پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر دوره پنجم زمستان 1398 شماره 17

مقالات

۱.

بررسی راه حل های مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد بازاریابی پایدار

کلید واژه ها: مدیریت دانش مشتری بازاریابی پایدار عملکرد بازاریابی رویکرد فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۴ تعداد دانلود : ۳۵۸
استفاده از مدیریت دانش مشتری در بازاریابی پایدار یک مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ایجاد می کند. بنابراین این مطالعه با هدف شناسایی و اولویت بندی راه حل های مربوط به استفاده از مدیریت دانش (KM) در بازاریابی پایدار جهت غلبه بر عوامل آن صورت گرفته است. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است که در شرکت نیرومحرکه تهران انجام شده است. مهمترین عوامل لکارگیری مدیریت دانش در بازاریابی پایدار با تکنیک AHP فازی اولویت بندی شده است. از سوی دیگر مهمترین راهکارهای غلبه بر عوامل بارگیری مدیریت دانش در بازاریابی پایدار با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی تعیین اولویت شده است. تعیین اولویت عوامل بکارگیری مدیریت دانش مشتری با تکنیک FAHP نشان داده است عوامل استراتژیک از بیشترین اولویت برخوردار هستند. عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی، عوامل نهادی و در نهایت عوامل فردی در اولویت های بعدی قرار دارند. اولویت بندی راهکارهای مدیریت دانش در بازاریابی پایدار با تکنیک تاپسیس فازی نشان داده است ایجاد ائتلاف های استراتژیک جهت تاثیرگذاری مثبت روی عملکرد بازاریابی پایدار در اولویت نخست قرار دارد. تقویت تشابهات گروهی در بین اعضا بازاریابی پایدار و رهبری مثبت به سمت استفاده از مدیریت دانش در بازاریابی پایدار در اولویت های بعدی قرار دارند..
۲.

تاثیر مدیریت زنجیره تامین بر بازاریابی پایدار در شرکت لبنیات میهن

کلید واژه ها: بازاریابی پایدار زنجیره تامین ناب بودن سبز بودن چابک بودن انعطاف پذیری پایداری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۰۲ تعداد دانلود : ۶۱۸
این مطالعه با هدف طراحی مدل ترکیبی زنجیره تامین جهت بازاریابی پایدار صورت گرفته است. این پژوهش در شرکت لبنیات میهن-فارس انجام شده است و جامعه آماری را خبرگان شرکت تشکیل داده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه استفاده شده است. پس از شناسائی معیارهای اصلی و گردآوری داده ها، از تکنیک مقایسه زوجی و فرایند تحلیل سلسله مراتبی فازی جهت تعیین اولویت معیارها و زیرمعیارها استفاده شده است. براساس وزن شاخص های عملکردی به رتبه بندی تکنیک های زنجیره تامین پرداخته شده است. در نهایت نیز الگوی روابط علی و تاثیر و تاثرات میان شاخص ها با تکنیک PLS بررسی شده است. نتایج نشان داده است عملکرد عملیاتی توزیع فراورده های لبنی با از بیشترین اولویت برخوردار است. عملکرد اقتصادی توزیع فراورده های لبنی در اولویت دوم است. عملکرد محیطی در اولویت سوم است و در نهایت عوامل مزیت نسبی بازاریابی پایدار فراورده های لبنی قرار دارند. براساس محاسبات ویکور، چابک بودن در بازاریابی پایدار فراورده های لبنی و انعطاف پذیری در بازاریابی پایدار فراورده های لبنی در رده اول و دوم قرار دارند. یافته های حاصل از رویکرد حداقل مجذورات جزئی نشان داده است ناب بودن، چابک بودن، انعطاف پذیری و پایداری در زنجیره تامین در عملکرد بازاریابی پایدار نقش بسزایی دارند.
۳.

مدل سازی استفاده متداوم از بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی : بانک مسکن)

نویسنده:

کلید واژه ها: کیفیت خدمات کیفیت سیستم کیفیت اطلاعات تایید رضایت مندی استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی بانک مسکن حداقل مربعات جزیی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۵ تعداد دانلود : ۲۱۷
شدت رقابت در بازارهای مالی و درک اهمیت حفظ مشتریان سازمان ها را برای ایجاد مزیت رقابتی به حرکت تدریجی به سمت ایجاد و حفظ روابط بلندمدت نوآورانه با مشتریان وابسته است. بر اساس نظر محققان، یکی از بهترین رویکردهایی که شرکتها و بخش های خدمات مالی بدین هدف اتخاذ می کنند، بانکداری الکترونیکی و مزایای آن است. در این پژوهش، تأثیر کیفیت خدمات، سیستم و اطلاعات بر تایید، تایید بر رضایت مندی و رضایت مندی بر استفاده متداوم بر بانکداری الکترونیکی بررسی شده است. این مطالعه با استفاده از طرح پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی انجام شد. بدین منظور مشتریان بانک مسکن در شهر تهران به عنوان جامعه آماری می باشد که تعداد مشتریان بانک مسکن در شهر تهران برابر با ۳۸۴ نفر می باشد و با استفاده از پرسشنامه برای گردآوری دیدگاه های مشتریان استفاده شد. پایایی همه متغیر در دامنه قابل قبول قرار دارند. برای آزمون مدل از روش کمترین مربعات جزیی و نرم افزار PLS-Graph استفاده شد.. نتایج تحقیق نشان داد که کیفیت خدمات الکترونیکی به عنوان تعیین کننده قوی در جهت تایید و رضایت مندی مشتریان و در نهایت منجر به استفاده متداوم از بانکداری الکترونیکی میشود.
۴.

ارائه مدل هوشمند کسب و کار در شرکت های تجاری کوچک (شرکت فاتح صنعت کیمیا)

کلید واژه ها: هوش کسب وکار وضعیت کسب وکار داده کاوی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۲۰۲
هدف پژوهش حاضر ارائه یک مدل مناسب برای هوش تجاری کسب وکار با به کارگیری دسته بندی و تحلیل وضعیت کسب وکار است. شرکت فاتح صنعت کیمیا به عنوان مطالعه موردی در نظر گرفته شده است. ۱۵ شاخص ورودی در نظر گرفته شد. مدیریت و رهبری، لجستیک خروجی ها، طراحی و مهندسی، انبارداری، تولید، فروش، تحقیقات بازار، لجستیک ورودی ها، منابع انسانی، منابع مالی، سیستم اطلاعات و فنّاوری، تعامل با سایر ذینفعان، کنترل کیفیت، برنامه ریزی و کنترل پروژه و ارزیابی، پایش و بهبود. همچنین به منظور بررسی مدل کسب وکار، ارزیابی افزایش سهم بازار و سودآوری شرکت در نظر گرفته شد. در سال ۱۳۹۳ مدل هوش تجاری در این شرکت اجرا شده است که نشان داده شد. در این سال ها افزایش سهم بازار با پیش بینی های کارشناسان یکسان بوده است. همچنین بر اساس تجزیه وتحلیل داده های شرکت در سال های ۱۳۹۱ الی ۱۳۹۵، به صورت ماهیانه، نشان داده شد الگوریتم Random tree(k=1, seed=1) با دقت ۶۶/۶۶ % بالاترین پیش بینی دسته بندی را در مدل کسب وکار داشته است.
۵.

تاثیر بازی پردازی بر رضایت و درگیری مشتریان در شرکت بازرگانی سام آسیا

کلید واژه ها: بازی پردازی انگیزه های درونی رضایت مشتریان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۱ تعداد دانلود : ۲۰۰
بازی پردازی یکی از جدیدترین روش های بازاریابی مبتنی بر فناوری می باشد که رشد قابل توجهی در حوزه تجارت الکترونیک داشته است. این پژوهش با هدف سنجش تأثیر بازی پردازی بر رضایتمندی و درگیری مشتریان صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که در شرکت بازرگانی سام آسیا صورت گرفته است. همچنین از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی-مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه ای با طیف لیکرت پنج درجه می باشد. این پرسشنامه با سه روش روایی محتوا، روایی سازه و روایی همگرا اعتبارسنجی گردید. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید که برای همه ابعاد بزرگتر از ۷/۰ بدست آمد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشتریان شرکت بازرگانی سام آسیا است. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم ۴۰۰ نفر برآورد گردید. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده گردید. از مشتریان قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار LISREL استفاده شد. نتایج این مطالعه نشان داده است بازی پردازی به صورت مستقیم بر رضایت مشتریان تاثیر دارد. همچنین بازی پردازی از طریق افزایش انگیزه بیرونی نیز موجب افزایش رضایت مشتریان می شود. براین اساس به شرکت بازرگانی سام آسیا توصیه می شود با استفاده از سازوکارهای بازی پردازی در ارائه خدمات خود موجب افزایش رضایت و به تبع آن بهبود عملکرد مالی شرکت را فراهم آورند.
۶.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر فناوری بیمه (اینشورتک) در شرکت بیمه ایران

کلید واژه ها: فینتک فناوری مالی فناوری بیمه اینشورتک تحول دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶۷ تعداد دانلود : ۵۱۹
پس از گسترش استارتاپ ها در ایران، فین تک ها نیز با فاصله اندکی ظهور کردند و به سرعت در حال پیشرفت و گسترش هستند. فین تک ها دارای انواع مختلفی هستند که یکی از مهم ترین آنها اینشورتک است. اینشورتک در تلاش است تا فناوری را وارد حوزه بیمه کند و صنعت بیمه را با استارتاپ پیوند بزند. این مقاله با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر در فناوری بیمه (اینشورتک) در شرکت بیمه ایران انجام شده است. مطالعه حاضر از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که با رویکردی پیمایشی-مقطعی انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه شامل مدیران شرکت بیمه ایران هستند. ملاک انتخاب نمونه سابقه کاری و تحصیلات است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی در نهایت هفده خبره در این مطالعه مشارکت کرده اند. برای رتبه بندی عوامل موثر در فناوری بیمه (اینشورتک) از روش سوارا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد شاخص های تدوین چشم انداز دیجیتال، سواد دیجیتالی، چابکی ذهنی، شاخص سازگاری سریع و یادگیری سریع عمده ترین عوامل فناوری بیمه (اینشورتک) می باشند. براساس نتایج این پژوهش به مدیران شرکت بیمه ایران پیشنهاد می شود برای موفقیت در زمینه فناوری بیمه بهتر است استراتژی، فرهنگ، نوآوری و مهارت های کارکنان را به عنوان حلقه هایی در کنار فناوری در نظر بگیرند که برای هدایت شرکت بیمه در مسیر دیجیتالی شدن، بسیار کارآمد است.
۷.

بررسی عوامل تأثیر گذار برای ارائه مدل مدیریت دانشی در بانک ملت

کلید واژه ها: مدیریت دانش عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش معادلات ساختاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۲ تعداد دانلود : ۴۱۲
در این پژوهش سعی شده ابتدا با بررسی ادبیات پژوهش در زمینه شناسایی عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش در سازمان های مختلف، این عوامل بر اساس یک دسته بندی تعیین گردند. در گام بعدی این پژوهش، به مطالعه مدل های ارائه شده توسط سایر پژوهشگران پرداخته می شود؛ سپس بر اساس مطالعات انجام شده مدل مفهومی مدیریت دانش در بانک های ایرانی ارائه می گردد. به منظور تعیین تناسب مدل مفهومی ارائه شده پرسشنامه ای تهیه شد و به ۲۵۰ نفر از کارکنان و مدیران بانک ملت ارسال گردید؛ از این تعداد ۱۴۳ پرسشنامه قابل تحلیل بازگردانده شد. با استفاده از تحلیل آزمون میانگین یک جامعه و تحلیل عاملی معادلات ساختاری با نرم افزار های spss و lisrel، نتیجه گرفتیم که یک رابطه مثبت و معناداری بین ابعاد درون سازمانی و افراد درون سازمان با فرایند مدیریت دانش در بانک های ایرانی وجود دارد؛ ولی فرض سوم مبتنی بر رابطه مثبت و معنادار ساختار و منابع دانشی با فرایند مدیریت دانش در بانک های ایرانی رد شد. هم چنین بر اساس خروجی لیزرل، مدل مفهومی پژوهش تناسب نسبتأ خوبی دارد.
۸.

ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای بازار واردات ایران با روش تصمیم گیری چند معیاره

کلید واژه ها: بازار واردات فرصت های واردات تهدیدات واردات تحلیل شبکه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۶۱ تعداد دانلود : ۲۲۱
هدف پژوهش حاضر ارزیابی فرصت ها و تهدیدهای بازار واردات با روش تصمیم گیری چند معیاره (مطالعه موردی: بازار واردات ایران) است. جامعه پژوهش موردنظر مدیران شرکت های تجاری (صادراتی و وارداتی) است. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته است که بر اساس عوامل مؤثر بر بازار واردات طراحی شده است. ۴ معیار و ۱۱ زیر معیار شناسایی شدند. در روش های دلفی و تحلیل شبکه ای فازی جامعه آماری تحقیق، کارشناسان و مدیران شرکت بودند. با استفاده از روش گلوله برفی، ۱۰ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای بررسی وضعیت موجود عوامل غربالگری شده با استفاده از دیدگاه کارکنان شرکت، حجم جامعه آماری یعنی مدیران شرکت های تجاری (صادراتی و وارداتی)، حدود 340 نفر تخمین زده شد و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد افراد نمونه محاسبه گردید. با استفاده از فرمول کوکران ۱۸۱ نفر به عنوان نمونه در این تکنیک به طور تصادفی انتخاب شدند؛ بنابراین ابتدا با استفاده از تکنیک دلفی، معیارها شناسایی شدند و در تکنیک تحلیل عامل اکتشافی دسته بندی شدند و با استفاده از روش تحلیل شبکه ای فازی رتبه بندی شدند. نتایج تحقیق بیانگر این است که در سطح معیارهای اصلی، عوامل اقتصادی در بازار واردات در اولویت اول قرار دارد. با توجه به شرایط کشور ایران و تحریم های موجود و مشکلات متعدد تأمین مالی واردات، می توان گفت، واردات در کالاهای غیرضروری هزینه های بالایی بر دولت تحمیل می کند که ازجمله کاهش نرخ اشتغال است. با توجه به بیانات رهبر انقلاب اسلامی و شعار توسعه ی تولید ملّی در جهت دور زدن تحریم های اقتصادی و شکوفایی اقتصادی، واردات در کالاهای ضروی می بایست به کمترین مقدار خود برسد. تا زمانی که به صورت داخلی بتوان انتقال فناوری را جایگزین نمود، بهتر است در تأمین کالاهای اساسی از واردات بهره گرفت.
۹.

شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی اجتماعی: یک تحلیل کیفی

کلید واژه ها: مدیریت دانش مشتری بازاریابی پایدار عملکرد بازاریابی رویکرد فازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳۹ تعداد دانلود : ۴۷۰
بازاریابی اجتماعی کاربرد روش های بازاریابی تجاری جهت تحلیل، طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه های طراحی شده به منظور تأثیرگذاری بر رفتار داوطلبانه افراد هدف به جهت ارتقای سطح رفاه فردی آنها و جامعه است. با وجود اهمیت بازاریابی اجتماعی در کمتر مطالعه ای به صورت زیربنایی به این حوزه از بازاریابی پرداخته شده است. این مقاله با هدف شناسایی عوامل موثر بر بازاریابی اجتماعی صورت گرفته است. این مطالعه یک تحقیق کاربردی است و از منظر هدف یک تحقیق بنیادی است. از منظر زمانی این تحقیق در دسته تحقیقات پیمایشی-مقطعی قرار دارد. قلمرو مکانی مطالعه حاضر حوزه بانکداری و به صورت موردی در بانک ملت صورت گرفته است. برای نمونه گیری خبرگان از روش های غیراحتمالی و هدفمند استفاد شد و فرایند نمونه گیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. جامعه آماری این پژوهش شامل خبرگان نظری (مدیران بانک ملت) و خبرگان تجربی (اساتید بازاریابی دانشگاهی) می باشد. براین اساس ۱۳ نفر از افراد واجد شرایط در این مطالعه شرکت کرده اند. برای گردآوری داده های پژوهش از مصاحبه استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیم ساختارمند با خبرگان استفاده شد. برای بررسی پایایی پژوهش از شاخص PAO هولستی استفاده شد و میزان پایایی ۷۷/۰ بدست آمده است. مصاحبه ها با روش تحلیل مضمون مورد بررسی قرار گرفت. براساس نتایج تحلیل مضمون، مقوله های اصلی بازاریابی اجتماعی عبارتند از: رفتار مطلوب اجتماعی کارکنان، خدمات اجتماعی و رفتار مطلوب اجتماعی سازمان. مقوله های فرعی نیز عبارتند از انتظارات، فرصت ها، اهداف، مشتری محوری، مسئولیت اجتماعی، منافع فردی، محصول .
۱۰.

تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار شهروندی مشتریان (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

کلید واژه ها: فینتک فناوری مالی فناوری بیمه رفتار شهروندی مشتری تحول دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۶۲
رفتار شهروندی مشتری زمینه مطالعات جدیدی است که الگوهای سنتی بازاریابی را به چالش کشیده است. برای تبدیل یک مصرف کننده به یک شهروند سازمانی باید فعالیت های شرکت در حوزه تعهد به مسئولیت اجتماعی بیشتر شود. از این رهگذر بازاریابی سبز الگویی است که می تواند رفتار شهروندی مشتری را تحت تاثیر قرار دهد. نظر به اهمیت موضوع در مقاله حاضر تاثیر اقدامات بازاریابی سبز بر رفتار شهروندی مشتریان بررسی شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که در شعب بانک اقتصاد نوین تهران انجام شده است. از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهشات پیمایش مقطعی قرار دارد. با استفاده از فرمول کوکران ۲۱۰ نفر از کارکنان بانک اقتصاد نوین تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش با روش روایی محتوایی، روایی سازه و روایی همگرا اعتبارسنجی شده است. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد پرسشنامه بزرگتر از ۷/۰ بدست آمده است بنابراین پایایی پرسشنامه نیز تایید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات بازاریابی سبز بر رفتار شهروندی مشتریان تاثیر معناداری دارد. علاوه بر تایید فرضیه اصلی در این پژوهش تمامی فرضیه های فرعی نیز مورد تایید قرار گرفتند. از این رو اقدامات بازاریابی سبز راه حلی برای پاسخگویی به مسایل زیست محیطی است که می تواند راهی برای رفتار شهروندی مشتریان باشد.