پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر دوره چهارم زمستان 1397 شماره 13

مقالات

۱.

بازاریابی نظام آموزش عالی با استفاده از ابزار سروکوال فازی

کلید واژه ها: سروکوال منطق فازی کیفیت خدمات بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۸ تعداد دانلود : ۱۶۲
نظام آموزش عالی در کشور به سوی انتفاعی شدن پیش می رود و در دهه اخیر دانشگاه ها به روشنی رقابت را در عرصه جذب دانشجویان آغاز کرده اند. مطالعات و نظریه های حوزه بازاریابی بر کیفیت خدمات به عنوان رکن اساسی در اثربخشی و دستیابی به مزیت رقابتی تاکید دارند. بنابراین بهبود کیفیت خدمات آموزشی عاملی زیربنایی برای جدب دانشجویان در نظام آموزش عالی است. این مقاله با هدف مفهوم سازی سروکوال فازی برای سنجش کیفیت خدمات در نظام آموزش عالی بطور اعم و دانشگاه امیرکبیر به طور اخص صورت گرفته است. مقیاس سروکوال یک ابزار سنتی در سنجش کیفیت خدمات است که برای استفاده در فضای سازمان های امروزی نیاز به یک بازنگری اساسی دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا با استفاده از مفاهیم منطق فازی، مقیاس سنتی سنجش کیفیت خدمات با عنوان سروکوال فازی طراحی و الگوریتم اجرایی آن بازنمایی شود. جامعه آماری مطالعه حاضر را اساتید و خبرگان باسابقه دانشگاه امیرکبیر تشکیل می دهند. برای نمونه گیری از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و در نهایت با ۱۳ نفر خبره به اشباع نظری دست پیدا شد. در این مطالعه الگویی مبتنی بر تحلیل شکاف برای سروکوال فازی ارائه شده است. ابعاد اصلی مدل عبارتند از: عوامل ملموس، اعتبار، پاسخگویی، اعتماد و همدلی. با استفاده از یک الگوی مبتنی بر تحلیل اهمیت-عملکرد و استفاده از اعداد فازی مثلثی الگوی سروکوال فازی طراحی و ارائه شده است.
۲.

بررسی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری

کلید واژه ها: عوامل حیاتی موفقیت مدیریت پروژه بازمهندسی فرایندها یکپارچگی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۹۴ تعداد دانلود : ۵۷۸
مدیریت ارتباط با مشتری یک رویکرد مبتنی بر فناوری ارتباطات و اطلاعات است که در دو دهه اخیر با رشد ابزارهای مبتنی بر اینترنت اهمیت بیشتری پیدا کرده است. بنابراین، شرکت ها به خصوص شرکت های بزرگ و مجموعه محور که ازنظرساختاری حجیم هستند، نیاز به ابزارهایی برای پایش و ردیابی عوامل حیاتی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری دارند. شرکت مپنا نیز در این راستا همواره سعی در پایش عملکرد خود داشته است. بنابراین در این مقاله کوشش شده است یک مدل ارزیابی عملکرد مبتنی بر پژوهش های آکادمیک و براساس عوامل حیاتی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری توسعه داده شود. در این مطالعه از پنج عامل اصلی شامل مدیریت پروژه، آموزش و تعلیم، بازمهندسی فرایندها، یکپارچگی سیستم، بکارگیری استفاده شده است. برای تعیین اولویت عوامل حیاتی موفقیت از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داده است ادغام مدیریت ارتباط با مشتری با سایر سیستم های اطلاعات مدیریتی و قدیمی سازمان در اولویت نخست قرار دارد. زمان و جزئیات کافی در برنامه ریزی سیستم، بهبود سطح درک کاربران به شکل اساسی و پیاده سازی براساس مراحل معین در اولویت های بعدی قرار دارند. برای ارزیابی شرکت های منتخب نیز از روش ارزیابی مجموع نسبت ها استفاده شده است. براساس نتایج این پژوهش، شرکت یازدهم سازمان از بهترین وضعیت عملکرد است.
۳.

تاثیر متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی به استفاده مداوم از بانکداری الکترونیکی

نویسنده:

کلید واژه ها: سیستم اطلاعاتی بانکداری الکترونیکی مشتری محوری حداقل مربعات جزیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۵ تعداد دانلود : ۲۷۱
در سال های اخیر پیشرفت مربوط به تکنولوژی اطلاعات، باعث تحول صنعت بانک داری در حوزه بانک داری الکترونیک شده است. خصوصا پیشرفت در تکنولوژی بی سیم و ارایه بانک داری موبایل، انعطاف پذیری زمانی و مکانی در استفاده از خدمات بانکداری را برای مشتریان فراهم آورده است. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر متغیرهای موفقیت سیستم اطلاعاتی به استفاده متداوم از بانک داری الکترونیکی از دیدگاه مشتریان بانک مسکن می باشد. این پژوهش، از نوع توصیفی- همبستگی انجام شده است و جامعه آماری، مشتریان بانک مسکن در شهر تهران است که برابر با ۳۸۴ نفر می باشد. جهت آزمون فرضیات از تحلیل همبستگی و حداقل مربعات جزیی استفاده شده است. نتایج حاصل موید آن است که متغیرهای موفقیت سیستم های اطلاعاتی تاثیر موثری بر تایید داشته و متغیر ریسک ادراک شده نیز به عنوان متغیر میانجی رضایت مندی و استفاده متداوم بوده که با کاهش ریسک ادراکی، رضایت مندی مشتریان افزایش و استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی نیز افزایش می یابد.
۴.

بررسی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر ابعاد ارزش ویژه برند بر اساس مدل آکر

کلید واژه ها: بازاریابی رابطه مند کیفیت خدمت کیفیت رابطه رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۲۶۶
بازار یابی رابطه مند به عنوان روشی برای سازمانهاست تا ارتباطات بلند مدت سودمند و با ارزش با مشتریان را گسترش دهند. در این تحقیق در صددیم به بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتریان پرداخته شده است زیرا تمرکز بر وفاداری مشتریان سودهای بسیاری دارد. از جمله آنکه شرکت می تواند درآمد بیشتری را کسب کند و یا مشتریانی که با محصول آشنا هستند رضایت خود را به دیگر دوستان منتقل کنند و همچنین مصرف کننده را قادر میسازد تا خرید خود را از طریق کانالهای دیگری نظیر اینترنت انجام دهد و این امر باعث کاهش هزینه ها و افزایش مصرف محصولات خواهد شد. در تحقیق حاضر برآنیم تا به سوال آیا بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتری در بانک پارسیان شعب جنوب غرب استان تهران اثر دارد؟ پاسخ دهیم . جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان بانک پارسیان در شعب جنوب غرب استان تهران می باشد که تعدادشان ۵۰۰ نفر می باشد، و به کمک فرمول کوکران نمونه ای به تعداد ۲۷۰ نفر انتخاب شد. نتایج حاصل از تجزیه تحلیل داده ها با کمک نرم افزار spss انجام گردید و چنین نتیجه گردید که: بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت، کیفیت رابطه و رضایت مشتری در بانک پارسیان شعب جنوب غرب استان تهران تاثیر دارد.
۵.

بررسی تأثیر بازارگرایی صادرات و جهت گیری راهبردی بر عملکرد صادراتی از طریق قابلیت پویای مدیریت دانش در صنعت غذایی

نویسنده:

کلید واژه ها: بازارگرایی صادرات جهت‌گیری راهبردی عملکرد صادراتی و قابلیتهای پویای مدیریت دانش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۹ تعداد دانلود : ۲۶۷
۶.

تببین عوامل شناختی و موثر بر تکرار خرید الکترونیکی در تجارت الکترونیک

نویسنده:

کلید واژه ها: عوامل شناختی نظریه نردبانی تصمیم گیری احساسی خرید الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۶ تعداد دانلود : ۲۹۹
هدف پژوهش حاضر تبیین عوامل شناختی و موثر بر تکرار خرید الکترونیکی در تجارت الکترونیک می باشد. از این رو با در نظر گرفتن فروشگاه اینترنتی دیجی کالا به بررسی این موضوع پرداخته شده است. در این پژوهش با استفاده از نظریه های نردبانی(عوامل شناختی)، و نظریه تصمیم گیری براساس احساسات(عوامل موثر)، به بررسی عوامل موثر بر تکرار خرید الکترونیکی پرداخته شده است. بدین منظور کاربران پایگاه اینترنتی دیجی کالا به عنوان جامعه پژوهش انتخاب شد. با استفاده از فرمول نمونه گیری جامعه نامتناهی، تعداد نمونه ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه می باشد. پس از جمع آوری داده ها، با استفاده از نرم افزارهای SPSS-PLS به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. از روش های تحلیل مسیر و معادلات ساختاری به منظور بررسی فرضیه های پژوهش استفاده شد. با توجه به نتایج حاصل شده، متغیرهای انگیزش، لذت، کیفیت محصول و کیفیت خدمات به صورت مستقیم و همچنین با نقش واسطه ای ارزش درک شده بر تکرار خرید تاثیر معناداری داشته اند. متغیر ریسک درک شده نه به صورت مستقیم و نه به صورت غیرمستقیم تاثیری بر تکرار خرید نداشته است.
۷.

