آرشیو

آرشیو شماره ها:
۱۵

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان (مورد مطالعه: مرکز آموزش درجه داری نزاجا) صورت گرفته است. با توجه به اینکه جامعه آماری کارکنان مرکز آموزش نزاجا می باشد، با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده برای رفع اثرات پرسشنامه های گم شده، ناقص و. .. حدود 10 درصد دیگر به حجم نمونه اولیه اضافه گردید و در نهایت 198 پرسشنامه با اطلاعات کامل تکمیل گردید. سپس با استفاده از پرسشنامه طراحی شده به روش دلفی و با نظرسنجی از خبرگان، پرسشنامه در قالب 8 عامل طبقه بندی شد. برای برازش مدل از روش تحلیل مسیر و برای بررسی وضعیت فرضیه های تحقیق از مدل یابی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شده است. جهت تجزیه و تحلیل عوامل از آزمون های بارتلت ، KMO و اسمیرنوف استفاده شد تا نرمال و مناسب بودن آنها تایید گردد. در این پژوهش نرم افزارهای Lisrel و 21Spss برای انجام تجزیه و تحلیل داده ها و برای رتبه بندی عوامل موثر بر لنگرگاه های مسیر ترقی شغلی کارکنان استفاده گردید. یافته های نهایی پژوهش حاکی از وجود ارتباط مثبت و معنادار بین عوامل هشت گانه مورد بررسی در تحقیق می باشد، براساس ماتریس فیلتر شده نهایی با عوامل، از بین عوامل هشت گانه تاثیرگذار بر مسیر شغلی کارکنان مرکز آموزش درجه داری نزاجا، عامل احساس ارزشمند بودن در کار رتبه اول، درآمد و مزایا رتبه دوم، احساس خدمت و از خودگذشتگی رتبه سوم، استقلال و عدم وابستگی رتبه چهارم، کارآفرینی رتبه پنجم، مدیریت عمومی رتبه ششم، امنیت و ثبات رتبه هفتم و فنی- کارکردی رتبه هشتم را به خود اختصاص دادند.

تبلیغات