پارس مدیر -

پارس مدیر

 

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: آرش حبیبی

مدیر مسئول: آرش حبیبی

سردبیر: حسین معینی

مدیر اجرایی: محبوبه حبیبی

هیئت تحریریه: مریم سلاطی؛ مریم احمدی فرد؛ مرتضی شفیعی؛ سیما قجربیگی

نشانی: مازندران، چالوس، دهکده یوتوپیا، مرکز علمی-پژوهشی پارس‌مدیر

تلفن: 52167172(011)     

وب سایت: http://parsmodir.ir

پست الکترونیک: info@parsmodir.com

آرشیو نشریه: