پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی سال دوم زمستان 1395 شماره 1 (پیاپی 5)

مقالات

۱.

اثربخشی چند رسانه ای های آموزشی بر میزان رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان

کلید واژه ها: چندرسانه ای های آموزشی مهارت اجتماعی دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۸ تعداد دانلود : ۴۱۴
گسترش فناوری های جدید، فرایند یاددهی- یادگیری را متحول ساخته است. از جمله این فناوری ها به کارگیری چندرسانه ایهای آموزشی در فرایند تعلیم وتربیت است. مطالعه حاضر با هدف اثربخشی چندرسانه ایهای آموزشی بر میزان رشد مهارت های  اجتماعی دانش آموزان انجام گرفت. مطالعه به روش شبه تجربی انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه پنجم ابتدایی شهرستان سرپل ذهاب در سال تحصیلی 1395بود. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای، تعداد45 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند.برای جمع آوری داده ها از آزمون استاندارد مقیاس مهارت های اجتماعی ماتسون استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از شاخص های  میانگین و انحراف معیار و  آزمون تحلیل کواریانس انجام شد .  نتایج نشان داد میانگین نمرات مهارت های اجتماعی دانش آموزان گروه آزمایش که از تدریسچندرسانه ایهای آموزشیبرای آموزش آنها استفاده شده بود به شکل معنی دار آماری از گروه کنترل که به شکل متداول آموزش دیده بودند در پس آزمون، بیشتر بود( p=0.001 ). همچنین بین میانگین نمرات گروه های آزمایش و کنترل  در خرده مقیاس های مهارت های اجتماعی(مهارت رفتارهای مناسب اجتماعی، مهارت دوری از رفتارهای غیر اجتماعی، مهارت دوری از پرخاشگری و جنگ و دعوا، مهارت دوری از برتری طلبی و مهارت ایجاد ارتباط مناسب با همسالان)، تفاوت معنی دار آماری یافت شد( p<0/05 ).  با توجه به تأثیر مثبتچند رسانه ای های آموزشی بر افزایش رشد مهارت های اجتماعی دانش آموزان؛ استفاده از این روشبه منظور افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان، پیشنهاد می گردد.
۲.

اصول مدیریت و ویژگی یک مدیر از دیدگاه امام علی (ع)

نویسنده:

کلید واژه ها: مدیریت اسلام امام علی (ع) مسئولین

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴ تعداد دانلود : ۱۷۸
 امروزه شناخت اص ول مدیریت و ویژگی های یک مدیر از دیدگاه ائمه (ع) اهمیت بسیار بالایی داشته و اطلاع از اصول مدیریت برای م دیران پایه ه ای مختلف امری ضروری است، این امر باعث خودآگاهی، خودسازی و الگو شدن مدیران می گردد. دراین بین بررسی دیدگاه های بزرگان دین همانند امام علی (ع) می تواند اصول اولیه مدیریت و هم ویژگی های یک مدیر را برای ما روشن کرده و با به کارگیری آن جایگاه واقعی مدیران در جامعه تقویت گردد. سؤال این است که آیا دین مبین اسلام اصول و ویژگی یک مدیر خوب را بیان کرده است و این اصول را می توان در سخنان بزرگان دین اسلام یافت و از آن ها استفاده کرد. روش پژوهش این مقاله به صورت تاریخی، توصیفی است به نحوی که مباحث اصول و ویژگی های مدیر در کلام امام علی (ع) بررسی و تحلیل قرارگرفته و به سؤالات مطرح شده پاسخ داده شده است و در آخر نیز نتیجه به دست آمده و راه استفاده از کلمات گوهربار امام (ع) بیان گردیده است.  
۳.

سعدی، روایت و جاودانگی

کلید واژه ها: گلستان سعدی روایت زمان عشق جاودانگی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۲۴۳
جهان امروز ما سرشار از هیاهوهای سرعت، خبر، مصرف و داده های اطلاعاتی است. این هیاهو نتیجه ویژگی های دنیای مدرن و پست مدرن است. آیا در این زمان باید دست از متون مسلط و هنری کهن کشید و به ورطه این هیاهو و سراسیمه گی جهان امروز افتاد. از متون مسلط ادبی با چه رویکردی می توان  از  آفات این هیاهو رست و همچنان از آن آثار بهره برد. بازخوانی آثار مسلط ادبی چون گلستان سعدی ما را از این هیاهو می رهاند و به لحظه های ناب جاودانگی وآرامش درونی می رساند. روایت های گلستان با ایجاد زمان روایی ما را از زمان ناسوتی می رهاند و با ایجاد لذت خوانش مکرر به ما زمانی دیگرگونه و با خصایص دیگر پیشنهاد می کند. این لذت با درون مایه های روایی نیز همراه می گردد. اگرچه سعدی به آفات زمان دنیایی واقف است اما به ما توصیه می کند که با عشق روایت شده در حکایت ها به تجربه روایی عشق برسیم و لحظه های خود را در چشمه ناب روایت های او جاودانه و روشن سازیم. این روایت ها لبریز از زمان روایی، عشق و لذت روایی است که دنیایی جدید را در مقابل دنیای پرهیاهوی امروز بنا می کند؛ دنیایی که لازمه فرهنگ و احوال امروزی ماست.
۴.

مبانی فقهی حقوقی مالکیت معنوی (فکری)

نویسنده:

کلید واژه ها: مالکیت فکری مبانی فقهی مسائل مستحدثه حقوق معنوی اوراق ایده وفکر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۷ تعداد دانلود : ۸۱۱
حقوق مالکیت معنوی ( فکری ) ،در جهان امروز از اهمیت ویژه ای برخوردار است و به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی ، مورد توجه دولتها قرار گرفته است . به طوری که در برخی کشورها نظیرچین ،رشته تخصصی با همین نام ، تا مقطع دکتری وجود دارد . در فقه اسلامی این موضوع سابقه طولانی ندارد و از آن با عنوان مسائل مستحدثه یاد می کنند و تحت همین عنوان نسبت به اثبات ویا رد این موضوع نظریه پردازی می کنند . مخالفان این حقوق با استناد به قاعده تسلیط ، عدم امضای شارع ، نهی از کتمان علم ، وجوب ارشاد جاهل و احتساب اموال معنوی درزمره اموال حکومتی به طرح دیدگاههای خویش پرداخته اند . موافقان مالکیت معنوی نیز با استناد به قاعده لاضرر ، صحت ، سبق ، نظریه منطقه الفراغ ، ولایت فقیه ، عموم اوفوابالعقود و سیره عقلا اقدام به طرح دیدگاههای خویش نموده اند . در این مقاله دیدگاههای فقهای اسلامی ، در رد یا اثبات این موضوع مورد بررسی قرار گرفته و نیز با توجه به اجماع عقلا در اثبات مشروعیت مالکیت معنوی ، به مشروعیت آن رسیده ایم . همچنین مطالبی در مورد چگونگی عرضه اوراق ایده و فکر بیان شده است .
۵.

شبکه های اجتماعی مجازی و آسیب های اجتماعی مطالعه موردی: امنیت عمومی

کلید واژه ها: شبکه های اجتماعی مجازی آسیب های اجتماعی امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۴۷۷
قرن بیست و یکم با پیشرفت های خیره کننده در فناوری اطلاعات و ارتباطات، جهان را به سوی «دهکد ه جهانی» رهنمون ساخته که شاخصه های اصلی آن، از بین رفتن فاصله ها، زمان و مکان است. این تحول همچنین باعث در هم ریختن نظام ها، سازمان های ملی موجود، شیوه های رفتاری و آسیب های اجتماعی مختلف بر شهروندان شده است.سهولت در شکل گیری و گسترش شبکه های اجتماعی مجازی توسط افراد و گروه هایی که می توانند اهدافی مغایر با اهداف رسمی و قانونی موجود در یک جامعه داشته باشند؛ عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی را با چالش ها و بحران هایی مواجه ساخته است. بعلاوه، کشورهای سلطه گر که همواره به دنبال تسلط و بهره کشی از دیگران بوده اند و امروزه به دلایل مختلف نمی توانند با رویکرد نظامی شهروندان سایر کشورها را در اختیار و انقیاد خود درآورند؛ سعی می کنند از طریق شبکه های اجتماعی مجازی و ایجاد دگرگونی در هویت های فرهنگی و رفتاری، مطامع خود را دنبال کنند . بنابراین، رسانه های ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی مجازی به عنوان مهمترین و موثرترین ابزار برای اثرگذاری مؤثر بر رفتار مخاطبان درآمده اند و منشأ بسیاری از تحولات امنیتی معاصر و کنترل کننده جریان ها و تحولات اجتماعی در جهان محسوب می شوند.یافته های پژوهش حاضر که با رویکرد توصیفی- تحلیلی و با بهره گیری از منابع مختلف کتابخانه ای و اینترنتی به انجام رسیده است؛ بیانگر آن است که شکل گیری شبکه های اجتماعی مجازی در عین فرصت های مثبت و سازنده، می توانند دگرگونی های وسیعی در رفتار شهروندان به وجود آورده و آسیب های اجتماعی متعددی از جمله ناامنی های اجتماعی را متوجه جوامع نماید
۶.

بررسی مفاهیم اخلاقی در دیوان مَظلُوم خُنجِی

کلید واژه ها: مَظلُوم خُنجِی اخلاق آیات قرآنی سیر شعر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۹۵
ادبیات فارسی با اخلاق و تعالیم اخلا قی آمیخته است . بازتاب مفاهیم اخلا قی در آثار بسیاری از شاعران و نویسندگان دیده می شود . در حقیقت می توان ، آثار برخی از آن ها را آیینه اخلاق و تعالیم اخلا قی دانست . هدف این تحقیق، استخراج محورهای اخلاقی درابعاداعتقادی، مبتنی بر بررسی اشعار مَظلُوم خُنجِی ونگرش وی نسبت به این پدیده است. مَظلُوم خُنجِی ، از جمله شاعرانی است که غزلیات وی، سرشار از مفاهیم والای انسانی و اخلا قی است.  در این مقاله سعی بر آن است، تا برخی از مفاهیم اخلا قی دیوان مَظلُوم - که به گونه ای با آیات قرآنی در پیوند است -بررسی گردد . به عبارت دیگر نشان داده شود، مَظلُوم، در کنار مضمون- های ظریف و باریک اندیشی ها از این منبع ارزشمند غا فل نبوده و مستقیم و غیر مستقیم از کلام قرآن برای تبیین و تفسیر دیدگاه های اخلا قی خود بهره برده است . 

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