آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۶

چکیده

مفهوم مدیریت دانش و آینده پژوهی هر دو درباره شناسایی پیچیدگی ها و پویایی های برخاسته از محیط های سازمانی و نیازمندی های مدیران دانشی برای تصمیم گیری در چنین محیطی بحث می کنند. با نگاه مختصری به نقش آینده در طراحی و تصمیم گیری، می توان به اهمیت آینده پژوهی در مدیریت دانش پی برد. پیش بینی آینده می تواند در موقعیت های طراحی روزانه دیده شود، زیرا هر اقدام تصمیم گیری بر پایه برخی مفروضات در آینده مبتنی خواهد بود . مدیریت دانش یکی از عوامل تأثیرگذار در حوزه آینده پژوهی است در این پژوهش، سعی بر آن است تا به نقش آینده پژوهی در مدیریت دانش پرداخته شود.لذا به مطالعه های موردی با استفاده از مصاحبه عمیق با خبرگان )که شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان ( پرداخته ایم. در این پژوهش از رویکرد گلوله برفی برای انتخاب نمونه ها و از روش اشباع تم ها به عنوان استانداردی برای پایان نمونه گیری استفاده گردیده است. ازآنجایی که تم های برگزیده با بهره گیری از نظرات خبرگان، احصاءشده، روایی مصاحبه ها مورد تأیید قرار گرفته و برای تأیید پایایی مصاحبه ها نیز از روش باز آزمایی استفاده شده است. با توجه به نظرات درنظر گرفته شده در این پژوهش، سوگیری مدیریت دانش ، پیچیدگیهای رفتار انسان و موانع شناخت انسان، به عنوان مهمترین ملاحظات اثرگذار مدیریت دانش بر فرایند آینده پژوهی شناسایی شده است. از سویی دیگر،تحقق پیش بینی ها، رسیدن به آینده موردنظر و ارتقای دانش آینده پژوهی، مهمترین دستاوردهای تعامل دوسویه آینده پژوهی و مدیریت دانش تشخیص داده شده است. همچنین پیش بینی آینده، ایجاد تغییرات مطلوب در آینده و شناسایی عوامل تغییر، مهمترین اثرات ناشی از فرایند آینده پژوهی بر مدیریت دانش مطرح  شده  است.