پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی سال دوم پاییز 1396 شماره 4 (پیاپی 8)

مقالات

۱.

مطالعه نظری پیرامون مؤلفه های ساختاری و محتوایی مدارس با نشاط

کلید واژه ها: مؤلفه های ساختاری مؤلفه های محتوایی نشاط دانش آموزان مدارس بانشاط

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱ تعداد دانلود : ۱۳۷
هدف پژوهش حاضر، مطالعه نظری جهت شناخت مؤلفه های ساختاری و محتوایی مؤثر بر ایجاد مدارس بانشاط می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع کاربردی و روش تحقیق، از نوع توصیفی می باشد. بررسی ادبیات پژوهش نشان می دهد مدارس و نظام آموزشی به ابعاد نشاط و شادی توجه اندکی کرده اند. روش گردآوری اطلاعات، مطالعات نظری در ادبیات و پیشینه پژوهش می باشد که مؤلفه های ساختاری به دو بعد فیزیکی و سازمانی و مؤلفه های محتوایی به ابعاد فردی، شناختی، عاطفی، آموزشی و  اجتماعی- فرهنگی تقسیم شدند که هر یک شامل 12گویه در بعد فیزیکی و 5 گویه در بعد سازمانی و 3 گویه در بعد فردی،3 گویه در بعد شناختی، 11 گویه در بعد عاطفی، 16 گویه در بعد آموزشی، 9 گویه در بعد اجتماعی- فرهنگی شناسایی شد. نتایج آزمون فریدمن نشان داد که بین ترتیب مؤلفه های ساختاری از نظر اولویت، تفاوت معناداری وجود ندارد ولی ترتیب مؤلفه های محتوایی از نظر اولویت، تفاوت معناداری وجود دارد و مؤلفه اجتماعی-فرهنگی در رتبه اول و مؤلفه عاطفی در رتبه دوم و مؤلفه شناختی در رتبه سوم و مؤلفه فردی در رتبه چهارم و مؤلفه آموزشی در رتبه پنجم قرار دارد. 
۲.

بررسی تطبیقی آیات قرآن کریم در اشعار «فایز دَشتی» و «مَفتُون بُردُخُونی»

کلید واژه ها: قرآن کریم فایز دشتی مَفتُون بُردُخُونی سیر شعر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۰۶
قرآن کریم ، یکی از سرچشمه های فکریپُر بار شاعران و نویسندگان بزرگ پارسی زبان است . شاعران خوش ذوق فارسی به مدد موهبت سرشار و ذوق هنری خود، چنان از قرآن بهره برده اند که به حق، شعر عارفانه فارسی را باید شعری توحیدی نامید. با تحلیل و د قّت نظر در اشعار این دو شاعر جلیل القدر، وجوه مشترک بسیاری در زمینه تجلّی آیات دیده می شود . هدف مقاله این است که مضامین قرآنی توصیف شده در اشعار این دو شاعر را تبیین و تحلیل شود ؛ هم چنین ، سعی در تبیین مو فّقیت این دو شاعر پر آوازه، با الهام از آیات قرآنی دارد .لازم به ذکر است ، که توجه به قرآن در اشعار شاعران و نویسندگان گذشته ، فراوان است . فایز دَشتی و مَفتُون بُردُخُونی ، به گونه های مختلف از قرآن مجید تأثیر پذیرفته اند . بنابراین در این مقاله ، با بهره گیری از شیوه ی تحلیلی و توصیفی به بررسی نمونه هایی از تأثیر قرآن در اشعار هر دو شاعر گران سنگ پرداخته ایم که قرآن در سراسر شعر و ادب این دو شاعر تجلّی یافته است . این دو ستاره ادبیات فارسی ، با بهره گیری از این  سر چشمه  جوشان فرهنگ اسلامی به خلق مضامین و بیان عواطف و اندیشه های خود پرداخته ، که این امر در جاودانگی اثر هر دو بی تأثیر نبوده است .
۳.

بررسی میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی در تدوین کتاب علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن شهرهای اصفهان و تهران

کلید واژه ها: اصول طراحی ساختاری نگارشی کتاب علوم دوم ابتدایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
هدف این پژوهش، بررسی میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی در کتاب علوم دوم ابتدایی از نظر معلمان زن است. این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است و جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن پایه دوم ابتدایی در دو شهر اصفهان و تهران بودند که مجموع آن650 نفر بوده که 260 نفر در نواحی 5گانه اصفهان و390 نفر در مناطق22 گانه تهران بودند و براساس نمونه گیری خوشه ای چند طبقه ، در شهر اصفهان نواحی2و 3 و در شهر تهران مناطق6، 7، 10و11 برای انجام پژوهش انتخاب شدند. حجم نمونه براساس نواحی، در شهر اصفهان 86 نفر و در شهر تهران 97 نفر بوده است. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شده است. روایی این پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرانباخ در حیطه ساخناری951/0و در حیطه نگارشی860/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل یافته ها ، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده، که در آمار توصیفی از مشخصه های آماری: فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار و در آمار استنباطی از آزمون های tتک نمونه ای، tمستقل و تحلیل واریانس یک راهه با استفاده از نرم افزارSPSS 20 استفاده شده است. براساس یافته ها، میزان رعایت اصول ساختاری و نگارشی از سطح میانگین فرضی 25/2 بالاتر می باشد که نشانگر این است که تفاوت معناداری در پاسخ دهی افراد وجود نداشته است و همچنین نتایج از نظر عوامل جمعیت شناختی در هر دو حیطه یکسان بوده است و تفاوتی وجود نداشته است.
۴.

بررسی تاثیرمحیط بر باورهای دینی دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهید باهنر اصفهان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۸ تعداد دانلود : ۳۴۸
هدف پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیرجو و محیط دانشگاه بر باورهای دینی دانشجویان پردیس شهیدباهنراصفهان انجام گرفته است روش :این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع همبستگی می باشد جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان است که تعداد آن ها1348نفر می باشد و 317 نفر به عنوان نمونه آماری درنظرگرفته شدندوروش نمونه گیری در این تحقیق  از روش تصادفی ساده استفاده شده است. یافته ها : بین محیط و جو سازمانی دانشگاه  و باورهای دینی بر حسب رشته تحصیلی و ترم تحصیلی تفاوت معنی دار وجود نداردوضریب همبستگی بین محیط و جو سازمانی دانشگاه با باورهای دینی معنی دار است یعنی محیط و جو سازمانی دانشگاه بر باورهای دینی تاثیر  دارد. میزان پایبندی دانشجویان به اعتقادات وباورهادردوبعداعتقادات ودانش دینی بیشترین میانگین و وپایبندی به بعدتکالیف جمعی شرعیات وعبادیات میانگین متوسطی وپایبندی به بعدتکالیف فردی شرعیات وانجام فردی عبادیات کمترین میانگین راداشتند. نتیجه گیری: محیط و جو سازمانی دانشگاه بر باورهای دینی دانشجویان تاثیر دارد ومدیران ومسئولان بافراهم آورردن جومطلوب دانشگاهی میتواننداعتقادات وباورهای دانشجویان رابه حدمتعادلی برسانند.
۵.

دستاوردهای آینده پژوهی در مدیریت دانش

کلید واژه ها: آینده پژوهی استراتژی مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۷۹
مفهوم مدیریت دانش و آینده پژوهی هر دو درباره شناسایی پیچیدگی ها و پویایی های برخاسته از محیط های سازمانی و نیازمندی های مدیران دانشی برای تصمیم گیری در چنین محیطی بحث می کنند. با نگاه مختصری به نقش آینده در طراحی و تصمیم گیری، می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت دانش پی برد. پیش بینی آینده می تواند در موقعیت های طراحی روزانه دیده شود، زیرا هر اقدام تصمیم گیری بر پایه برخی مفروضات در آینده مبتنی خواهد بود . مدیریت دانش یکی از عوامل تأثیرگذار در حوزه آینده پژوهی است در این پژوهش، سعی بر آن است تا به نقش آینده پژوهی در مدیریت دانش پرداخته شود.لذا به مطالعه های موردی با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان )که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پرداخته ایم. در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها و از روش اشباع تم ها به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده گردیده است. ازآنجایی که تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان، احصاءشده، روایی مصاحبه ها مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شده است. با توجه به نظرات درنظر گرفته شده در این پژوهش، سوگیری مدیریت دانش ، پیچیدگیهای رفتار انسان و موانع شناخت انسان، به عنوان مهمترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانش بر فرایند آینده پژوهی شناسایی شده است. از سویی دیگر،تحقق پیش بینی ها، رسیدن به آینده موردنظر و ارتقای دانش آینده پژوهی، مهمترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانش تشخیص داده شده است. همچنین پیش بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهمترین اثرات ناشی از فرایند آینده پژوهی بر مدیریت دانش مطرح  شده  است.
۶.

نقش و اهمیت بازدیدهای میدانی در آموزش جغرافیا و علوم زمین

کلید واژه ها: آموزش جغرافیا علوم زمین بازدید میدانی مشارکت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۳۰
وقوع تحولات گسترده در ابعاد سیاسی، اقتصادی، زیست محیطی و نظامی در جهان سبب شده است که آموزش علوم زمین از جمله آموزش جغرافیا و زمین شناسی از اهمیت والایی برای برنامه ریزان و دانش آموزان برخوردار گردد. از آن جایی که «بازدیدهای میدانی» دانش آموزان را از فضای بسته و یکنواخت کلاس به طبیعت منتقل می کند و ضمن تعامل مستقیم دانش آموزان با پدیده های طبیعی، مشارکت و پژوهش فعال دانش آموزان را در حین تدریس به همراه دارد؛ شیوه آموزشی بسیار جذاب و کارآمد محسوب می شود. در این شیوه آموزشی، چون دانش آموزان  با راهنمایی معلم و آموخته های قبلی خود به مشاهده مستقیم و تعامل بی واسطه با پدیده های طبیعت می پردازند؛ بنابراین یادگیری آن نیز بسیار عمیق تر و دائمی تر است. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع مختلف کتابخانه ای تدوین شده است، حاکی از آن است که اگر در آموزش جغرافیا و علوم زمین، بازدید میدانی با رعایت اصول علمی انجام شود، ضمن توسعه مهارت های یاددهی- یادگیری و بهبود کیفیت تدریس، مشارکت فعال فراگیران را به دنبال داشته و با تحقق اهداف بلندمدت آموزشی، زمینه آموزش پایدار و کارآمد این رشته را به همراه خواهد داشت.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