پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر دوره سوم بهار 1396 شماره 6

مقالات

۱.

شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک

کلید واژه ها: همراه بانک اعتماد ریسک سادگی بکارگیری سودمندی ادراک شده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۲۵۲
مطالعه حاضر با هدف شناسایی الگوی روابط متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک صورت گرفته است. از آنجاییکه که در مقایسه با کامپیوترهای شخصی، تعداد تلفن های همراه بسیار بیشتر است، بانک داری همراه در مقایسه با بانک داری الکترونیک با استقبال بیشتری در میان بانکداران قرار گرفته است. همچنین گوشی های تلفن به این دلیل که مشتریان می توانند در هر زمان و مکان امور مالی خود را انجام دهند، کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش میدهند. به همین دلیل واضح است که استفاده از موبایل برای انجام امور بانکی، هم برای بانک سودمند است و هم برای مشتریان بانک ها که این امر یک رابطه قوی بین موسسات مالی و مشتریان را پرورش می دهد. این مطالعه از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است که به صورت موردی در بانک ملی انجام شده است. از نظر گردآوری داده ها نیز یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد و با استفاده از تکنیک دیمتل فازی به تحلیل داده ها اقدام شده است. در مدل های پذیرش همراه بانک به عوامل متعددی اشاره شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است اعتماد، ریسک، سادگی بکارگیری و سودمندی ادراک شده مهمترین متغیرهای موثر در پذیرش همراه بانک می باشند. براین اساس سادگی بکارگیری از بیشترین تاثیرگذاری برخوردار است و سودمندی ادراک شده از میزان تاثیرپذیری بسیار زیادی برخوردار است. همچنین اعتماد بیشترین تعامل را با سایر معیارهای موثر بر پذیرش همراه بانک دارد.
۲.

نقش بازاریابی در توسعه گردشگری موزه های دفاع مقدس

کلید واژه ها: بازاریابی گردشگری موزه دفاع مقدس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۴ تعداد دانلود : ۲۳۵
مکان های فرهنگی و از جمله ، موزه های جنگ و مناطق عملیاتی دفاع مقدس با داشتن عملکردهای فرهنگی و مذهبی دارای پتانسیل بالایی جهت تبدیل به مکان هایی پایدار جهت گردشگری می باشند که توجه و اهمیت مسئولین امر را جهت پایداری و دوام بی بیشتر گردشگری را در سطح ملی و بین المللی می طلبد. برای زنده نگه داشتن آثار گذشتگان توجه هر چه بیشتر به اهمیت موزه ها امری ضروری به نظر می رسد. موزه برای آن که بتواند از عهده ایفای نقش اجتماعی، آموزشی و فرهنگی خود برآید نمی بایستی صرفاً به گردآوری بپردازد بلکه باید جایگاهی برای انتقال فرهنگ و تاریخچه یک جامعه باشد. در این راستا، موزه های دفاع مقدس از پتانسیل بالایی برای جذب گردشگران برخوردار بوده که علاوه بر رونق اقتصادی، به آشنایی بیشتر مردم و به خصوص نسل جوان با آموزه های انقلاب اسلامی و رشادت های رزمندگان اسلام کمک شایانی می کند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش های بالقوه فعالیت های بازاریابی در توسعه گردشگری موزه های دفاع مقدس انجام شده است.
۳.

شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه صادرات

کلید واژه ها: صادرات بازار رقابت استراتژی بازاریابی منطق فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
صادرات یکی از صنایع با سابقه در کشور ایران بوده و در سالهای اخیر نیز با افزایش توجه سرمایه گذاران مواجه شده است. در عین حال، افزایش رقابت و همچنین واردات محصولات مشابه باعث ایجاد چالش های جدیدی برای صاحبان این صنعت شده است. مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل استراتژیک مؤثر بر رشد و توسعه در شرکت کاله با استفاده از تکنیک دلفی صورت گرفته است. در ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش، عوامل استراتژیک و شاخص های مربوطه که بر رشد و توسعه صادرات تاثیرگذارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی فازی نسبت به غربالگری شاخص ها اقدام شد. در این تکنیک، از دیدگاه ده نفر از خبرگان و کارشناسان استفاده شده است. با استفاده از ادبیات پژوهش و مرور تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، چهار دسته از عوامل شامل منابع سازمانی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع فناوری بعنوان عوامل استراتژیک موثر بر رشد و توسعه صادرات شناسایی شده و برای هر یک از این عوامل تعدادی شاخص در نظر گرفته شد. در مجموع شانزده شاخص مختلف در این مطالعه شناسایی شده است. نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی، حاکی از تایید تمامی شانزده شاخص می باشد؛ بدین معنی که از دیدگاه خبرگان، تمامی شاخص های مورد بررسی بر رشد و توسعه شرکت کاله تاثیر دارند.
۴.

رابطه بسته بندی محصول با وفاداری مشتریان محصولات مصرفی

کلید واژه ها: بسته بندی محصول وفاداری وفاداری نگرشی وفاداری رفتاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۸ تعداد دانلود : ۷۳۱
هدف انجام این تحقیق بررسی تاثیر بسته بندی محصول بر وفاداری مشتریان است. این پژوهش از نظر هدف یک تحقیق کاربردی محسوب می شود. براساس نحوه گردآوری داده ها نیز در این پژوهش هم از روش های مطالعه کتابخانه ای و نیز روش های میدانی نظیر پرسشنامه استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات مربوط به ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده پیشین از روش های کتابخانه ای استفاده شده است و برای جمع آوری داده های پژوهش از ابزار پرسشنامه و مطالعه میدانی استفاده می شود. بررسی روایی پرسشنامه از روش روایی محتوا استفاده شده است. برای بررسی روایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه بسته بندی محصول ۰/۸۱۱ و برای پرسشنامه وفاداری مشتریان ۰/۷۵۳ به دست آمد. فرضیه اصلی تحقیق در قالب یک مدل ساختاری ارائه گردیده است. براین اساس متغیرهای پنهان بسته بندی ایمن، مطمئن، معرفی محصول، ایجاد تصویر ذهنی، قابلیت استفاده مجدد و ایجاد تمایز به عنوان متغیرهای قابل مشاهده و سازه وفاداری مشتریان به عنوان یک متغیر پنهان در نظر گرفته شده است. روابط بین بسته بندی محصول و وفاداری مشتریان در مدل نهائی تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. بارهای عاملی مشاهده شده بین بسته بندی و وفاداری مشتریان برابر ۰/۸۷ بدست آمده است. این مقدار حاکی از همبستگی بالا بین دو متغیر است. برای بررسی معناداری همبستگی مشاهده شده آماره t نیز مورد محاسبه قرار گرفته است. براساس آماره t محاسبه شده همبستگی مشاهده شده معنادار است. بنابراین عناصر بسته بندی محصول بر افزایش وفاداری مشتریان تاثیردارد.
۵.

تأثیر اعتبار برند ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف کنندگان (مورد مطالعه: برندهای ورزشی دایی، نهنگی و مجید)

کلید واژه ها: اعتبار برند متغیرهای ادراکی تمایلات رفتاری برندهای ورزشی مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵ تعداد دانلود : ۴۸۶
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر اعتبار برندهای ورزشی ایرانی بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مصرف کنندگان در صنعت پوشاک ورزشی کشور میباشد. تعداد ۳۴۰ نفر از مشتریان برندهای ورزشی ایرانی در فروشگاههای ورزشی شهر تهران به صورت تصادفی انتخاب شده و پرسشنامه ها را تکمیل کردند. پس از آن نیز اطلاعات با استفاده از تحلیل عاملی و آزمون مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج پژوهش نشان داد که شاخصهای برازش مدل مطلوب و مورد تأیید قرار گرفت و اعتبار برندهای ورزشی ایرانی اثر معناداری بر متغیرهای ادراکی و تمایلات رفتاری مشتریان دارد. به طور کلی میتوان بیان کرد که اعتبار صرف برند ورزشی ایرانی برای موفقیت آن کافی نبوده و زمانی که مصرف شود و کیفیت آن در ادراک مشتریان مورد پذیرش قرار گیرد، اثرگذارتر است. ایجاد ذهنیت مثبت در ادراک مشتریان نیز زمانی رخ میدهد که اعتبار برند بر مبنای خرید و رضایت از آن مطرح شود و تنها نام و اعتبار یک برند برای ایجاد یک تغییر مثبت، مؤثر نیست.
۶.

