مهدی زکی پور

مهدی زکی پور

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۱ مورد از کل ۱۱ مورد.
۱.

ارائه مدل بازاریابی گردشگری سلامت با استفاده از رویکرد ترکیبی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی سلامت رویکرد ترکیبی گردشگری سلامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۶
گردشگری سلامت از زمان یونان و روم باستان وجود داشته و سپس به بسیاری از کشور های اروپایی و نقاط دیگر دنیا توسعه یافته است. از زمان باستان، افراد زیادی به منظور فراغت روحی و درمان به مجاورت رودخانه و آب های معدنی می رفتند. آب های گرم از قدیم الایام با آرامش و تجدیدقوای جسمی و روحی انسان همراه بوده است. استفاده کنندگان ازاین گونه آب ها، قرن هاست که در آب های گرم آب تنی می کنند و از آب چشمه های معدنی می نوشند.با توجه به موارد اشاره شده پژوهش حاضر باهدف ارائه مدلی مفهومی برای تبیین مدل بازاریابی گردشگری سلامت با استفاده از رویکرد ترکیبی بوده است.جامعه آماری این تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران و مجریان مراکز درمانی و هم چنین گردشگران سلامت که تجربه استفاده از این مراکز را داشته و در بخش کمی بیماران مراکز درمانی گردشگری بوده انتخاب شده است .،حجم نمونه در بخش کیفی 18 نفر و در بخش کمی 384نفر بوده و محقق برای تحلیل داده ها در بخش کیفی از کدگذاری سه گانه و در بخش کمی از نرم افزار پی ال اس استفاده کرده و در نهایت الگوی پارادایمی خود شامل شش مولفه رضایت از برند مرکز سلامت ،بازاریابی گردشگری سلامت، شهرت مرکزگردشگری سلامت ، اعتماد به برند مرکز درمانی در جذب گردشگر سلامت مهم ارائه کرده است.یافته های حاصل از تحقیق نشان داد که تمام عوامل شناسایی شده در بخش کیفی بر الگوی محقق موثر است.
۲.

تحلیل عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری سلامت، مطالعه موردی: شهر تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بازاریابی گردشگری سلامت کیفیت خدمات دسترس آسان اعتبار و اعتماد قیمت مقررات و چهارچوب قانونی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۳
گردشگری سلامت در دهه گذشته به صنعت بزرگی تبدیل شده و به دنبال افزایش فعالیت در گردشگری سلامت، فرآیند تصمیم گیری مصرف کنندگان و مؤلفه های تأثیرگذار بر بازاریابی گردشگری سلامت برای محققین از اهمیت بالایی برخوردار شده است. هدف مطالعه حاضر ارائه یک مدل جامع از مؤلفه های تأثیرگذار بر گردشگری سلامت است. در این تحقیق تلاش شد عوامل موثر بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. مطالعه حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری این تحقیق شامل افرادی می شود که به قصد درمان به مراکز درمانی شهر تهران مراجعه کرده اند. در جهت تعیین حجم نمونه با توجه به نبود تعداد جامعه آماری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود استفاده و حجم نمونه 384 نفر برآورد گردید. روایی ابزار تحقیق با استفاده از مدل تحلیل عاملی تأییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و لیزرل با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که کیفیت خدمات تأثیر معنی دار بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران داشته است. همچنین یافته ها حاکی از تأثیر مثبت و معنی داری قیمت بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران بود. یافته های تحقیق نشان داد که دسترسی آسان تأثیر معنی دار و مثبتی بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران داشته و اعتبار و اعتماد نیز تأثیر معنی دار و مثبتی بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران دارند. همچنین در نهایت یافته های تحقیق حاکی از تأثیر مثبت و معنی دار مقررات و چهارچوب قانونی بر بازاریابی گردشگری سلامت شهر تهران بود.
۳.

