پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر تابستان 1395 شماره 3

مقالات

۱.

بخش بندی مشتریان براساس ارزش دوره حیات و شبکه های عصبی مصنوعی

کلید واژه ها: شبکه های عصبی مصنوعی بخش بندی مشتریان ارزش حیات مشتریان LRFM

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
تعداد بازدید : ۹۵۱ تعداد دانلود : ۵۹۳
استفاده از الگوهای جدید تحقیق مانند شبکه های عصبی مصنوعی همزمان با معرفی رویکردهای نوین بازاریابی لازمه موفقیت در بازارهای رقابتی است. در دو دهه اخیر بازاریابی در سیر تطور و تکوین خود از بازاریابی سنتی به سمت بازاریابی مشتری محور تغییر جهت پیدا کرده است. با رشد و اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری، موضوع ارزش حیات مشتریان مطرح شده است. در واقع مدیران برای پاسخ به این پرسش که ارتباطات با کدام دسته از مشتریان باید مورد تاکید قرار گیرد از مفهوم ارزش حیات مشتری استفاده می کنند. به عبارت دیگر کوشش های بازاریابی باید روی مشتریانی معطوف شود که بیشترین سودآوری را برای سازمان به همراه دارند. مطالعه حاضر تحقیقی کاربردی است که به خوشه بندی مشتریان شرکت بازرگانی به پخش می پردازد. خوشه بندی مشتریان براساس ارزش حیات مشتری و چهار عنصر تازگی، دفعات، حجم و طول مدت خرید صورت می گیرد که به مدل LRFM موسوم است. همچنین جهت خوشه بندی مشتریان از رویکرد ترکیبی و دو مرحله ای شبکه های عصبی مصنوعی و الگوریتم کای میانگین استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد براساس الگوریتم خودسامان دهنده کوهنن مشتریان این شرکت در چهار گروه قابل دسته بندی هستند. نتایج تکنیک کای میانگین نیز نشان داده است مشتریان وفادار شرکت حدود ۳۶% نمونه را تشکیل می دهند و نیمی از مشتریان شرکت نیز در زمره مشتریان اتفاقی دسته بندی می شوند.
۲.

مدلسازی فازی ساختارهای حلقه بسته مدیریت زنجیره تامین مبتنی بر بازاریابی سبز در صنعت خودرو

کلید واژه ها: زنجیره تامین سبز کنترل فرایند ها تمرکز بر مشتریان تعامل با تامین کنندگان حمایت مدیریت ارشد

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی
تعداد بازدید : ۱۰۱۴ تعداد دانلود : ۶۰۵
تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی است که با هدف بررسی و اولویت بندی عناصر ساختار شبکه ای مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت تجهیزات مترو با رویکرد فازی صورت گرفته است. این تحقیق در صنعت تجهیزات مترو صورت گرفته است و گروهی از خبرگان حوزه مورد مطالعه به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. روابط میان متغیرهای اصلی مدل و الگوی روابط علی میان معیارها با تکنیک دیمتل فازی شناسائی شده است. ماتریس حاصله از تکنیک دیمتل (ماتریس ارتباطات داخلی)، هم رابطه علی و معلولی بین عوامل را نشان می دهد و هم اثرپذیری و اثرگذاری متغیرها را نمایش می دهد. مدلسازی روابط میان متغیرهای تحقیق نشان داده است حمایت مدیریت ارشد عاملی است که بیشترین تاثیرگذاری را دارد. از سوی دیگر تمرکز بر مشتریان بیشترین تاثیرپذیری را دارد. میزان تاثیر و تاثر عامل مورد نظر در سیستم نشان می دهد، آن عامل تعامل بیشتری با سایر عوامل سیستم دارد. براین اساس حمایت مدیریت ارشد از بیشترین تعامل با سایر معیارها برخوردار هستند. تمرکز بر مشتریان در جایگاه دوم است، کنترل فرایندها و تعامل با تامین کنندگان نیز در رتبه های بعدی قرار دارند. در نهایت مشخص گردید حمایت مدیریت ارشد و کنترل فرایندها علی بوده و تمرکز بر مشتریان و تعامل با تامین کنندگان معلول هستند.
۳.

رابطه میان مرکز کنترل و رضایت شغلی کارکنان فروش شرکت های زنجیره ای خانه وکاشانه

کلید واژه ها: رضایت شغلی مرکز کنترل درونی کارکنان فروش شرکت های زنجیره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۶ تعداد دانلود : ۳۲۰
سودآوری رکن اساسی بقای است و یکی از اهداف عمده هر سازمانی پرورش و آموزش نیروی فروش است. برای به تحقق پیوستن اهداف این سازمان لازم است کارکنان فروش را که مهم ترین عامل مؤثر در جریان فروش و سودآوری هستند، در نظر داشت. یکی از عوامل مهمی که بر کیفیت فعالیت کارکنان فروش مؤثر است، رضایت شغلی است، چرا که رابطه مستقیمی بین رضایت شغلی افراد با عملکرد آنان وجود دارد و کسانی که رضایت داشته باشند، کار خود را بهتر انجام می دهند. بنابراین لازم است مدیران بازاریابی به موضوع رضایت شغلی کارکنان فروش، بیش از پیش توجه نشان دهد. از طرفی مرکز کنترل یکی از عواملی است که بر رضایت شغلی افراد تاثیر بسیاری دارد. ما در این پژوهش درصدد یافتن ارتباط میان مرکز کنترل درونی افراد و رضایت شغلی می باشیم. جامعه آماری شامل کارکنان فروش شرکت های زنجیره ای خانه وکاشانه می باشد که با استفاده از فرمول کوکران با ۶% خطا، ۲۶۲ نفر به عنوان نمونه آماری به صورت تصادفی طبقه بندی سهمیه ای انتخاب شدند. نتایج نشان می دهد که مرکز کنترل درونی خود شخص نه تنها با رضایت شغلی در ارتباط مستقیم هستند بلکه بطور قابل توجهی در افزایش رضایت شغلی مؤثر است. بر اساس نتایج موجود، بهتر است سازمان ها افرادی با انگیزه و با مرکز کنترل درونی بالا را به کار گیرند و یا برای کارکنانشان کلاسهایی در جهت درونی کردن مرکز کنترلشان برگزار نمایند.
۴.

بررسی تاثیر وفاداری کارکنان و کیفیت خدمات بر عملکرد شرکت در صنایع خدماتی (مطالعه موردی بانک مهر اقتصاد)

کلید واژه ها: خدمت مشتری محصول کیفیت خدمات رضایت مشتری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۸۵ تعداد دانلود : ۱۸۵۴
پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین وفاداری کارکنان ، کیفیت خدمات و عملکرد شرکت در صنایع خدماتی بانک مهر اقتصاد می پردازد . معرفی و شناسایی مشتری به عنوان یکی از مهمترین عناصر بقای سازمان، کمک به مدیران بانکها در جهت ارائه خدمات بهتر به مشتریان ، ارائه راهبردهایی برای مشتری مداری ، شناسایی اولویت ابعاد کیفیت خدمات بانکی جهت تامین رضایت بیشترمشتری، بررسی رابطه میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری در سطح شعب بانک مهر اقتصاد شهرستان تهران ، بررسی رابطه میان کیفیت خدمات و وفاداری کارکنان در سطح شعب بانک مهر اقتصاد شهرستان تهران ، بررسی رابطه میان رضایت مشتری و وفاداری مشتری در سطح شعب بانک مهر اقتصاد شهرستان تهران ، بررسی رابطه میان وفاداری مشتری و سوددهی بانک در سطح شعب بانک مهراقتصاد شهرستان تهران از اهداف این پژوهش بوده اند. برای دستیابی به این اهداف ، روش لیزرل بعنوان ابزار ارزیابی مورد استفاده قرار گرفته ، در ضمن محقق از مدل یابی معادلات ساختاری در جهت تحلیل عاملی تأییدی بهره برده است. با عنایت به آنچه گفته شد در این تحقیق قصد برآن است که در قالب شش فرضیه رابطه بین وفاداری کارکنان ، کیفیت خدمات و عملکرد شرکت در صنایع خدماتی بررسی شود . طبق بررسی های بعمل آمده و جمع آوری نتایج پرسشنامه های توزیع شده بین ۲۰۴نفر از کارکنان و مشتریان ، در نهایت محقق به این نتیجه رسیده است که وفاداری کارکنان بر کیفیت خدمات و کیفیت خدمات بر رضایت مشتریان و رضایت مشتری بر وفاداری مشتری و وفاداری مشتری بر سود دهی بانک اثر گذار است و زمانی که صرف می شود تا ارتباط بین کارکنان و مشتریان برقرار شود بر رضایت مشتری اثر گذار است نه بر کیفیت خدمات
۵.

