پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی

پویش در آموزش علوم انسانی سال چهارم پاییز 1398 شماره 4 (پیاپی 16)

مقالات

۱.

سنت تبدیل نعمت به نقمت از منظر المیزان

نویسنده:

کلید واژه ها: سنت تبدیل نعمت نقمت علامه طباطبایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۳۶
سنتهای اجتماعی، افعال الاهی هستند که ذات ربوبی برای تدبیر جوامع بشری آن ها را به کار می گیرد. برخی از آیات قرآن به تبیین این سنت ها پرداخته است. از جمله این سنت ها، سنت تبدیل نعمت به نقمت است. خدای رحمان، انسان را از مواهب مختلف و گوناگون برخوردار کرده است. تا زمانی که انسان در مسیر تعالی قدم برمی دارد، از عطایای الاهی برخوردار می گردد و هرگاه از دائره عبودیت خارج شود، نعمت های الاهی نیز دگرگون و به نقمت تبدیل می گردد. در جریان سنت تغییر نعمت به نقمت، امکان بیداری و بازگشت به مسیر الاهی برای افراد بشر وجود دارد. این نوشتار که به روش تحلیلی، اسنادی انجام شده است در پی تبیین نگاه علامه طباطبایی (ره)، و برخی از مفسران اسلامی است تا فهم بهتری از این سنت ارائه گردد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد نظام هستی، مجموعه ای به هم پیوسته است و اعمال انسان ها با حوادث نظام هستی ارتباط مستقیم دارد.
۲.

الگوی نظام مند تحول بنیادین در آموزش و پرورش از منظر مقام معظم رهبری

کلید واژه ها: تحول بنیادین آموزش و پرورش رهبر انقلاب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
این پژوهش با در نظر گرفتن اهمیت آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده کشور، در صدد ارائه الگوی نظام مند جامعی برای تحول در آموزش و پرورش بر اساس دیدگاه مقام معظم رهبری است. در این پژوهش با استفاده از روش داده بنیاد سعی شده است الگوی نظام مند تحول آموزش و پرورش در کشور استخراج شود. با مطالعه بیانات مقام معظم رهبری و استخراج بیش از 400 مفهوم و کدگذاری این مفاهیم در نهایت 25 کد محوری استخراج شد که هرکدام ذیل مقوله های الگوی نظام مند(شرایط علی، شرایط زمینه ای، راهبردها، شرایط مداخله گر و پیامدها) جایگیری و تبیین شد. مشخص شد که برای تحول بنیادین در آموزش و پرورش باید با برنامه و نقشه عملیاتی مستحکم، متقن و جدید که اجماع نخبگان بر آن است در دو بعد شکلی و محتوایی آموزش و پرورش با به کارگیری کارگزاران اصلی، تحول انجام گیرد و شایسته است نگاه مصرفی به نگاه سرمایه گذاری و عدالت محوری بر اساس اسناد بالادستی و چشم انداز 1404 تغییر یابد. از دستاوردهای مهم چنین تحولی تربیت نیروی انسانی طراز جمهوری اسلامی ایران و شاهد و مبشر ملت های دیگر است.
۳.

تاثیر شعر درمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سرابله

کلید واژه ها: شعردرمانی حافظه فعال .دختران

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۲۴۹
هدف این مطالعه بررسی تاثیر شعر درمانی بر عملکرد حافظه فعال دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم است . روش پژوهش از نوع آزمایشی بود. جامعه آماری دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر سرابله در سال تحصیلی 94-93 تشکیل می دادند، گروه نمونه 32 نفر بودند که به طورتصادفی دردو گروه آزمایشی 16 نفر و کنترل 16 نفر ج ای گرفتن د . ب رای گ روه آزمایش، برنامه شعردرمانی گروهی طراحی و طی 8 جلسه 60 دقیقه ای به مدت 8 هفته اجرا گردید. گروه کنترل ب دون مداخل ه خاص ی، در جلسات گروهی روزانه مدرسه شرکت کردند. ابزار اصلی گردآوری اطلاع ات آزمون ظرفیت حافظه فعال بود . برای تجزیه تحلیل داده ها تحلیل کوواریانس چندمتغیری استفاده شد. یافته ها: . نتایج آن نشان داد که شعر درمانی پردازش و اندوزش دانش آموزان را افزایش می دهد (001/0=P). بدین معنا که تکنیک شعر درمانی بر حافظه فعال موثر می باشد. نتیجه گیری: با توجه به این مطالعه می توان گفت که شعردرمانی ا بر وضعیت ظرفیت حافظه فعال مؤثر است. لذا پیشنهاد می گردد، از این مهارت آسان وهزینه در اولیا با کمک م منازل در جهت ارتقاء و بهبود حافظه فعال استفاده گردد .
۴.

تحلیل و بررسی کاربردهای بازی های رایانه ای

نویسنده:

کلید واژه ها: بازی های رایانه ای نوجوانان کاربرد فرهنگی کاربرد سیاسی - امنیتی کاربرد جاسوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۸۶
بازی های رایانه ای از حیث مقایسه با رسانه های دیگر، ویژگی هایی دارند که این ویژگی ها باعث شده تا در بین رسانه ها در نوک هرم تأثیرگذاری باشند. در واقع بازی های رایانه ای یکی از کارآمدترین رسانه ها جهت اثرگذاری و شکل دهی افکار عمومی و همراه کردن ذهن مخاطبین خود، به خصوص کودکان و نوجوانان به عنوان مخاطبان اصلی، با اهداف نظام های سلطه است. در این مقاله ابتدا سعی می کنیم، به جایگاه بازی های رایانه ای و تاثیری که بر ذهن مخاطبین خود می گذارد، بپردازیم. سپس کاربردهای فرهنگی، سیاسی- امنیتی و جاسوسی بازی های رایانه ای را با تحلیل و بررسی مصادیقی از این بازی ها تبیین می نماییم. نتایج به دست آمده از تحلیل های صورت گرفته، نشان می دهد که کشورمان به دلیل داشتن دو عنصر قدرتمند یعنی فرهنگ اسلامی و موقعیت سیاسی، محور اصلی این بازی ها قرار گرفته است. بنابراین نیازمند به ایجاد یک فرهنگ جدید در حوزه مصرف بازی های رایانه ای در کشور هستیم تا با آگاهی بخشی و مدیریت مصرفی درست از آسیب ها و تهاجمات در حوزه های مختلف جلوگیری نماییم.
۵.

معناشناسی فجور در قرآن

کلید واژه ها: فجور معنای اساسی معنای نسبی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۸ تعداد دانلود : ۳۹۳
تفسیر نوین قرآن با محوریت معناشناسی نیاز مبرم پژوهش های قرآنی است. این پژوهش، به بررسی معنی-شناسی یکی از واژه های برجسته قرآن؛ یعنی واژه فجور پرداخته و برآن است تا با کمک دانش معناشناسی و تحلیل آیات به این پرسش ها پاسخ گوید: حیطه های معنایی واژه ی فجور در قرآن کریم چیست؟ جانشین ها و همنشین های معنایی آن در قرآن کدامند ؟ کدام واژگان در قرآن با واژه فجور در تقابل معنایی قرار دارند؟ با بررسی های به عمل آمده این نتیجه حاصل شد که در قرآن کریم واژه ی فجور در چهار حیطه ی معنایی فجر و فجور و انفجار و تفجیر به کار رفته که در هر چهار حیطه معنای شکافتن لحاظ شده است و این واژه در خصوص اعمال کسانی به کار می رود که پرده ی دیانت را دریده اند. این واژه بر محور جانشینی، دارای رابطه ی معنایی با مفاهیم فسق، کفر، فساد، جبّار، شقیّ و عصیّ است و از طرفی در تقابل شدید با مفاهیم تقوا، برّ، احسان و طاعت است. از رهگذر این پژوهش به دست آمد که به منظور درک مفهوم مفردات قرآنی توجه به معنای اساسی و نسبی، تشکیل شبکه معنایی واژگان در سطح روابط معنایی و تقابل های معنایی امری ضروری است و شیوه تحقیق در این نوشتار به روش کتابخانه ای و در تجزیه و تحلیل اطلاعات با استناد به قرآن کریم و تفاسیر آن، کتب روایی، لغوی و متون اسلامی معتبر استفاده شده است.
۶.

