پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر پاییز 1395 شماره 4

مقالات

۱.

تاثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان

کلید واژه ها: وفاداری مشتریان برند خدمات جایگاه برند شرکت بیمه ی سینا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰۶ تعداد دانلود : ۷۶۵
وفاداری به برند از عوامل مهمی است که نقش بسزایی در ایجاد منافع بلندمدت برای شرکت ایفا می کند. مشتریان وفادار با کمال میل حاضرند مبلغ بیشتری را برای کسب مزایا و کیفیت برند مورد علاقه خود بپردازند که این مهم در موفقیت شرکت ها نقش تعیین کننده ای خواهد داشت که به منظور بهبود این روند، می بایست که بر روی عوامل مؤثر بر روی وفاداری مشتریان اطلاعات دقیقی داشت. در این راستا، هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر ابعاد برند خدمات و اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه ی سینا بوده است که بدین منظور، ۴۰۰ نفر از مشتریان شرکت بیمه سینا به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و به پرسشنامه تحقیق پاسخ گفتند در پایان نتایج نشان داد که اثربخشی ارتباطات جایگاه برند و ابعاد برند خدمات بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارند. اثربخشی ارتباطات جایگاه برند، شواهد برند و شنیده های برند بر نگرش به برند مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارد. شنیده های برند بر شواهد برند مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارد. نگرش به برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا تأثیر دارد. نگرش به برند در تأثیر اثربخشی ارتباطات جایگاه برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا نقش میانجی دارد. نگرش به برند در تأثیر شواهد برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا نقش میانجی دارد. نتایج همچنین نشان داد که نگرش به برند در تأثیر شنیده های برند بر وفاداری مشتریان شرکت بیمه سینا نقش میانجی ندارد.
۲.

بررسی عوامل موثر بر پذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز

کلید واژه ها: شهر اهواز پذیرش بازاریابی موبایلی بازاریابی موبایلی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : ۷۴۶ تعداد دانلود : ۳۹۱
هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثربرپذیرش بازاریابی موبایلی در هتلهای شهر اهواز می باشد. پژوهش حاضر ، پژوهشی کاربردی می باشد. جامعه آماری آنرا کلیه مشتریان هتل های شهر اهواز تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعدادشان ۳۸۴ نفر بدست آمد. ابزار گردآوری داده ها ، پرسشنامه محقق ساخته بود که با استفاده از مولفه های فرعی تدوین شد. برای تحلیل داده ها آزمون تحلیل عاملی تاییدی ، آزمون کولموگروف-اسمیرنوف و نرم افزار LISREL8.5 استفاده شد. برای بررسی رابطه علی بین متغیرهای مستقل و وابسته و تایید کل مدل از روش تحلیل مسیر استفاده شد. نتایج به شرح زیر بدست آمد ؛ علاقه شخصی مشتریان بر پذیرش بازاریابی مویایلی، نوآور بودن تیبلیغات بر پذیرش بایاریابی موبایلی ، در دسترس بودن اطلاعات بر پذیرش بازاریابی موبایلی و ریسک پذیر بودن مشتری بر پذیرش بازاریابی موبایلی تاثیر گذار است. در ادامه پیشنهادهایی برای بهبود پژوهش ارائه شدند.
۳.

شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم

کلید واژه ها: رضایت مشتری اطلاع رسانی تصویر شرکت ویژگی های محصول ویژگی مکان فروش مشاوره هنگام خرید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۸۹ تعداد دانلود : ۶۴۱
تحقیق حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر رضایت مشتریان در بازار فروش مستقیم در مجموعه سیتی سنتر اصفهان انجام گرفته است. به منظور پاسخگویی به سؤال تحقیق، پنج فرضیه تعریف و با ارائه یک مدل مفهومی، تأثیر تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش محصول، ویژگی های محصول،مشاوره هنگام خرید، اطلاع رسانی بر رضایت مشتری مورد آزمون قرار گرفت. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا توصیفی پیمایشی با رویکرد همبستگی است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی آن به کمک متخصصان و روش آماری تحلیل عاملی و پایایی آن با آلفای کرونباخ ۹۱/۰ تأیید گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان مجموعه سیتی سنتر اصفهان می باشد و از ۲۱۴ پرسشنامه که به روش نمونه گیری تصادفی توزیع شد، ۱۹۸ پرسش نامه بازگشت و استفاده شده است. برای بررسی فرضیات از مدل معادلات ساختاری استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های تحقیق نشان داد که تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش محصول، ویژگی های محصول،مشاوره هنگام خرید، اطلاع رسانی بر رضایت مشتری تأثیر معناداری دارد. ویژگی های محصول با بیشترین ضریب استاندارد (۶۴/۰) بر رضایت مشتری تأثیر دارد و مشاوره هنگام خرید با کمترین ضریب استاندارد (۴۷/۰) بر رضایت مشتری تأثیر دارد. تأثیر مشخصات فردی پاسخگویان بر متغیرهای تحقیق تأیید نشد. نتایج رتبه بندی فریدمن نشان داد که تصویر شرکت، ویژگی مکان فروش محصول، مشاوره هنگام خرید به ترتیب مهمترین مولفه ها هستند.
۴.

تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار از دیدگاه مشتریان

کلید واژه ها: ویژگی های جمعیت شناختی ویژگی های روان شناختی ارزش ویژه برند موبایل بانک ویژگی های فناوری

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت دانش و IT تکنولوژی و توسعه
تعداد بازدید : ۸۲۴ تعداد دانلود : ۳۹۹
این مطالعه به شناسایی اثرات احتمالی ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک (ویژگی های فناوری موبایل بانک، ویژگی های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی های روان شناختی کاربران) بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان در بانک انصار می پردازد تا مشخص گردد رابطه هر یک از ابعاد بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند بانک انصار چگونه است و کدامیک بیشترین تاثیر را دارد. در این تحقیق برای اندازه گیری تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند از تلفیق دو مدل آکر و مدل پذیرش فناوری و تئوری انتشار نوآوری برای تحلیل استفاده شده است. این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع پیمایشی است. جهت آزمون فرضیه های تحقیق و بدست آوردن نتایج از روش های آزمون کولموگروف –اسمیرنوف و آزمون تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات شامل مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه با ۳۴ سوال در میان جامعه آماری تحقیق (مشتریان بانک انصار ) با حجم نمونه ۳۸۴ می باشد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که فرضیه اصلی این پژوهش یعنی تاثیر بکارگیری خدمات موبایل بانک بر ارزش ویژه برند از دیدگاه مشتریان تاثیر معنادار و مثبتی دارد،بنابراین فرضیه اصلی پژوهش معنادار می باشد و تایید شده است. در زمینه فرضیات فرعی پژوهش که شامل تاثیر ویژگی های فناوری موبایل بانک، ویژگی های جمعیت شناختی کاربران و ویژگی های روان شناختی کاربران بر ارزش ویژه برند در بانک انصار نیز تاثیر مثبت و معناداری مشاهده شده است. بدین ترتیب فرضیه های فرعی تحقیق نیز مورد تایید قرارگرفته اند.
۵.

تأثیر ابعاد تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مصرف کنندگان پوشاک ورزشی با استفاده از متغیر میانجی رضایت

کلید واژه ها: رضایت قیمت کیفیت خدمات وفاداری ارزش درک شده ذهنیت برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۷ تعداد دانلود : ۵۵۵
هدف تحقیق حاضر بررسی اثر تاکتیکهای بازاریابی رابطهمند بر وفاداری مصرفکنندگان با استفاده از متغیر میانجی رضایت بود. روش تحقیق توصیفی- همبستگی از نظر هدف کاربردی که به شکل میدانی توسط محققین انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش را مصرفکنندگان پوشاک ورزشی خارجی در سطح شهر تهران تشکیل داده بودند. نمونه آماری ۳۸۴ نفر از مصرفکنندگان برندهای (نایک و آدیداس) بود که بصورت تصادفی و در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازهگیری، پرسشنامه علی و زیا (۲۰۱۲) و گادفرد و همکاران (۲۰۱۳) بود. جهت بررسی روایی صوری و محتوایی پرسشنامه توسط اساتید مدیریت ورزشی مورد بررسی و سپس مورد استفاده قرار گرفت. جهت بررسی روایی و پایایی سازهای و ارائه مدل از الگوریتم پی آل اس استفاده شده است. یافتهها نشان داد که ارزش درک شده بصورت غیر مستقیم بیشترین اثرگذاری ۱۵/۰و ذهنیت برند بصورت غیرمستقیم کمترین اثرگذاری ۰۴/۰رو بر وفاداری دارند. بصورت مستقیم ارزش درک شده با ۴۱/۰ بیشترین اثرگذاری رو بر رضایت و ذهنیت برند با ۱۱/۰کمترین اثرگذاری رو بر رضایت داشت. همچنین بیشترین اثرگذاری رو بصورت مستقیم بر وفاداری ارزش درک شده با ۲۹/۰ و ذهنیت با ۰۴/۰ کمترین اثرگذاری رو داشتند. لازم به ذکر است ضریب مسیر رضایت بر وفاداری ۳۶/۰ محاسبه گردید. بطور کلی میتوان گفت تقویت تاکتیکهای بازاریابی باعث رضایت بیشتر مصرفکنندگان نسبت به برند شده و در درازمدت وفاداری مصرفکنندگان به برند مورد نظر را بدنبال میآورد.
۶.

تاثیر وابستگی های سازمانی بر رفتار مصرف کننده در بانک مسکن در شهر اصفهان

کلید واژه ها: مسئولیت اجتماعی وفاداری تخصص تجاری شناخت مصرف کننده رضایت مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت سازمانی و منابع انسانی مدیریت منابع انسانی
تعداد بازدید : ۷۵۵ تعداد دانلود : ۴۴۰
هدف از این تحقیق، بررسی و تحلیل تاثیر وابستگی های سازمان بر رفتار مصرف کننده می باشد. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی است و از نظر نحوه اجرا پیمایشی با رویکرد همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مشتریان شعب بانک مسکن در شهر اصفهان می باشد که به دلیل نامحدود بودن جامعه آماری، ۳۸۴ نفر از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش نامه استاندارد با ۳۰سوال بسته که روایی آن با استفاده از تحلیل عاملی تأئیدی و پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ معادل ۸۷% به دست آمد که شامل مشخصات فردی و سوا ل های تخصصی ویژه بررسی فرضیه های تحقیق می باشد. اطلاعات جمع آوری شده بوسیله نرم افزار SPSS و Smart PLS از طریق آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که فرضیه هفتم (رضایت مصرف کننده بر وفاداری مصرف کننده) با ضریب مسیر ۵۹۰/۰ دارای بیشترین تاثیر است و فرضیه پنجم(شناخت مصرف کننده بر رضایت مصرف کننده) با ضرایب مسیر ۲۱۹/۰ دارای کمترین تاثیر می باشند.
۷.

بررسی رابطه بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند (نمونه موردی: کارخانه نساجی بروجرد)

نویسنده:

کلید واژه ها: بازاریابی اجتماعی ارزش ویژه برند ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ اجتماعی سازمانی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱۵ تعداد دانلود : ۳۴۷
در ﻋﺼﺮی کﻪ ﺑﻨﮕﺎهﻫﺎی اﻗﺘ ﺼﺎدی روز ﺑ ﻪ روز ﺗﺄﺛیﺮﺷﺎن ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻧﻈﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋی اﻓﺰایﺶ می یابد نمی توانند بدون توجه به قبول ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ های اجتماعی خویش در قبال ذینفعان و جامعه در شرایط فرارقابتی همچنان به حیات خویش ادامه دهند. آیا بازاریابی اجتماعی و ﻣﺴﺌﻮﻟیﺖ پذیری شرکت ها در ارتقاء ارزش برند آنها اثرگذار است؟ در این پژوهش رابطه میان بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند کارخانه نساجی شهرستان بروجرد مورد بررسی قرار گرفت. برای تعیین ارزش ویژه برند از مدل آکر استفاه شد که در آن ارزش ویژه برند به وسیله چهار متغیر آگاهی از برند, تداعی برند, کیفیت درک شده توسط مشتری و وفاداری به برند سنجیده می شود. برای اندازه گیری بازاریابی اجتماعی نیز از مدل کاتلر، روبرتو و لی استفاده شد که در آن بازاریابی اجتماعی بر اساس چهار متغیر مسائل مربوط به سلامتی، پیشگیری از آسیب های اجتماعی، محافظت از منابع طبیعی و محیطی و مشارکت های اجتماعی سنجیده می شود. تعداد اعضای نمونه آماری ۱۰۰ نفر می باشد که ۶۷ نفر آن را مردان و بقیه را زنان تشکیل می دهند. باتوجه به نتایج ضریب همبستگی اسپیرمن و رگرسیون مشخص می شود که بین بازاریابی اجتماعی و ارزش ویژه برند رابطه معنادار ومثبتی وجود دارد. ضمن آنکه نتایج آزمون مربع کای از اثر پذیری ارزش برند از متغیرتعدیل کننده جنسیت حکایت دارد در حالی که جنسیت بر بازاریابی اجتماعی تاثیر معناداری نداشته است.
۸.

پایش عملکرد استعدادیابی فروش با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی فازی و ارزیابی مجموع نسبت ها ARAS (مورد مطالعه: صنعت پوشاک ورزشی)

کلید واژه ها: برنامه ریزی شناسایی جذب استعدادیابی فروش آموزش و توسعه استعدادها

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بازرگانی بازاریابی و مدیریت بازار
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات الگوهای کمی در تصمیم گیری
تعداد بازدید : ۸۰۶ تعداد دانلود : ۴۰۰
استعدادیابی فروش و شناسایی استعداد در عالم بازاریابی، مفهوم جدیدی نیست با این حال به حد کافی به این موضوع توجه علمی و درستی نشده است. مدیران بازاریابی نقش بسیار ویژه ای جهت شناسایی، رشد، ارتقا و شکوفایی کارکنان مستعد برای فروش دارند. مدیران بازاریابی جهت برنامه ریزی و اداره امور بازاریابی نیاز به اندازه گیری و ارزیابی استعداد فروش کارکنان دارند تا بتوانند راهکار مناسبی را برای شناسایی، آموزش و توسعه توانمندی های بازاریابی و فروش کارکنان ارائه دهند. در سایه دستاوردهای این پژوهش مدیران صنعت پوشاک نیز می توانند موفقیت سازمان ها تحت پوشش خود را با یکدیگر مقایسه کرده و از نقاط ضعف و قوت آنان در حوزه استعدادیابی فروش آگاه شوند. بنابراین برای سازمان ها، بویژه سازمان های تجاری که از نظر رقابتی در شرایط فشرده ای قرار دارند آموزش نیروی فروش همواره اهمیت بالایی داشته است. بنابراین در این مطالعه کوشش شده است یک پایش عملکرد استعدادیابی فروش مبتنی بر پژوهش های آکادمیک و براساس شاخص های استعدادیابی فروش توسعه داده شود. در این مطالعه از پنج معیار عمده استعدادیابی شامل جذب، شناسایی، برنامه ریزی، آموزش و توسعه استعدادها استفاده شده است. برای تعیین اولویت معیارهای استعدادیابی فروش از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده شده است. نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داده است در میان معیارهای اصلی برنامه ریزی فروش از بیشترین اولویت برخوردار است. آموزش استعدادها در اولویت دوم و شناسایی استعدادها در اولویت سوم قرار دارد. برای ارزیابی شرکت های منتخب، نیز از تکنیک ارزیابی مجموع نسبت ها استفاده شده است. براساس نتایج این تحقیق، شرکت شماره هفت از بهترین وضعیت در زمینه استعدادیابی فروش برخوردار است.
۹.