بررسی کارائی شعب سازمان بیمه تامین اجتماعی از دیدگاه بازارمحور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها

کلید واژه ها: تامین اجتماعی تحلیل پوششی داده ها کارایی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی رفتار سازمانی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
تعداد بازدید : ۹۶۳ تعداد دانلود : ۴۴۲
تحلیل پوششی داده ها یکی از کاربردی ترین روشهای ناپارمتریک محاسبه کارایی و رتبه بندی واحدهای تصمیم ساز می باشد. اساس این روش مبتنی بر یک سری بهینه سازی و استفاده از تکنیک برنامه ریزی خطی می باشد. در این مقاله با استفاده از این روش به ارزیابی کارائی شعب بیمه ای سازمان تامین اجتماعی در استان تهران پرداخته شده است. بدین منظور با استفاده از این روش، رتبه هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی دراستان تهران بر حسب انواع کارایی (کارایی فنی، کارایی مدیریتی و کارایی مقیاس ) محاسبه شده و نوع بازدهی نسبت به مقیاس در هر یک از شعب (بازده صعودی، نزولی یا ثابت) برآورد شده است. در ادامه واحدهای کارا و ناکارای شعب سازمان تامین اجتماعی در استان تهران شناسائی و مقادیر بهینه نهاده ها در واحدهای ناکارای شعب سازمان تامین اجتماعی برآورد و نهایتاً بر اساس میانگین کارائی، شعب مختلف رتبه بندی شده است.
۶.

سنجش موقعیت رقابتی مرکز مالی تهران در مقایسه با مراکز مالی نوظهور و پیشرو جهان

کلید واژه ها: اقتصاد جهانی شهرهای جهانی موقعیت رقابتی مراکز مالی مرکز مالی بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۵ تعداد دانلود : ۴۲۸
تغییرات سریع در فن آوری، حرکتهای آزاد و پویای فعالیتهای اقتصادی و خارج شدن از مرزهای کشوری ، حجم بالای گردش سرمایه و افزایش موسسات سرمایه گذار در بازارهای خارجی و…. همه و همه از علل نیاز به مراکز مالی بین المللی در کشورها شده است . در بیشتر کشورهای توسعه یافته جهان مراکز مالی کارآمدی برپا شده اند که بیشتر تقاضای خدمات مالی بازار داخلی آنها را پاسخ می دهد و این مراکز به صورت روزافزون و به درجات گوناگون با کسب و کارهای بین المللی به رقابت برخاسته اند. با مطالعه مراکزمالی بین المللی در سرتاسر دنیا دو هدف اساسی از انجام این تحقیق شناخت عوامل رقابتی وابزاری موثر بر شکل گیری مراکز مالی بین المللی وهم چنین سنجش موقعیت رقابتی مرکز مالی شهر تهران و مقایسه آن با مراکز مالی نوظهور و پیشرو جهان مطرح گردیده است. در این مقاله سعی شده تا عوامل موثر بر رقابت پذیری مراکزمالی بین المللی معرفی گردد و در ادامه ۵ عامل به عنوان مهمترین عوامل سرآمدی در تاسیس مرکز مالی تهران شناخته شده و با استفاده از آزمونهای آماری تایید و اولویت بندی گردیده است. در انتها پس از انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای و شناخت عوامل سرآمدی مراکزمالی وتداوم موفقیت آنان دررتبه بندیهای انتشار یافته بین المللی ،مدل پیشنهادی به همراه زیرشاخه های هر یک از عوامل به تفکیک آمده است .لازم به ذکر است زیرشاخه های این عوامل اصلی با انجام روش Survey Research و مصاحبه با خبرگان مسائل مالی و بانکها استخراج گردیده است.
۷.

بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برندهای خرده فروشی بر اعتماد، بدبینی و سود درک شده مطالعه موردی: فروشگاه زنجیره ای اتکا در شهرستان اراک

کلید واژه ها: نگرش بدبینی قصد خرید برند های خرده فروشی سود درک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۵۷۱
این پژوهش نتیجه یک کار میدانی است،که هدف آن بررسی تاثیر نگرش و قصد خرید مشتریان برند های خرده فروشی بر اعتماد،بدبینی و سود درک شده میباشد،پژوهش حاضر به دنبال ارائه و آزمون مدلی در حوزه برند های خرده فروشی که دارای چهار فرضیه است می باشد ،در این تحقیق جهت برآوردن اهداف مورد نظر پرسشنامه های شامل بر ۳۴ سوال در بین ۳۶۰نفر از مصرف کنندگان محصولات فروشگاه اتکا در شهرستان اراک با توجه به روش نمونه گیری در دسترس توزیع شد که ۳۴۱ پرسشنامه جمع آوری وبه منظور آزمون مدل از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که قصد خرید با نگرش،نگرش با سود درک شده، بدبینی با سود درک شده ،داری یک تاثیر مثبت و معنی دار هستند واعتماد با سود درک شده دارای تاثیر معنی دار نیستند.
۸.

بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط ( واحدهای تولیدی حلوا ارده شهرستان اردکان)

کلید واژه ها: کسب و کارهای کوچک و متوسط رضایت الکترونیک دستگاه های کارت خوان کارافرینان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۱ تعداد دانلود : ۶۴۳
در عصر حاضر با توجه به افزایش خرید و پرداخت های الکترونیک دستگاه های کارت خوان از اهمیت و جایگاهی ویژه ای برخوردار گشته است. هدف این پژوهش بررسی میزان رضایت الکترونیک کارافرینان از عملکرد دستگاه های کارت خوان در کسب و کارهای کوچک و متوسط می باشد. جامعه آماری این مطالعه شامل کارافرینان واحدهای تولیدی حلوا ارده در شهرستان اردکان می باشد. نمونه آماری آن شامل ۱۶۰ نفر از افراد کارافرین می باشد که به منظور سنجش متغیرها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. و با استفاده از نرم افزار SPSS19 به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که امنیت استفاده از کارت خوان ها بیشترین تاثیر را با رضایت الکترونیک کارافرینان دارد. همچنین اطمینان دارای بیشترین اثر گذاری بر رضایت الکترونیک کارافرینان دارد. علاوه بر این دسترسی دستگاه های کارت خوان دارای کمترین عامل موثر بر رضایت کارافرینان می باشد. همچنین بانک ها و مسئولین می توانند با تبلیغات و پاسخگویی سریع به مشکلات و افزایش دستگاه های کارت خوان و ارائه خدمات بیشتر سهم بسزایی در افزایش رضایت الکترونیک کارافرینان داشته باشند.
۹.

طراحی سازمان بر پایه مدل کسب و کار با رویکردی بر مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM)

نویسنده:

کلید واژه ها: سودآوری زنجیره ارزش مدل کسب و کار طراحی سازمان

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات مدلسازی ریاضی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی بهره وری
تعداد بازدید : ۱۶۴۱ تعداد دانلود : ۱۱۹۰
فرآیند محوری یا فرآیند کسب و کار از جمله موضوعات قابل توجه در بهبود عملکرد سازمانی است. بر این اساس استفاده از مدل کسب و کار در مقایسه با سایر مدل های متداول، در تعریف و طراحی سازمان از نظر خلق ارزش و سودآوری، و همچنین در تدوین راهکار بهبود بسیار موثر و کلیدی است. در مدل کسب و کار بر روش سودآوری بر اساس خلق ارزش برای مشتری تاکید ویژه می شود. با توجه به این که صنایع بر مبنای ساختار فرآیندی حاکم بر آنها، تولیدی وخدماتی بودن به سه دسته تقسیم بندی می شوند، در بررسی و طراحی هر نوع صنعت، همواره باید سه نوع متفاوت زنجیره ارزش در طراحی و پیاده سازی انواع مدل های کسب و کار مد نظر قرار گیرد. در تحقیق حاضرسعی شده که به شناسایی ابعاد و شاخص های فرآیند کسب و کار یا فرآیند محوری پرداخته و با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری، روابط بین ابعاد و شاخص ها به صورت یکپارچه مورد تحلیل قرار گیرند. نتایج تحقیق نشان می دهد که مدل یکپارچه فرآیند محوری در برگیرنده شش بعد شامل ساختار، باورها و نگرش، چار چوب، استراتژی های عملیاتی، مدیریت عملکرد و بهروری فرآیند است، که این ابعاد با یکدیگر در تعامل هستند.
۱۰.

زنجیره تامین چابک راهکاری کسب مزیت رقابتی در صنعت (مطالعه موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

کلید واژه ها: چابکی تکنیک های تصمیم گیری چند شاخصه صنایع کاشی و سرامیک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۲۳ تعداد دانلود : ۸۵۴
برای دست یابی به حاشیه ی رقابتی در محیط تجاری به سرعت درحال تغییر، شرکت ها باید طوری با تأمین کنندگان و مشتریان در عملیات خط جریان منطبق شوند که برای دست یابی به سطحی از چابکی ماورای انتظار نایل شوند. در نتیجه، زنجیره های تأمین چابک، ابزار برجسته ی رقابتی هستند که می توانند در این راه کمک شایانی کنند. پذیرفتن زنجیره ی تأمین چابک نیازمند پرسیدن برخی سؤالات مهم است از قبیل اینکه، چابکی دقیقاً چیست و چطور می توان آن را اندازه گیری کرد؟ به علاوه چطور می توان چابکی را به طور مؤثّر به دست آورد و آن را افزایش داد؟ صنعت کاشی و سرامیک استان یزد از دیرباز به عنوان یکی از صنایع محوری و اقتصادی به شمار می آمده است. بر این اساس و با توّجه به اهمیّت دو مقوله ی مورد بحث (ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان و چابکی) این ضرورت احساس شد تا مروری گسترده بر ادبیّات موجود در این دو حوزه انجام پذیرد. در این تحقیق که در بخش صنعت کاشی و سرامیک استان یزد انجام گرفته است، سعی شده تا با تأکید بر معیارهای چابکی به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان پرداخته شود. سعی شده تا با تأکید بر معیارهای چابکی به ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان پرداخته شود. لذا این پژوهش می تواند گامی مؤثّر در پیشبرد و توسعه ی صنعت کاشی و سرامیک کشور باشد. در این تحقیق ابعاد مختلف چابکی معرّفی شده و چگونگی انتخاب بهترین تأمین کننده در صنعت کاشی و سرامیک با تکنیک تلفیقی AHP-TOPSIS ارائه شده است.