تربیت بدنی و علوم ورزشی -

تربیت بدنی و علوم ورزشی


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: تربیت بدنی
e-issn: ۰۲۹۸ _ ۲۸۲۱
دوره انتشار: فصلنامه
جانشین سردبیر/قائم مقام: دبیر تخصصی: دکتر رضا صابونچی
مدیر مسئول: دکتر مجید کرامتی مقدم
صاحب امتیاز: دکتر مجید کرامتی مقدم
سردبیر: دکتر مجید کرامتی مقدم
مدیر داخلی: دکتر محمد نیکروان
مدیر اجرایی: کارشناس نشریه و پشتیبانی سایت: محسن کرامتی مقدم
هیئت تحریریه: دکتر نازنین راسخ، دکتر افسانه صنعت‌کاران
وب سایت: https://sportssciencejournal.ir/
پست الکترونیکی: info@sportssciencejournal.ir

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات