفاده شد (p<0/05). نتایج نشان داد که بین وزن با پلانتارفاشییت و سن با تاندونیت آشیل در دوندگان ارتباط معنی داری وجود دارد. از سوی دیگر بین طول ران با کشیدگی همسترینگ نیز ارتباط معنی داری مشاهده شد. ولی بین سایر ابعاد آنتروپومتریک با آسیب های دوندگان ارتباط معنی داری مشاهده نشد. نتیجه گیری می شود مربیان و معلمان ورزش دانش آموزان دونده را از ابعاد آنتروپومتریک و همچنین آسیب های شایع در ورزشکاران دونده، آگاه کنند و برای تمرین اصولی و صحیح و پیشگیری از آسیب، دانش آموزان را با کارگاه های آموزشی توجیه کنند
۷.

رابطه مهارت های ذهنی با هوش هیجانی و اضطراب رقابتی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران

کلید واژه ها: مهارت ذهنی هوش هیجانی اضطراب رقابتی خودمدیریتی تکواندو

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۳ تعداد دانلود : ۴۷
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه مهارت های ذهنی با اضطراب رقابتی و هوش هیجانی در بانوان تکواندوکار لیگ برتر ایران بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه بانوان تکواندوکار شرکت کننده در رده سنی جوانان ( 25-18 سال) دوازدهمین دوره لیگ برتر ایران تشکیل دادند. نمونه آماری به روش سرشماری انتخاب و تعداد 87 نفر پرسشنامه های اضطراب رقابتی مارتنز و همکاران (1990)، مهارت های ذهنی راسل (2010) و هوش هیجانی برادبری و گریوز (2005) را پر کردند. روش تحقیق توصیفی و از نوع همبستگی بوده که به صورت میدانی اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار  SPSS و برای فرضیه های پژوهشی استفاده از آمار توصیفی همبستگی و استنباطی، رگرسیون، همبستگی پیرسون و دوربین واتسون استفاده شد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل این پژوهش نشان داد که بین مهارت های ذهنی با مولفه خود مدیریتی از هوش هیجانی (r=0//241 ، p>0/05)، اضطراب جسمانی (r= -0/392 ، p>0/05)، اضطراب شناختی (r= -0/352 ، p>0/05)، اعتمادبه نفس (r=0/265 ، p>0/05) رابطه معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که مهارت های ذهنی واجد شرایط پیش بینی خودمدیریتی از هوش هیجانی، اضطراب رقابتی، اضطراب شناختی و اعتمادبه نفس می باشد
۸.

تاثیر تمرین NASM و عصبی عضلانی بر حس عمقی مچ پا، تعادل و قدرت بازیکنان فوتبالیست مرد مبتلا به پیچ خوردگی عملکردی مچ پا

کلید واژه ها: حس عمقی تعادل پویا قدرت تمرینات عصبی عضلانی تمرینات NASM

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۶ تعداد دانلود : ۵۴
تمرینات NASM و عصبی عضلانی در بهبود حس عمقی و تعادل افراد دارای بی ثباتی مزمن مچ پا موثر است، اما اطلاعات کمی در مورد تاثیر این تمرینات بر پیچ خوردگی مچ پا آن وجود دارد؛ بنابراین هدف از پژوهش حاضر مقایسه تمرینات NASM و عصبی عضلانی بر حس عمقی مچ پا، تعادل و قدرت بازیکنان فوتسال مرد انجام شد. در این مطالعه نیمه تجربی و کاربردی، 20 نفر فوتسال مرد به صورت هدفمند انتخاب و به طورتصادفی به دو گروه تمرینات NASM (10 نفر) و تمرینات عصبی عضلانی (10 نفر) تقسیم شدند. تمرینات عصبی عضلانی و NASM به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته انجام دادند. حس عمقی توسط گونیامترروی هر دو پا، تعادل پویا توسط آزمونSEBT  جهت ارزیابی کنترل تعادل بر روی پای برتر و قدرت توسط اسکوات قبل و بعد از 8 هفته تمرین برنامه تمرینی عصبی- عضلانی و NASM اندازه گیری شد. سپس داده ها با استفاده از آزمون t وابسته و t مستقل توسط نرم افزار spss نسخه 24 مورد تحلیل شد. سطح معناداری 0/05≥p در نظر گرفته شد. یافته ها نشان داد بین هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی و NASM در حس عمقی مچ پا تفاوت معناداری وجود دارد (0/05≥p). همچنین تفاوت معنا داری در تعادل پویا دوگروه بعد از مداخله مشاهده نشد (0/05≥p). قدرت دو گروه بعد از مداخله تفاوت معنا داری نبود (0/05≥p). لذا اضافه کردن تمرینات عصبی عضلانی و NASM به برنامه بازتوانی ورزشی به عنوان یک روش مقرون به صرفه، ایمن و غیر تهاجمی، می تواند باعث افزایش تعادل ،حس عمقی مچ پا و افزایش قدرت در بازیکنان مرد فوتبالیست شود