چکیده

با توجه به اینکه فناوری اطلاعات به عنوان یکی از پدیده های جدید عصر حاضر، تبدیل به ضرورت زندگی بشر امروزی شده، در این پژوهش به بررسی رابطه بین شخصیت کارکنان که یکی از چالش های بر سر راه پذیرش فناوری اطلاعات می باشد، پرداخته شد. این پژوهش از نظر هدف ، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی از نوع همبستگی می باشد. در این پژوهش برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه پنج عامل شخصیتی و پذیرش فناوری اطلاعات استفاده گردید. با توجه به تعداد ۱۹۱ نفری جامعه آماری در سطح ۹۵%، حجم نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد ۱۲۷ نفر برآورد و برای هر معاونت نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای، متناسب با تعداد کارمندان هر قسمت و به نسبت جمعیت کل جامعه مشخص شد. روایی محتوایی پرسشنامه ها از لحاظ صراحت و قابلیت درک گویه ها از طریق تعدادی از پاسخگویان و از لحاظ تطابق لغوی از طریق مراجعه به صاحبنظران موضوعی مورد سنجش قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و معادلات ساختاری در نرم افزارهای SPSS و LISREL تحلیل شد. نتایج نشان داد که تنها بعد برون گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات نقش داشت و هرچه فرد برون گراتر بود پذیرش و رفتار استفاده فناوری اطلاعات وی افزایش می یافت. با توجه به اینکه افراد برون گرا دارای خصوصیات پرانرژی، معاشرتی، دارای شور و اشتیاق، دارای اعتماد به نفس و دارای احساسات مثبت می باشند، به نظر می رسد تاثیر برون گرایی در پذیرش فناوری اطلاعات درست باشد و این افراد با توجه به خصوصیات مذکور استقبال بیشتری از مسائل جدید همانند پذیرش فناوری داشته باشند.