پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی سال سوم بهار 1397 شماره 2 (پیاپی 10)

مقالات

۱.

بررسی تاثیررایانه به عنوان فناوری نوین آموزشی درایجاد محیط های متنوع یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر

نویسنده:

کلید واژه ها: رایانه فناوری نوین آموزشی دانش آموزان استثنایی کم توان ذهنی آموزش پذیر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۶ تعداد دانلود : ۱۹۳
ورود فناوری های آموزشی در آموزش کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیرمی تواند فرصتهای یادگیری متنوعی را ایجاد کندو در مقایسه با آموزش سنتی معلم محور،دارای مزایای مانند بازخورد فوری، انفرادی کردن آموزش، افزایش دامنه توجه و انگیزه و تعامل و یادگیری متنوعی را برای آنهاست.که باعث کیفیت بخشی به آموزش این کودکان می شود.از این رو مقاله حاضر به نقش و اهمیت و تاثیر رایانه به عنوان فناوری نوین آموزشی در ایجاد محیط های متنوع یادگیری دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر می پردازد.این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است و از کتب،مقالات،مجلات استفاده شده است.از یافته های این تحقیق این است که رایانه به عنوان یک وسیله آموزشی درجهت انفرادی کردن آموزش،ایجاداعتماد به نفس و دوری از تدریس سنتی یکنواخت،باعث بهبود و افزایش کارایی معلمان،افزایش ذخیره لغات و اطلاعات دانش آموزان در جهت انجام تمرینات اضافی و هم باعث یادگیری بهتر و سریع ترکودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر می شودو رایانه را می توان به عنوان یک وسیله آموزشی مناسب در یادگیری و تعلیم و تربیت این کودکان مورد بررسی قرار داد.ونتیجه این است که مدارس باید به ابزارهای مطلوب آموزشی ازجمله رایانه با امکانات جانبی مجهز شوند و مشکلات احتمالی از جمله ایجاد عادات نادرست مانند وابستگی زیادبه این فناوری ، غفلت از آموزش رودرو توسط مربی و تسلط کم والدین را بر طرف نمایند.
۲.

تحلیل زمینه های جغرافیایی و اجتماعی شکل گیری و گسترش بنیادگرایی اسلامی مطالعه موردی: جریان تکفیری داعش

کلید واژه ها: فضای جغرافیایی بنیادگرایی جریان های تکفیری داعش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۷ تعداد دانلود : ۱۸۲
  Abstract   One of the most important issues of adolescence and youth is the issue of identity and one of the most important types of identity is national identity. Varsity of research that carried out in this area reveals the need for a systematic review of past research. The evaluation of the methodology and the results of these studies as well as how to explain the national identity dimensions can be considered as a more effective step in drawing a more comprehensive picture of the studies The purpose of this research is to classify and integrate studies in the national identity of adolescents and youth. In this research, Meta analysis method was used. The statistical population includes all Persian articles in the field of national identity in adolescents and young people. National identity researchers do not have the same understanding of the components of national identity. In fact, there is no agreement between the components of national identity and each researcher considers components from his perspective. Past research has also focused on topics such as the relation of national identity with other variables, factors affecting national identity and the status of national identity in educational texts. In these studies, the status of national identity from the point of view of Islam has not been investigated.    
۳.

جایگاه آموزش مدیران و تاثیر آن در تحول دانشگاه فرهنگیان

نویسنده:

کلید واژه ها: دانشگاه فرهنگیان منابع انسانی مدیریت آموزش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۵۴
در حال حاضر آموزش گرایش های مختلف رشته مدیریت در سطح دانشگاه های جهان، از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است و هدف این آموزش ها تربیت مدیرانی است که با نگاهی علمی به اداره زیرمجموعه ای تحت مدیریت خود می پردازند. در سال های اخیر در ایران نیز نگاه علمی به مقوله مدیریت و آموزش مدیران لایق، در دستور کار مدیران ارشد کشور قرار گرفته است. حال این پرسش مطرح است که آیا  مجموعه ای که در نظر دارد معلمان آینده کشور را آموزش دهد و در نهایت منابع انسانی کشور را تأمین کند، می تواند بدون وجود مدیران آشنا به علم مدیریت، به اهداف کوتاه مدت و بلند مدت خود دست یابد؟ آیا می توان بدون ایجاد تحول در نحوه نگاه مدیران نسبت به مسولیتی که برعهده گرفته اند و بدون تجهیز آنان به دانش جدیدترین  شیوه های مدیریت، انتظار داشت در مجموعه تحت مدیریت آنان تحولی ایجاد شود؟ مقاله حاضر بر آن است تا «جایگاه آموزش مدیران و تاثیر آن درتحول دانشگاه فرهنگیان» مورد بررسی قرار دهد. یافته ها نشان می دهد، که براساس سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان در تربیت نیروی انسانی متخصص و حرفه ای نقش کلیدی و مهمی ایفا می کند؛ از این رو برای ایجاد تحول در دانشگاه فرهنگیان و در نهایت آموزش معلمان خلاق و توانمند، ناگزیر باید بر آموزش همه جانبه مدیران این دانشگاه در سطوح مختلف، سرمایه گذاری شود .
۴.