نقش جهت گیری دینی و مولفه های کارکرد خانواده در بهزیستی روانشناختی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه

نویسنده:

کلید واژه ها: جهت گیری مذهبی بهزیستی روانشناختی کارکرد خانواده دانش آموزان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۲۶
اهداف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین جهت گیری مذهبی و بهزیستی روان شناختی با مولفه های کارکرد خانواده در بین دانش آموزان بود. روش : روش این پژوهش از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را 320 نفر از دانش آموزان ( 175 نفر پسر و 145 نفر دختر) منطقه 6 شهر تهران تشکیل داد که به صورت تصادفی انتخاب شدند. جهت ارزیابی نیز از پرسشنامه جهت گیری مذهبی آلپورت، پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف و مقیاس کارکرد خانواده استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیری داده ها نشان داد که حل مشکل به طور معنی داری بهزیستی روان شناختی را پیش بینی می کند و اضافه شدن حل مشکل، عملکرد خانواده، ارتباط، نقش، کنترل رفتار، آمیزش عاطفی و همراهی عاطفی به معادله، قدرت پیش بینی را بطور معنی داری بالا می برد. همبستگی بین مولفه های جهت گیری مذهبی (جهت گیری مذهبی برونی، جهت گیری مذهبی درونی) از یک طرف و متغیر بهزیستی روان شناختی دانش آموزان از طرف دیگر برابر با 388/ 0R= محاسبه گردیده است و نشان می دهد که 15 درصد واریانس یا تفاوت های فردی در بهزیستی روان شناختی مربوط به واریانس یا تفاوت های فردی در ویژگی های جهت گیری مذهبی است. نتیجه گیری: بنابراین می توان گفت که افراد در خانواده و به ویژه والدین با عملکرد خود در چارچوب خانواده تاثیر مهمی در سلامت روان فرزندان خود می گذارند و سلامت روان بالاتر، جهت گیری مذهبی بهتری را در پی خواهد داشت.
۷.

تخفیف واج های زبان فارسی بر اساس واژگانی ازشاهنامه فردوسی

کلید واژه ها: زبان فارسی تخفیف مخفف صامت مصوت شاهنامه فردوسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴ تعداد دانلود : ۵۱۲
زبان، پدیده ای نظام مند، پویا و قابل تغییر و تحوّل است. یکی از مهم ترین دگرگونی ها و تحوّلات زبانی مسئله تخفیف یا کاهش واج ها بر اساس مقاصد خاص از طرف کاربران زبانی است. برخی از این عوامل و مقاصد عبارت اند از: کم کوشی و فرآیند اقتصاد زبانی، تحوّلات زبان محاوره یا گفتار از زبان معیار یا نوشتار، لهجه ها، گویش ها و گونه های تلفّظ زبانی، هم نشینی حروف متنافر و بعید المخرج و غیره. زبان فارسی نیز از این قاعده زبانی مستثنیٰ نیست و تخفیف در واژگان فارسی یکی از عوامل مهمّ زبانی است که در این مقاله نگارنده می کوشد تا بر اساس متن شاهنامه فردوسی این مسئله را مورد واکاوی و مداقّه قرار دهد و در دو محور تخفیف در « صامت ها» و تخفیف در «مصوّت ها »ی واژگان این متن به بررسی عوامل مؤثّر زبانی بر ایجاد این پدیده زبانی بپردازد. زبان فارسی، تخفیف(=مخفّف)، صامت، مصوّت، شاهنامه فردوسی
۸.

اثربخشی ارتباط بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان میبد

کلید واژه ها: رضایت شغلی عملکرد مدیران مدارس عملکرد شغلی شهرستان میبد

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۷ تعداد دانلود : ۱۵۶
هدف پژوهش حاضرارزی ابی رابط ه رض ایت ش غلی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه اول و دوم شهرستان میبد در سال 1396 بوده است روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده های از نوع توصیفی و کمی می باشد جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مدیران مدارس متوسط اول و دوم شهرستان میبد می باشند 60مدیر به روش نمونه گیری سرشماری انتخاب شده اند برای بررسی رضایت شغلی،از پرسشنامه های 64گویه ای و9 مولفه و برای سنجش عملکرد از پرسش نامه محقق ساخته که شامل 60 گویه و 11مولفه دارد استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان میدهد که میانگین نمره رضایت شغلی مدیران مدارس 75.81است. و میانگین عملکرد 87.44 است. و در زیر مولفه های رضایت شغلی کمترین رضایت را از مولفه حقوق داشتند. و در زیر مولفه های عملکرد، کمترین عملکرد را از مولفه برنامه ریزی داشتند براساس نتایج، رضایت شغلی می توانند عملکرد مدیران را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج تحقیق نشان داد که رضایت شغلی بر عملکرد شغلی مدیران مدارس تاثیر دارد و اگر به رضایت شغلی مدیران مدارس توجه شود باعث افزایش عملکرد آنها خواهد شد پس سازمان های موفق هستند که به رضایت شغلی کارکنان خود توجه شایانی دارند

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۱