نقش ابعاد بسته بندی در رفتار مصرف کننده با نقش واسطه ای ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: ابعاد بسته بندی ارزش ویژه برند رفتار مصرف کننده مشتری محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۲ تعداد دانلود : ۳۵۵
هدف از این پژوهش تبیین نقش ابعاد بسته بندی بر رفتار مصرف کنندگان با نقش واسطه ای ارزش ویژه برند می باشد. از این رو با در نظر گرفتن مصرف کنندگان محصولات رامک، با استفاده از ابزار پرسشنامه، به جمع آوری داده ها پرداخته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر در نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. تاثیر ابعاد بسته بندی بر رفتار مصرف کننده و اهمیت ارزش ویژه برند مورد سنجش قرار گرفته است. براساسا نتایج به دست آمده بسته بندی با نقش واسطه ای ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده تاثیر گذار هستند. ابعاد بسته بندی، رنگ، جنس، نوآوری و طراحی بسته بندی با نقش واسطه ای ارزش ویژه برند بر رفتار مصرف کننده تاثیرگذار است.
۸.

تاثیر آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند

کلید واژه ها: آمیخته بازاریابی ارزش ویژه برند ارزش برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۰ تعداد دانلود : ۲۰۹
امروزه از طریق استفاده مؤثر از تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات، سازمان ها می توانند به مشتریانشان محصولات متنوع با قیمت پایین و خدمات ویژه را در یک زمان ارائه دهند. پژوهش حاضر درصدد شناخت تاثیر آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند محصولات لبنی بوده می باشد. این پژوهش از منظر ماهیت توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، مشتریان فروشگاه های پخش محصولات لبنی در شیراز هستند. به دلیل نامحدود بودن جامعه، تعداد نمونه براساس فرمول کوکران، ۳۸۴ نفر در نظر گرفته شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه استخراجی از پژوهش آبریل و رودریگز (۲۰۱۶) می باشد. نتایج توسط نرم افزار آموس نسخه ۲۲ با استفاده از آزمون معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که آمیخته بازاریابی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند محصولات لبنی تاثیر مستقیم و معناداری دارد. برچسب خصوصی برند در ارتباطات فروشگاه و تبلیغات فورشگاه، بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند تاثیر دارد. قیمت برچسب خصوصی برند، تناوب ترفیع پولی، فعالیت های تبلیغاتی بر برچسب خصوصی ارزش ویژه برند تاثیر معناداری نداشتند.
۹.

مدلسازی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتال

کلید واژه ها: بازاریابی دیجیتال بازاریابی اینترنتی شبکه های اجتماعی مشتری محوری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۵ تعداد دانلود : ۷۶۴
بازاریابی دیجیتالی یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازاریابی امروز است که در مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته شده است. لزوم استفاده از مقیاسی بومی شده برای شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتالی زمینه ساز مطالعه حاضر بوده است. در این مطالعه کوشش شده است تا با روشی آمیخته عوامل زیربنایی بازاریابی دیجیتال شناسایی و طبقه بندی گردد. در فاز کیفی از روش تحلیل محتوایی استفاده شده و در فاز کمی برای اعتبارسنجی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال، درگیری و مشارکت مشتری، استفاده از شبکه های اجتماعی و عملکرد بازاریابی دیجیتال ارکان اصلی بازاریابی دیجیتال را تشکیل می دهند. رابطه علی عناصر نیز نشان می دهد که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال یک متغیر علی است که بر درگیری و مشارکت مشتری و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر می گذارد. در نهایت این سه عنصر عملکرد بازاریابی دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج این مطالعه برای تصمیم گیری مدیران فروشگاه های اینترنتی راهگشا است.
۱۰.

بررسی و رتبه بندی عوامل موثر بر شکوفایی تجارت الکترونیکی

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی روش تصمیم گیری چند معیاره فناوری اطلاعات استراتژی الکترونیکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۱۳
هدف از پژوهش حاضر رتبه بندی عوامل موثر بر شکوفایی تجارت الکترونیکی با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره بوده است. بدین منظور با درنظر گرفتن شرکت مهاجرتی ویستا به عنوان جامعه تحقیق، به بررسی اهمیت و عوامل موفقیت تجارت الکترونیکی پرداخته شده است. بدین منظور با استخراج ۶ معیار اصلی و ۲۲ زیرمعیار و طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی به بررسی این عوامل پرداخته شده است. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. در این مطالعه شرکت جهانگردی ویستا را به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. متغیرهای اصلی ارزیابی استراتژی الکترونیکی، ارزیابی آموزشی، ارزیابی زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارزیابی عوامل فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی سیستم اطلاعاتی، ارزیابی سیاست های دولتی بوده اند. با توجه به نتایج پژوهش، مولفه استراتژی الکترونیکی از اولویت بیشتری برخوردار می باشد.