دو زبانگی در نظام آموزشی ایران (بررسی اجمالی عملکرد تحصیلی، هویت و تطبیقی با نظام های آموزشی سایر کشورها)

کلید واژه ها: دوزبانگی هویت تعلیم تربیت دوزبانه پیامد های دوزبانگی زبان مادری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۳۰۴
مقاله حاضر به تعریف اجمالی از دو زبانگی و برنامه های آموزش دوزبانگی می پردازد. این مقاله همچنین تعدادی از مطالعات و بررسی های انجام شده در ایران و جهان در ارتباط با تاثیرات آموزش دوزبانه و اهمیت زبان مادری را به صورت خلاصه ارائه می دهد. سیاست و برنامه ریزی دوزبانی و آموزشی ایران به صورت خلاصه مورد نقد و ارزیابی قرار می گیرد. بخش عمده مطلب به بررسی سیستم آموزش دوزبانه و مدل های آن و همچنین تطبیق سیستم آموزشی ایران با نظام آموزشی کشورهای مطرح در سیستم آموزشی از جمله سوئد و سوئیس اختصاص دارد. همچنین یکی از محتوای این مقاله بررسی اهمیت تدریس زبان بومی دوزبانه ها است. لذا نیاز به تدریس زبان بومی از سه چشم انداز مطالعه شده است. در رویکرد علمی شرایط لازم برای دوزبانه ها برای بهره مندی از امتیازها و تاثیرهای مثبت دوزبانگی (مثل کنترل شناختی، خلاقیت و حل مساله) تبیین می گردد. رویکرد دوم به مسئولیت سیاست گذاران زبان فرهنگی در دو محوربوم شناسی زبان و هویت می پردازد. رویکرد سیاسی با بررسی دو مقوله « چالش های بین المللی و خارجی» و « چالش های داخلی» به ارتباط تنگاتنگ زبان و سیاست اشاره کرده، بر لزوم بازنگری در سیاست زبانی و عدالت آموزشی تاکید می کند.
۵.

هویت ملی در نوجوانان و جوانان (فراترکیب مقالات فارسی موجود)

کلید واژه ها: هویت ملی نوجوانان جوانان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۱ تعداد دانلود : ۲۵۶
یکی از مسائل مهم دوران نوجوانی و جوانی، مسئله هویت یابی است و یکی از  مهمترین انواع هویت، هویت ملّی است.گستردگی پژوهش های انجام شده در این حوزه، ضرورت بررسی نظام مند پژوهش های گذشته را بیش از پیش آشکار  می کند. ارزیابی روش شناسی و نتایج این  مطالعات و همچنین نحوه تبیین ابعاد هویت ملی در آنها می تواند گام مؤثری در ترسیم تصویری جامع تر از مطالعات صورت گرفته قلمداد شود. هدف مطالعه حاضر، دسته بندی و یکپارچه سازی مطالعات صورت گرفته در حوزه هویت ملی نوجوانان و جوانان می باشد. برای رسیدن به این هدف از روش فراترکیب استفاده شده است.جامعه آماری شامل کلیه مقالات فارسی موجود در حوزه هویت ملی در نوجوانان و جوانان می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد که پژوهشگران حوزه هویت ملی در نوجوانان و جوانان،تلقی یکسانی از هویت ملی ندارند. در واقع میان مؤلفه های هویت ملی توافق وجود ندارد و هر پژوهشگر  از دیدگاه خود مؤلفه هایی را در نظر گرفته است.همچنین پژوهش های گذشته، بیشتر بر موضوعاتی همچون ارتباط هویت ملی با سایر متغیرها،عوامل مؤثر بر هویت ملی و جایگاه هویت ملی در کتاب های درسی  متمرکز شده اندو در این پژوهش ها، جایگاه هویت ملی از دیدگاه اسلام بررسی نشده است.
۶.

واکاوی افراط گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن

کلید واژه ها: افراط گرایی دینی تعلیم و تربیت کشورهای اسلامی تحلیل محتوای کیفی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۳۰۸
هدف اصلی این پژوهش واکاوی افراط گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن می باشد. ابزار پژوهش شامل تمامی اسناد و مدارکی است که در رابطه با افراط گرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش های دینی در شکل گیری افراط گرایی وجود دارد، می باشد. روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر تحلیل مضمون است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های افراط گرایی دینی عبارتند از: اعمال خشونت علیه مخالفان یا دگراندیشان، کافر پنداشتن مخالفان، شرکت در بحث های افراط گرایانه و ترور شخصیت، ایجاد وحشت در جامعه با ترور افراد، بمب گذاری و حمله به اماکن عمومی، ایجاد محدودیت در جامعه بدون درنظرگرفتن شرایط عمومی و حدود دین. همچنین مؤلفه های تعلیم و تربیت مطلوب در مهار افراطگرایی عبارتند از: تعلیم و تربیت صحیح کودکان از ابتدا و قراردادن آنها در مسیر درست دین، آموزش آموزه های اسلامی و روش تساهل و تسامح در سیره ی اهل بیت (ع)، آشنایی با تعالیم عرفانی و مثبت اندیشی و محبت به غیر، برجسته کردن حوادث تلخ تاریخی ناشی از افراطگرایی، عدم سخت گیری حکومت های اسلامی در احکام دینی، گرایش کشورهای اسلامی به مؤلفه هایی چون وحدت، عشق، نوع دوستی، ایجاد تمایل در نسل جوان برای مطالعه در زمینه های مختلف و شناخت همه جانبه نسبت به دین و سیاست.  

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