بررسی تأثیر قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط از طریق رابطه تعدیل گری رهبری تحول آفرین و نقش میانجی قابلیت نوآورانه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلید واژه ها: قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات قابلیت نوآورانه شرکت های کوچک و متوسط رهبری تحول آفرین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۳
هدف از این تحقیق، تعیین میزان تأثیر قابلیت ها ی پویا ی فناوری ا طلاعات و قابلیت نوآورانه از طریق رابطه تعدیلگری رهبری تحول آفرین بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط و ارائه راهکار ها ی علمی در این رابطه جهت بهبود عملکرد شرکت های کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری تحقیق حاضر، شرکت های کوچک و متوسط با عملکرد سریع و فعال در سطح استان قزوین می باشد. حجم نمونه بر اساس تکنیک معادلات ساختاری که حداقل باید 5 و حداکثر ۱۵ برابر تعداد سؤالات پرسشنامه باشد 225 نفر از کارکنان شرکت های کوچک و متوسط فعال در استان قزوین در نظر گرفته شد که به وسیله پرسشنامه ها ی استاندارد گردآوری شد. با تأیید پایایی پرسشنامه استاندارد با استفاده از روش پایایی ترکیبی، تنظیم نهایی برای نشان دادن اعتبار ابزارهای استفاده شده قبل از استفاده به پاسخ دهندگان انجام گردید. برای بررسی روایی گویه های پرسشنامه پژوهش، ابتدا از روایی محتوایی و سپس از روایی همگرا (ضریب آلفای کرونباخ) و روایی واگرا (بارهای عاملی) استفاده شده است. فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با روش حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزار Smart PLS  و SPSS آزمون شد. در نتیجه، قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات تأثیر مستقیم، مثبت و معناداری بر قابلیت نوآورانه و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط دارند. همچنین، قابلیت نوآورانه نیز تأثیر معناداری بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط دارد. رهبری تحول آفرین رابطه بین قابلیت نوآورانه و عملکرد شرکت های کوچک و متوسط را تعدیل می کند. همچنین، تأیید می شود که قابلیت نوآورانه در تأثیر قابلیت ها ی پویا ی فناوری اطلاعات بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط نقش میانجی دارد.
۴.

Modeling the value creation process using viral marketing in order to bank branding (Case study: Tejarat Bank)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Value Creation Viral marketing branding Banking Industry

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲ تعداد دانلود : ۱۰۴
The current research deals with the modeling of value creation process by using viral marketing in line with branding in the banking industry (case study: Tejarat Bank). This research has a mixed approach based on thematic analysis method and is based on the research objective of exploratory type and the method of collecting information from library and field type. The statistical population for conducting semi-structured interviews included professors, policy makers and marketing managers. Sampling was done by snowball method and data analysis was done using MAXQDA software, in total 69 basic themes and 5 organizing themes were extracted. At the technology level, there are six categories of using appropriate tools, channels and technologies, the type of social network and being popular, advertising campaigns, ease of message transmission, message sharing mechanisms, and at the level of message content, there are five categories of message content: creating a positive attitude in the audience, comprehensibility, Innovation in the message, specialization of the message, non-repetition of the message and the quality level of advertisements, six categories of up-to-date information, comprehensiveness and inclusiveness of advertisements, personalization of the message, usefulness of information, value of the message, accuracy of information and the level of credibility, which include the categories of source reputation, expression Making the product is the functionality of the product. In the quantitative section that was done using Smart pls software, the results showed that among the identified components, the correct targeting component with a path coefficient of 0.557 had the highest path coefficient.
۵.

تاثیر خصوصیات فروشنده و رفتار رابطه مند بر وفاداری مشتریان(مورد مطالعه؛ بیمه های عمر و پس انداز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: خصوصیات فروشنده رفتار فروش رابطه مند کیفیت رابطه با مشتری قیمت درک شده آمادگی مشتری برای رابطه وفاداری مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۳
هدف : هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های فروشنده و تعاملات بین فروشنده مشتری بر کیفیت روابط تعاملی و وفادارسازی مشتریان در صنعت بیمه است. طرح/ روش شناسی پژوهش/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش شامل مشتریان خدمات بیمه عمر شرکت بیمه ایران در نمایندگی های این شرکت در شهر کرج می شوند. تعداد 253 پرسشنامه با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای میان آنان توزیع گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. یافته ها: نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد که خصوصیات فروشنده بر کیفیت رابطه بین مشتری و فروشنده اثر مثبت و معناداری دارد. رفتار فروش رابطه مند و کیفیت رابطه بر وفاداری مشتری اثر مثبت و معناداری دارد. همچنین، نتایج حاکی از تایید نقش میانجی کیفیت رابطه مشتری به صورت مثبت و معنادار بین خصوصیات فروشنده و وفاداری مشتریان است. ارزش/ اصالت پژوهش: ارزش پژوهش حاضر نسبت به مطالعات مشابه، بررسی متغیرهای اثرگذار بر کیفیت رابطه و وفاداری مشتریان به صورت همزمان و نیز دو متغیر قیمت درک شده و آمادگی مشتری برای رابطه به عنوان تعدیل گر در رابطه بین خصوصیات فروشنده و رفتار فروش رابطه مند با کیفیت رابطه با مشتری است که به صورت معنادار تایید شده است. این یافته ها با توجه به ماهیت خدماتی صنعت بیمه می تواند مورد توجه و استفاده شرکت های بیمه قرار گیرد.
۶.

ارتقای چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: چابکی سازمانی کارکردهای مدیریت منابع انسانی شرکت توسعه صنایع ریلی گسترش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۵
برتری در رقابت، به هدف اصلی سازمان ها در فضای کسب و کار غیر قابل پیش بینی امروز تبدیل شده است. برای رویارویی با تغییرات جدید، سازمان ها باید به فراتر از سازگاری با تغییر بیندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند. یکی از پارادایم های افزایش انعطاف پذیری، سرعت و چابکی سازمانی است. در این پارادایم نوین، سازمان قادر است توانایی کامیابی در محیط متغیر و غیر قابل پیش بینی را به دست آورد. این پژوهش به دنبال ارائه مدلی جهت بررسی نحوه ارتقاء چابکی سازمانی از طریق کارکردهای مدیریت منابع انسانی در شرکت توسعه صنایع حمل و نقل ریلی گسترش می باشد. در این پژوهش از روش میدانی، پیمایشی استفاده شده است و برای تائید روایی و پایایی پرسشنامه از روش اعتبار محتوی و آزمون آلفای کرونباخ استفاده گردیده، جامعه پژوهش، کلیه کارمندان شاغل در شرکت R.T.I و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 150 نفر برآورد شده و سپس تحلیل داده ها به شیوه توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزارهای SPSS و نیز تکنیک مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شده است. یافته ها بیانگر تأثیر مثبت و معنادار کارکردهای مدیریت منابع انسانی بر چابکی سازمانی است. بر این اساس پیشنهادهایی به منظور ارتقای چابکی سازمان با کمک کارکردهای مدیریت منابع انسانی ارائه شده است.
۷.

مقایسه تاثیر دو شیوه آموزش سخنرانی و مبتنی بر شبکه بر ارتقای عملکرد تحصیلی دانشجویان؛ دانشگاه علوم پزشکی مازندران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

کلید واژه ها: آموزش مجازی رایانه شیوه سنتی آموزش ترکیبی آموزش مبتنی بر رایانه و شبکه