اولویت بندی مولفه های تاثیرگذار بر توسعه محصول سبز(مطالعه موردی: استان قزوین)

کلید واژه ها: بازاریابی سبز تصمیم خرید سبز مصرف کننده ها قوانین حمایت دولت از محیط زیست ارزش ادارک شده مصرف کننده از نگرانی زیست محیطی مقررات زیست محیطی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۵
این پژوهش به بررسی عوامل تاثیر گذار بر توسعه محصول سبز در استان قزوین پرداخته است. در این تحقیق طبق مطالعات قبلی و با استفاده از ادبیات نظری پیشین مولفه های تاتیر گذار را شناسایی نموده ایم از جمله : بازاریابی سبز، تصمیم خرید سبز، قوانین حمایت دولت از محیط زیست، ارزش ادارک شده مصرف کننده، افزایش نگرانی های جهان از آلودگی های زیست محیطی ایجاد شده از صنایع و آگاهی های عمومی نسبت به حفظ و نگهداری از محیط زیست منجر به توجه مصرف کنندگان مسائل زیست محیطی را گردیده است. امروزه مشتریان در کانون اصلی توجه شرکت ها قرار دارند و رضایت مندی آن ها از عوامل اصلی کسب مزیت رقابتی در بین سازمان ها است. جلب رضایت مشتریان به معنای برآورده ساختن کامل نیازهای آن ها و شناسایی دقیق خواسته ها، انتظارات، تمایلات، توانایی ها و محدودیت های آن ها در خرید است. بازار مداری با درک چرایی و چگونگی رفتار مصرف کنندگان آغاز می شود. تحقیق حاضر به منظور بررسی شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های تأثیرگذار بر توسعه محصول سبز در صنعت شوینده و بهداشتی صورت گرفته است. جامعه آماری شامل دو گروه است. گروه اول ۳۰ نفر متخصصین و خبره های این حوزه طی پرسشنامه ای با تعداد ۳ مؤلفه اصلی با ۹ شاخص غربالگری قرار گرفتند. گروه دوم ۲۵۰ نفر کارشناسان مصرف کننده مواد بهداشتی و شوینده هستند. که در مرحله بعد این مؤلفه ها طی پرسشنامه ای با روش D-ANP اولویت بندی شدند. نتایج نشان داد که مؤلفه مصرف کنندگان بالاترین اثر و مؤلفه جامعه کمترین تأثیر رادارند.
۷.

بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند ، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند(مطالعه موردی: بستنی میهن)

کلید واژه ها: وفاداری برند رضایت برند تبلیغات شفاهی ارزش ویژه برند مدل معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۲۳
وفاداری به برند به عنوان یکی از تاکتیک های اصلی بازاریابی، جهت پاسخ گویی بهتر به تهدیدات رقابتی و درآمد بیشتر، از مهم ترین دغدغه های مطالعات بازاریابی است . امروزه حفظ سهم بالایی از بازار رقابتی، مستلزم داشتن مشتریانی نه تنها وفادار بلکه همراه با رضایت مندی است که در هر شرایطی به وفاداری از برند پرداخته و با تبلیغات شفاهی مثبت خود ارزش ویژه برند را در ذهن سایر افراد جامعه بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین وفاداری برند، رضایت برند، تبلیغات شفاهی و ارزش ویژه برند در برند بستنی میهن در سطح شهر تهران است. این پژوهش بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و از نظر جمع آوری داده ها تحقیقی پیمایشی – توصیفی است. داده های جمع آوری شده حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار لیزرل برای انجام تحلیل عاملی تاییدی و آزمون مدل معادلات ساختاری تحقیق استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که وفاداری برند اثر مثبت و معناداری بر رضایت برند دارد، وفاداری برند اثر منفی بر تبلیغات شفاهی دارد، رضایت برند اثر مثبت بر تبلیغات شفاهی دارد، تبلیغات شفاهی نیز اثر مثبت و معنی دار بر ارزش ویژه برند دارد.
۸.

تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر بهبود عملکرد کارکنان؛ با در نظر گرفتن نقش واسط متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی (مطالعه موردی: بانک های دولتی شهر تبریز)

کلید واژه ها: تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بهبود عملکرد تعهد سازمانی رضایت شغلی تبریز

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۶ تعداد دانلود : ۵۷۴
امروزه بانک ها نقشی اساسی و مهم در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نمایند. تحقیق حاضر با هدف تأثیر تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر بهبود عملکرد کارکنان؛ با در نظر گرفتن نقش واسط متغیرهای تعهد سازمانی و رضایت شغلی در بانک های دولتی شهر تبریز در تابستان۱۳۹۵صورت پذیرفته است. پژوهش حاضر، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می باشد. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان بانک های دولتی شهر تبریز می باشد. و برای جامعه کارکنان از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. ابزار گرد آوری داده ها پرسشنامه بوده و داده ها با روش رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که تعهد مدیریت در کیفیت خدمات بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی تأثیر مثبت و معناداری دارد. و همچنین تأثیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی بر بهبود عملکرد مثبت و معناداراست.
۹.

تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان

کلید واژه ها: هوشمندی بازار توسعه خدمات جدید هوشمندی رقبا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۲ تعداد دانلود : ۲۷۴
با توجه به رشد و پیشرفت چشمگیر و پیشرفت فناوری اطلاعات در بازارهای شدیداً رقابتی امروزی، کسب اطلاعات و دانش درباره عوامل بازار تبدیل به یک سلاح استراتژیک بسیار مهم برای شرکت ها شده است. شرکت ها همواره به دنبال دستیابی به اطلاعات اساسی در حوزه های مختلف ازجمله بازار، مشتریان، رقبا و … می باشند تا بتوانند تصمیمات آگاهانه و بهتری، با توجه به شرایط مختلف بازار بگیرند و در شرایط رقابتی موجود فعالیت نمایند و یا حداقل از استراتژی سهم بازار و یا ثبات استفاده نمایند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در مخابرات همدان پرداخته است. این مطالعه ازلحاظ هدف، کاربردی و ازلحاظ روش، توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری را مدیران و کارشناس مسئولان شرکت مخابرات استان همدان تشکیل می دهند(۱۳۰ نفر). برای تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران تعداد نمونه آماری برابر ۹۷ نفر تعیین شد. هوشمندی بازار توسط عوامل هوشمندی رقبا، مزیت رقابتی، ارتباطات، هوشمندی مشتریان، توسعه ایده، بازار سنجی، کیفیت خدمات در قالب ۵ فرضیه و یک پرسشنامه با ۲۸ گویه موردبررسی قرار گرفت و یافته ها نشان دادند، هوشمندی بازار بر توسعه خدمات جدید در شرکت مخابرات همدان تأثیر مثبت و معناداری دارد.
۱۰.

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر بهبود خدمات هتلداری (مطالعه موردی: هتل های ممتاز و عادی شهرستانهای اهواز و مسجدسلیمان)

کلید واژه ها: کیفیت خدمات هتلداری عوامل ملموس قابلیت اطمینان پاسخگویی اعتماد همدلی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۶۷
کیفیت خدمت، به دلیل ارتباط شدید آن با کاهش هزینه ها، افزایش سودآوری، رضایتمندی و وفاداری مشتری تبدیل به یک موضوع مهم پژوهشی در عرصه علمی و عملی شده است. صنعت هتلداری نیز از این قاعده مستثنی نیستند. نظر به اهمیت موضوع در تحقیق حاضر تلاش خواهد شد تا به تبیین چارچوبی برای انتخاب استراتژی مناسب برای بهبود خدمات هتلداری در هتل های ممتاز و عادی شهرستانهای اهواز و مسجدسلیمان پرداخته شود. پژوهش حاضر از نظر هدف در حیطه تحقیقات کاربردی و بر اساس روش گردآوری داده ها، یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. در این پژوهش، از تکنیک دیمتل (DEMATEL) و فرایند تحلیل شبکه (ANP) برای تعیین و اولویت بندی شاخص ها استفاده شده است. با استفاده از تکنیک دیمتل الگوی روابط علی میان متغیرها شناسائی شده است. در نهایت از فرایند تحلیل شبکه برای اولویت بندی گزینه های پژوهش استفاده شده است. جهت انجام محاسبات مربوط به تکنیک DEMATEL از محیط نرم افزار اکسل و استفاده شده است و تکنیک ANP نیز با استفاده از نرم افزار Super Decision انجام شده است. نتایج تحلیل شبکه نشان داد شاخص اطمینان از مقرون به صرفه بودن هزینه ها با وزن نرمال ۰۹۶۴/۰ از بیشترین اهمیت در میان تمامی شاخص های موجود برخوردار است. شاخص التفات و توجه به مشتری با وزن نرمال ۰۷۶/۰ از اولویت دوم برخوردار می باشد. شاخص های ارایه اطلاعات لازم در مورد خدمات قبلی و جدید به مشتریان و راهنمایی و ارائه پیشنهاد به مشتری در مورد خدمت متناسب با نیاز وی با وزن مشابه از اهمیت بالائی برخوردار هستند.