تاثیر نوآوری و رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت های دانش بنیان

کلید واژه ها: نوآوری مدل معادلات ساختاری رهبری تحول آفرین عملکرد بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۱۶
نوآوری زیربنای تداوم حیات سازمان در عرصه رقابت است. توازن میان اکتشاف نوآوری و به کارگیری آن و تأثیر آن بر عملکرد بازاریابی، می تواند در موفقیت شرکت های کارآفرین موثر باشد. این مقاله با بررسی تأثیر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت نوآوری (اکتشاف نوآوری و به کارگیری نوآوری) و تأثیر این قابلیت بر عملکرد بازاریابی شرکت های دانش بنیان ، مشخص می کند که رهبری تحول آفرین بر اکتشاف نوآوری مؤثر بوده، رهبری تحول آفرین بر به کارگیری نوآوری تأثیر داشته و همچنین اکتشاف و به کارگیری نوآوری بر عملکرد بازاریابی نیز مؤثر است.پژوهش حاضر در صدد بررسی سنجش نقش میانجی نوآوری در اثر رهبری تحول آفرین بر عملکرد بازاریابی شرکت های دانش بنیان است. پژوهش فوق از نوع توصیفی بوده و به لحاظ هدف کاربردی است. در این راستا کارکنان شرکت های دانش بنیان به عنوان جامعه آماری تحقیق انتخاب شدند. با استقاده از فرمول کوکران به صورت تصادفی تعداد ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه نهایی تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند. از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده به عمل آمد و برای سنجش متغیرها از طیف ۵ تایی لیکرت استفاده شده است. روایی پرسشنامه توسط نظر اساتی و کارشناسان و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی و تایید شد.و برای تحلیل داده ها در قالب مدل معادلات ساختاری از نرم افزار LISREL استفاده شد.
۱۰.

تعیین اولویت عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش در دفاتر خدمات بیمه

کلید واژه ها: بازاریابی عملکرد بازار شرکت های بیمه نیروی فروش

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۲۹ تعداد دانلود : ۴۵۳
در بازار رقابتی امروز نیروی فروش اهرم اجرایی سازمان ها در جذب مشتری و فروش کالا یا خدمات است. بنابراین این پژوهش با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر عملکردی نیروی فروش در ارتقای سطح درآمد سازمان در دفاتر خدمات بیمه صورت گرفته است. برای گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه خبره استفاده گردیده است. همچنین سازگاری پاسخ ها محاسبه و پایائی پرسشنامه مطلوب ارزیابی گردیده است. پس از شناسائی معیارهای اصلی از تکنیک مقایسه زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی جهت تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. معیارهای اصلی موثر بر عملکرد نیروی فروش در سه دسته عوامل فردی، سازمانی و محیطی قابل تقسیم است. براساس بردار ویژه بدست آمد عوامل فردی با وزن نرمال شده ۰٫۴۹۸ از بیشترین اولویت برخوردار است. عوامل محیطی با وزن مشابه ۰٫۲۵۷ در اولویت میانی قرار دارد. عوامل سازمانی با وزن نرمال ۰٫۲۴۵ از کمترین اولویت برخوردار است. در میان عوامل فردی نیز بیشترین اولویت مربوط به انگیزش با وزن ۲۰۹/۰ است. همچنین ضریب سازگاری مقایسه های انجام شده نیز برابر ۰٫۰۲۸ذبدست آمده است که چون کوچکتر از ۰٫۱ می باشد بنابراین می توان به مقایسه های انجام شده اطمینان کرد.