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی روشها و فنون تدریس تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی تکنولوژی آموزشی طراحی سیستم های آموزشی
تعداد بازدید : ۹۱۲ تعداد دانلود : ۵۰۱
اهداف: آموزش مجازی (الکترونیک) پیوسته، روشی برای تقویت رهیافت های سنتی آموزش است، اما هنوز شواهد زیادی در مورد نتایج ارزش یابی این روش منتشر نشده است. هدف این مطالعه، مقایسه تاثیر دو روش آموزش مجازی (الکترونیک) و سنتی (سخنرانی) بر میزان یادگیری دانشجویان بود. ابزار و روش ها: در این پژوهش نیمه تجربی در سال 1391، 202 دانشجوی گروه بهداشت عمومیِ دانشگاه علوم پزشکی مازندران در مقطع کارشناسی و کاردانی که دروس اصول اپیدمیولوژی، اپیدمیولوژی بیماری های شایع، بهداشت مادر و کودک و بهداشت باروری را در نیم سال دوم سال تحصیلی 91-1390 اخذ کرده بودند، به شیوه سر شماری مورد مطالعه قرار گرفتند. نیمی از دروس به صورت حضوری و بقیه به شکل مجازی ارایه شد و تفاوت نمرات آزمون دانشجویان در دو روش آموزشی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین نظرات دانشجویان از طریق پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی شد. داده ها توسط آزمون های T استیودنت و تحلیل واریانس در نرم افزار SPSS 20 تحلیل شدند. یافته ها: میانگین نمرات دانشجویان در آزمون حضوری و مجازی تفاوت معنی داری نداشت (05/0p>). آموزش مجازی از نظر دست یابی به اهداف آموزشی، محتوی، شیوه، توالی و نوع مطلب و آزمون، مطلوب بود و بین تناسب محتوای درس و اهداف آموزش مجازی، با تعداد اشتباهات دانشجو در آزمون پایانی ارتباط معنی داری وجود نداشت. تسلط و مهارت دانشجو به کامپیوتر با موفقیت کار با سامانه آموزش مجازی و نمرات آزمون کامپیوتری رابطه معنی داری داشت (001/0=p). نتیجه گیری: دو روش آموزش مجازی (الکترونیک) و حضوری (سخنرانی) بر میزان یادگیری دانشجویان تاثیر نسبتاً یکسانی دارند.
۸.

بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی (مورد مطالعه: بانک های دولتی شهر تبریز)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مهندسی ارزش عملکرد سازمان بانک های دولتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۷
شناسایی و بهسازی عوامل موثر بر عملکرد سازمانی پیش نیاز اساسی حفظ بقا و اثربخشی سازمان ها در دنیای رقابتی امروزی به شمار می رود. هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر مهندسی ارزش بر عملکرد سازمان در بانک های دولتی شهر تبریز است. چارچوب نظری پژوهش بر اساس مدل عملیاتی مهندسی ارزش آیر و مدل عملیاتی عملکرد سازمانی کاپلان و نورتون تنظیم شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان بانک های دولتی تبریز است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 215 نفر به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه های استاندارد بر اساس مؤلفه های مربوط به متغیرهای عملکرد سازمانی و مهندسی ارزش استفاده شده است. قابلیت اعتماد پرسش نامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد مهندسی ارزش بر عملکرد سازمانی بانک های دولتی شهر تبریز تأثیر دارد. همچنین مهندسی ارزش بر ابعاد رضایت کارکنان، نتایج مالی/ بازار، رضایت مشتریان و اثربخشی سازمان تأثیر مستقیم و معنی داری دارد. مقایسه میانگین رتبه های مربوط به هر یک از ابعاد عملکرد سازمان نشان می دهد رضایت مشتریان در رتبه اول اهیمت و رضایت کارکنان، اثربخشی سازمان و نتایج مالی/ بازار در رتبه های بعدی قرار گرفته اند.
۹.

