چکیده

بازاریابی دیجیتالی یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازاریابی امروز است که در مطالعات داخلی کمتر به آن پرداخته شده است. لزوم استفاده از مقیاسی بومی شده برای شناسایی و ارزیابی عوامل موثر بر عملکرد بازاریابی دیجیتالی زمینه ساز مطالعه حاضر بوده است. در این مطالعه کوشش شده است تا با روشی آمیخته عوامل زیربنایی بازاریابی دیجیتال شناسایی و طبقه بندی گردد. در فاز کیفی از روش تحلیل محتوایی استفاده شده و در فاز کمی برای اعتبارسنجی عوامل از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است. برای بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند استفاده شده است و در بخش کمی از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شده است. نتایج این مطالعه نشان داده است که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال، درگیری و مشارکت مشتری، استفاده از شبکه های اجتماعی و عملکرد بازاریابی دیجیتال ارکان اصلی بازاریابی دیجیتال را تشکیل می دهند. رابطه علی عناصر نیز نشان می دهد که برنامه ریزی بازاریابی دیجیتال یک متغیر علی است که بر درگیری و مشارکت مشتری و همچنین استفاده از شبکه های اجتماعی تاثیر می گذارد. در نهایت این سه عنصر عملکرد بازاریابی دیجیتال را تحت تاثیر قرار می دهند. نتایج این مطالعه برای تصمیم گیری مدیران فروشگاه های اینترنتی راهگشا است.