چکیده

سازمان بین المللی کار، استرس شغلی را شناخته شده ترین پدید ه ی تهدیدکننده ی سلامتی کارگران معرفی نموده است. فشارهای روانی شدید با کاهش بهره وری، انگیزه کم کاری ، اعتصابات، غیبت، جابجایی کارکنان همراه است و هزینه های سنگینی را بر سازمان و فرد تحمیل می کنند. در این پژوهش هدف معرفی و تشریح عوامل مؤثر بر استرس شغلی کارکنان شرکت توریع برق استان ایلام و تأثیر آن بر کیفیت زندگی کاری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها توصیفی- پیمایشی از نوع علی- همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان شرکت توریع برق استان ایلام می باشد. داده های مورد نیاز، از طریق پرسشنامه استاندارد از نمونه ای 150 نفری جمع آوری گردید. مقدار آلفای کرونباخ کل پرسشنامه 0.95 برآورد شد. جهت آزمون فرضیات از آزمون همبستگی با استفاده از نرم افزار SPSS و از مدل معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل روابط میان متغیرها با نرم افزار SMART-PLS استفاده شد. در این پژوهش تأثیر منفی استرس شغلی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان مورد تأیید قرار گرفت. همچنین نقش منفی متغیرهای فقدان کنترل، ابهام نقش، ارزیابی عملکرد، تعارض مناسبات انسانی در محیط کار، محیط کار، سنگین باری نقش، سبک باری نقش و تعارض نقش بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأیید شد و مشخص شد متغیرهای ناامنی و بیگانگی بر کیفیت زندگی کاری کارکنان تأثیر ندارند.