مطالعه رابطه آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی روان شناختی کارکنان؛ مطالعه موردی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: توانمندسازی خودساماندهی معنی دار بودن مؤثر بودن آموزش ضمن خدمت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۰
هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی روانشناختی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان رسمی دارای مدرک لیسانس و بالاتر دانشگاه هوایی شهید ستاری تشکیل می دهند که از بین آنها با روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد77 نفر انتخاب شده اند. داده های مربوط به ساعات آموزش ضمن خدمت کارکنان از پرونده آموزشی کارکنان و داده های سطح توانمندی کارکنان نیز از طریق پرسشنامه استاندارد گردآوری گردید؛ همچنین در این پژوهش از ضریب همبستگی اسپیرمن جهت شناسایی نوع و میزان رابطه بین آموزش های ضمن خدمت و توانمندسازی روانشناختی کارکنان استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که سطح توانمندی کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری در تمامی ابعاد بالاتر از میانگین است و با انجام آزمون مربوطه، مقدار 665/0= rs  و 000/0P-value =   به دست آمد و در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش در سطح اطمینان 95 درصد تأیید شد.
۱۰.

بررسی رابطه بین احساس عزت مندی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: پیشرفت تحصیلی عزت نفس احساس خودپذیری احساس پیوندجویی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵ تعداد دانلود : ۵۶
شناخت عواملی که به پیشرفت تحصیلی و جلوگیری از افت تحصیلی منجر می شوند، اهمیت ویژه ای دارد از این رو مطالعه عوامل مؤثر بر پیشرفت تحصیلی طی سه دهه اخیر بیش از پیش مورد توجه متخصصان تعلیم و تربیت قرار گرفته است و همواره عوامل متعددی از ساختارهای دانش گرفته تا عوامل فردی و محیطی مورد بررسی قرار گرفته اند. این پژوهش به منظور یافتن همبستگی بین احساس عزت مندی(عزت نفس) با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه هوایی شهید ستاری انجام شده است. در این تحقیق 327 نفر از دانشجویان به روش تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد. برای اندازه گیری میزان عزت نفس از پرسشنامه استاندارد کوپر اسمیت و برای سنجش پیشرفت تحصیلی از معدل کل دانشجویان استفاده شده است. به منظور آزمون فرضیات از ضریب همبستگی پیرسون، به منظور بررسی چگونگی تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته از رگرسیون چند متغیره و برای بررسی اهمیت مؤلفه های عزت نفس از آزمون رتبه ای فریدمن بهره گرفته شده است. یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان وجود داشته و تمامی مؤلفه های عزت نفس در پیشرفت تحصیلی دانشجویان اثر گذار می باشند. همچنین از بین 5 مؤلفه عزت نفس دو مؤلفه احساس شایستگی و احساس خودپذیری بیشترین نقش را در شکل گیری عزت نفس دارا می باشند.
۱۱.

بررسی و تحلیل تاثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی.(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: الگوی وی ژگی های شغلی کیفیت زندگی کاری رفتار شهروندی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۸ تعداد دانلود : ۵۴
تحقیق حاضر با هدف بررسی تأثیر ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری بر رفتار شهروندی سازمانی انجام گرفته است. این تحقیق از نظر هدف، یک تحقیق کاربردی، از نظر روش گردآوری داده ها از نوع پیمایشی و از نظر روش تحلیل داده ها از نوع همبستگی می باشد. پس از مطالعه پیشینه موضوع و بررسی الگوهای موجود در مورد ویژگی های شغلی، کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی و شکل گیری چارچوب نظری، متغیرهای مهم تحقیق شناسایی و  مدل مفهومی و فرضیه های تحقیق مشخص گردید. برای اندازه گیری متغیرها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. نمونه مورد مطالعه در این تحقیق شامل 103 نفر از کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب گردید. نتیجه آزمون فرضیات تحقیق به کمک مدل سازی معادلات ساختاری، نشان دهنده تأثیر معنادار ویژگی های شغلی و کیفیت زندگی کاری کارکنان بر رفتار شهروندی سازمانی می باشد. در نهایت براساس نتایج به دست آمده، پیشنهادها و راهکارهایی به سازمان مورد مطالعه و محققان بعدی ارائه گردید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان