پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی سال چهارم زمستان 1397 شماره 1 (پیاپی 13)

مقالات

۱.

نقش کاربرد محتوای الکترونیکی در تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری دانش آموزان مدارس ابتدایی

کلید واژه ها: محتوای الکترونیکی تکنولوژی آموزشی تسهیل یادگیری تسریع یادگیری تثبیت یادگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۸ تعداد دانلود : ۹۵۵
در نظام آموزشی نوین تدریس کاربرد تکنولوژی آموزشی انکارناپذیر است و نمی توان نقش بسزای آن را در امر یاددهی_یادگیری نادیده گرفت. محتوای الکترونیکی از جمله امکانات تکنولوژی آموزشی است و به عنوان رسانه در کلاس درس مورد استفاده قرار می گیرد. هرچه کاربرد رایانه در امر یاددهی_یادگیری در کلاس درس و محیط خارج از کلاس رایج تر شود انتخاب و استفاده از محتوای الکترونیکی در تدریس و آموزش اهمیت بیشتری پیدا می کند. به دلیل اینکه روش های نوین تدریس با هدف تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری انجام می گیرند بهتر است که در اجرای این روش ها از تکنولوژی روز استفاده شود. در این مقاله سعی شده است نقش محتوای الکترونیکی بر تسهیل، تسریع و تثبیت یادگیری با روش توصیفی، تحلیلی مورد بررسی قرار گیرد. یادگیری با استفاده از رایانه انگیزه ی دانش آموزان برای مشارکت در تدریس را افزایش می دهد و این موضوع سبب اثربخش شدن تدریس خواهد شد و مشارکت فعال دانش آموز مستلزم تسهیل یادگیری توسط معلم می شود که این فرایند با استفاده از محتوای الکترونیکی به صورت قابل توجهی امکان پذیر است. با درگیر شدن دانش آموزان درفرایند یاددهی_یادگیری و فعال شدن آنها و همچنین درگیر شدن کانال های یادگیری به کمک محتوای الکترونیک یادگیری ساده تر و مفهوم درس قابل فهم می شود و دانش آموزان از درس خسته نمی شوند و جذابیت کلاس برای آن ها موثر واقع می شود همین موضوع سبب سرعت بخشیدن به یادگیری نیز می شود و معلم می تواند در مدت زمان مناسب یادگیری دانش آموزان خود را تسریع و تثبیت کند.
۲.

جایگاه ادب و کلام در ساختار مدیران

نویسنده:

کلید واژه ها: ادب زبان سخن گزافه گویی مدیریت و رهبری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۹۹
باید گفت؛ عنصر ادب زینت تمام قد زندگی و نشان شرافت انسانی و نماد کمال عقل افراد است. خالق زیبایی ها، انسان را با صورت و سیرت خاص آفرید و لازمه سیرت او ادب و خُلق زیبا در عرصه فردی و اجتماعی است که قابلیت زایش و رویش دارد. آحاد انسان به طور اَعم و مدیران و رهبران جامعه به طور اَخص می بایست نه تنها در تربیت صحیح خویش تلاش و خود را به ادب و خُلق احسن آراسته نمایند بلکه باید در به کارگیری مؤلفه های موجود، زمینه شکوفایی، توسعه و رشد دیگران را فراهم آورند. مسلماً پیشرفت و دست یافتن هر سازمان و یا مؤسسه ای به اهداف مورد نظر، منوط به احراز خِرَد جمعی و مألوف شدن مدیران و افراد سازمان به انگاره های ادب در حوزه رفتار و کلام پسندیده و... می باشد. در این نوشتار سعی شده است به روش کتابخانه ای و روایی - توصیفی، و به قدر میسور به نقش زیور و زینت ادب در ساختار خَلق کلام و بسط حُسن محاوره در توفیق مدیران جامعه از منظر برخی ادیبان و صاحبان سخن که به نوعی فاخر از متون دینی وام جسته اند، بپردازد.
۳.

تحلیلی بر سیاست های جنایی در حوزه ی حقوق کیفری کار ایران

کلید واژه ها: کارگر کارفرما سیاست جنایی قانون کار

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۷ تعداد دانلود : ۱۷۳
یکی از حقوق و آزادی های شهروندان حق کار کردن است که وجود حمایت های گوناگونی را اقتضاء می نماید. در این راستا حقوق کیفری کار با تأسی از موازین حقوقی حاکم بر حقوق کار و حقوق کیفری، روابط کارگر و کارفرما را با تدوین سیاست های جنایی تنظیم می نماید. سیاست های جنایی یا کیفری تدابیری برای شناسایی عناوین مجرمانه و پاسخ مناسب نسبت به آن است. سیاست جنایی به اعتبار عاملان و نهادهای دخیل درآن به سیاست های جنایی تقنینی، سیاست های جنایی قضایی و سیاست های جنایی اجرایی تقسیم می شود. سیاست های جنایی تقنینی از سوی قانون-گذار با تصویب قوانین کیفری، سیاست های جنایی قضایی از سوی نهادهای قضایی و با تدابیری چون دسترسی آسان، رسیدگی سریع و مشارکتی بودن دادرسی و سیاست های جنایی اجرایی با تهیه و تنظیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و نظارت بر اجرای مقررات کار از طریق نهادهای بازرسی تحقق می یابند. , , ,
۴.

پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور مهاباد

نویسنده:

کلید واژه ها: بهزیستی ‏ذهنی معنای زندگی شفقت به خود

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۲
هدف این پژوهش بررسی پیش بینی بهزیستی ذهنی بر اساس معنای زندگی و شفقت به خود در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر مهاباد انجام شده است. روش پژوهش این مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود آماری پژوهش حاضر 175 نفر (97زن، 78 مرد) دانشجویان در سال 1396-97 به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.. ابزار های گردآوری اطلاعات، پرسشنامه های بهزیستی ذهنی (مولوی، ترکان، سلطانی و پالاهنگ)، مقیاس معنا در زندگی( استگر، فریزر، اویشی و کالر )و پرسشنامه خوددلسوزی (SCS) نف بود. همچنین جهت تجزیه و تحلیل فرضیه ها از آزمون های همبستگی اسپیرمن، تحلیل واریانس چند متغیری، تحلیل رگرسیون چندگانه، با استفاده از نرم افزار spss 20 استفاده شد. نتایج حاصل نشان داد که رابطه مؤلفه ی جستجوی معنا با بهزیستی ذهنی بیشتر از مؤلفه ی معناداری زندگی و بین مؤلفه های شفقت به خود با بهزیستی ذهنی رابطه مثبت و معناداری و مؤلفه های معنای زندگی و شفقت به خود در پیش بینی بهزیستی ذهنی نقش معنادار دارند.
۵.

بررسی و نقد دیدگاه مفسران درتفسیر المیزان با رویکردی بر قاعده سیاق

کلید واژه ها: قاعده ی سیاق نقد دیدگاه مفسران تفسیر المیزان علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۱۰۷
هرچندکه پژوهش های گوناگونی درباره ی تفسیرالمیزان به انجام رسیده است، اما باضرس قاطع می توان گفت زوایای متعددی از این تفسیر گرانسنگ هنوز تبیین نگردیده است و نیاز به بحث و بررسی و نشر و انتشار دارد، بررسی و نقد دیدگاه مفسران مختلف در تفسیر آیات قرآن کریم از آن جمله است که مؤلف المیزان توجه ویژه ای به چگونگی شیوه ی فهم قرآن توسط مفسران قبل از خود داشته و گویی تفسیر المیزان را به منزله ی میزانی قرار داده تا به قضاوت و داوری در مورد نطرات دیگر مفسران بپردازد. بر همین اساس در موارد متعدد و موضوعات مختلف نظرات مفسران را بر مبانی مختلفی با دلایل مستند و براهین متعددی مورد نقد و بررسی قرار داده است. یکی از مبانی دقیق علامه طباطبایی در نقد نظرات مفسران؛ بهره گیری از قاعده ی سیاق است که ایشان با توجه به سیاق آیات قرآن، نظرات مفسران را در مواردی از جمله: شأن نزول آیات، قرائت صحیح آیات، مکی یا مدنی بودن، تعیین معنای واژگان قرآن و... مورد بررسی و نقد قرار داده است.
۶.

ارزیابی مؤلفه های جوسازمانی و میزان تأثیرآن برخود کنترلی دانش آموزان

کلید واژه ها: خودکنترلی جومدرسه دوره دوم ابتدایی هوش هیجانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵ تعداد دانلود : ۱۴۸
این پژوهش با هدف بررسی مؤلفه های جوسازمانی و ارزیابی میزان تأثیر آن برخودکنترلی دانش آموزان یک مدرسه غیردولتی در ناحیه 6 شهر مشهد انجام شده است. جامعه آماری در این تحقیق دانش آموزان دوره دوم ابتدایی هستند که به دلیل محدود بودن این تعداد( 60نفر) حجم نمونه برابر با جامعه آماری است و از نمونه گیری استفاده نشده است. برای بررسی مؤلفه ها ی جو سازمانی درمدرسه؛ از چک لیست ویژگی های مدرسه مطلوب براساس تحلیل شاخص های جو مدارس از دیدگاه صاحب نظران استفاده گردید و بر این اساس جو مدرسه ارزیابی شد، همچنین برای سنجش میزان خودکنترلی دانش آموزان از پرسشنامه «تانجی» و «مادرسیج» الهام گرفته شد که روایی آن توسط متخصصان علوم تربیتی مورد تأیید قرار گرفته است. سپس داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها در این پژوهش نشان داد که بین جو مدرسه مطلوب و میزان بالا خودکنترلی در دانش آموزان؛ رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. واژگان کلیدی: خودکنترلی، جومدرسه، دوره دوم ابتدایی، هوش هیجانی
۷.

صورخیال در شعر محتشم کاشانی

کلید واژه ها: شعر صورخیال محتشم کاشانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۶ تعداد دانلود : ۲۲۸
شعر و ادب فارسی به ویژه ادبیات مذهبی و آیینی در عهد صفویه، با توجه به اقبال پادشاهان صفوی به مذهب تشیع، مورد استقبال بیشتر واقع شد. از لحاظ سبک شعری، اگر چه شاعران به خاطر گرایش به تقلید در حالت رکود به سر می برند؛ اما برخی شاعران مضامین جدیدی در شعر پدید آوردند که در نوع خود بی نظیربود. این مقاله با روش تحلیلی و با هدف بررسی تصویرهای ادبی با عناصر مذهبی در عهد صفوی با نگاهی به شعر محتشم کاشانی انجام شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عناصر مذهبی رایج در این دوره به ویژه درشعر محتشم شامل عبارات قرآنی، اسامی شخصیت های دینی و مذهبی و پیامبران الهی، واژگان و اصطلاحات دینی رایج در دستورات اسلام و اولیا، معجزات پیامبران الهی، احادیث نبوی، اماکن مقدس، بهشت، جهنم و ... است که در این بین اشعار محتشم کاشانی در حوزه دین و مذهب بسیار بیشتر از سایر شاعران از این موضوع بهره برده است.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