پارس مدیر

پارس مدیر

پارس مدیر دوره پنجم پاییز 1398 شماره 16

مقالات

۱.

تعیین عوامل اثرگذار بر تجارت الکترونیکی مجتمع خلیج فارس با رویکرد شبکه های اجتماعی، به منظور طراحی وب سایت و اپلیکیشن کارآمد

کلید واژه ها: تجارت الکترونیکی شبکه های اجتماعی مجتمع خلیج فارس

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۲۴۸
هدف پژوهش حاضر تعیین عوامل اثرگذار بر تجارت الکترونیکی مجتمع با رویکرد شبکه های اجتماعی، به منظور طراحی وب سایت و اپلیکیشن کارآمد است. جامعه آماری تحقیق، شامل جامعه موردبررسی در پژوهش حاضر، کارشناسان، مدیران مجتمع تجاری خلیج فارس هستند. حجم جامعه آماری حدود 30 نفر تخمین زده شد، از روش تمام شماری برای تعیین اندازه نمونه استفاده شد. در گام اول به شناسایی عوامل مؤثر پرداخته شد. سپس با استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی نظرات افراد جامعه پرداخته شد. با استفاده از تکنیک دلفی، معیارهای شناسایی شده، ارزیابی و غربالگری شدند. 6 دسته معیار اصلی و 22 زیر معیار شناسایی شدند. معیارهای اصلی عبارت اند از: ارزیابی استراتژی الکترونیکی، ارزیابی آموزشی، ارزیابی زیرساخت های فناوری اطلاعات، ارزیابی عوامل فرهنگی و اجتماعی، ارزیابی سیستم اطلاعاتی، ارزیابی سیاست های دولتی. سپس با استفاده از پرسشنامه زوجی به مقایسه معیارها و زیرمعیارها پرداخته شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از تکنیک سلسله مراتبی بررسی شدند. بر اساس نتایج به دست آمده، با توجه به نتایج حاصل از ارزیابی معیارهای اصلی شکوفایی تجارت الکترونیکی، استراتژی الکترونیکی در اولویت اول قرار داشته است. در استراتژی الکترونیکی سازمان، تغییرات محیط قانونی، رقابتی، اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار می گیرد. محیط فناوری و استراتژی الکترونیکی به دلیل اهمیت حیاتی آن و تدارک زیرساختارهای بازار الکترونیک از توجه و اهمیت ویژه ای برخوردار است. معیار زیرساخت های فناوری اطلاعات در اولویت دوم قرار دارد. توسعه و گسترش تجارت الکترونیکی در یک سازمان منوط به وجود شاخص های معرف آمادگی فنی است.
۲.

تاثیر استراتژی بازاریابی درون گرا بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی

کلید واژه ها: بازاریابی محتوایی بازاریابی درون گرا استراتژی بازاریابی بازاریابی دجیتیال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۳۷ تعداد دانلود : ۴۱۸
بازاریابی درون گرا رویکرد جدیدی در بازاریابی دیجیتال است و شاخه ای از بازاریابی محتوایی می باشد که به شدت در حال رشد و گسترش است. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر استراتژی بازاریابی درون گرا بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه های اینترنتی انجام شده است. روش تحقیق حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش، شامل تمامی مشتریان فروشگاه اینترنتی شهروند می باشد. با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نمونه گیری با روش تصادفی ساده انجام شده است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای با طیف لیکرت می باشد. روایی پرسشنامه با روش محتوایی ارزیابی شد. پایایی نیز با استفاده از آلفای کرونباخ بررسی شده است که پایایی کل سوالات برابر با 859/0 محاسبه شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. یافتهها و نتایج تحقیق نشان میدهد که استراتژی بازاریابی درون گرا بر ریسک ادراک شده و استراتژی بازاریابی محتوایی بر ریسکهای کیفیتی وبسایت تأثیرگذار بوده و همچنین ریسکهای قیمتی محصول بر رضایت مشتری به محصول و ریسکهای کیفیتی و امنیتی وبسایت بر درگیری مشتریان مؤثر بوده و رضایت مشتریان به محصول و وبسایت بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه اینترنتی شهروند مؤثر و در نهایت از ویژگیهای وبسایت، سهولت ادراکشده بر قصد خرید آنلاین موثر است. بنابراین استراتژی بازاریابی درون گرا می تواند بر قصد خرید مشتریان از فروشگاه اینترنتی شهروند به صورت مستقیم و غیرمستقیم تاثیر بگذارد.
۳.

شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر تشکیل هاب صادراتی در صنعت لبنیات کشور

کلید واژه ها: هاب صادراتی صادرات صنعت لبنیات سیاست های بازرگانی و تجاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۵۸
تشکیل هاب صادراتی یا قطب صادراتی نقش مهمی در رشد و شکوفایی اقتصاد کشور دارد. صنایع لبنی کشور نیز پتانسیل بالایی برای تبدیل شدن به یک هاب صادراتی دارند. نیز این مطالعه با رویکردی کاربردی صورت گرفته است و از منظر روش گردآوری داده ها یک تحقیق پیمایشی-توصیفی محسوب می شود. ابزار اصلی گردآوری داده های پژوهش پرسشنامه مقایسه زوجی است. روایی پرسشنامه با روش اعتبار محتوایی ارزیابی شده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از نرخ ناسازگاری بررسی شده است. جامعه آماری این مطالعه خبرگان اتاق بازرگانی کشور می باشند و در نهایت هشت نفر به صورت هدفمند و بااستفاده از روش های غیراحتمالی در این مطالعه شرکت کردند. برای تحلیل داده ها از روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی استفاده شده است. نتایج نشان داد عوامل موثر بر هاب صادراتی در صنعت لبنیات کشور عبارتند از: محیطی، مدیریتی، سازمانی، محصول و استراتژی های بازرگانی. برای هریک از عوامل اصلی زیرمعیارهائی شناسائی شده است. در این میان معیار استراتژی های بازرگانی از بیشترین اولویت برخوردار است.
۴.

بررسی عوامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از بازاریابی موبایلی

کلید واژه ها: بازاریابی موبایلی سودمندی ادراک شده سادگی استفاده حضور اجتماعی لذت استفاده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳ تعداد دانلود : ۳۰۶
این پژوهش با هدف سنجش تاثیر بازاریابی موبایلی بر قصد خرید مشتریان و با رویکردی کاربردی در فروشگاه اینترنتی زنبیل صورت گرفته است. ادبیات پژوهش و مطالعات انجام شده حاکی از آن است که استفاده از بازاریابی موبایلی می تواند بر قصد خرید مشتریان تاثیر می گذارد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ای شامل 22 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی سازه و روایی همگرا با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. مقدار روایی همگرا در تمامی متغیرها نیز بالای 5/0 بوده و روایی همگرا تایید شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه پرسشنامه 919/0 محاسبه گردید و مقدار پایایی ترکیبی تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. جامعه آماری این تحقیق پژوهش شامل کلیه مشتریان فروشگاه اینترنتی زنبیل می باشند و پرسشنامه به صورت تصادفی در اختیار 400 نفر از مشتریان قرار گرفت. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارLISREL استفاده شده است. نتایج نشان داده است حضور اجتماعی فناوری به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر گرایش به بازاریابی موبایلی تاثیر دارد. همچنین سادگی استفاده، سودمندی ادارک شده و لذت استفاده نیز از مهم ترین عوامل موثر بر گرایش مشتریان به استفاده از خدمات بازاریابی موبایلی می باشند.
۵.

ارزیابی نقش بازاریابی محتوایی شرکت محور و مشتری محور براساس مراحل قیف بازاریابی

کلید واژه ها: بازاریابی محتوایی محتوای کاربر محتوای شرکت قیف بازاریابی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۵ تعداد دانلود : ۲۹۰
بازاریابی محتوایی به یک الگوی قالب در تجارت دیجیتال تبدیل شده است. اکنون سازوکارهایی نیز برای تولید محتوا از سوی کاربران فراهم شده است. تولید محتوای ارائه شده توسط شرکت و مشتری نقش زیادی در مراحل مختلف ارتباط با مشتریان دارند. الگوی مناسب برای مراحل مختلف ارتباط با مشتریان به قیف بازاریابی موسوم است. در این مطالعه کوشش شده است تا به ارزیابی نقش بازاریابی محتوایی شرکت محور و مشتری محور براساس مراحل قیف بازاریابی پرداخته شود. جامعه آماری این مطالعه شامل مشتریان شرکت اینترنتی آسیاتک می باشد. با استفاده از فرمول کوکران نمونه ای به حجم 400 نفر انتخاب شده است. برای نمونه گیری از روش احتمالی و به صورت تصادفی ساده استفاده شده است. برای تجزیه وتحلیل داده های پژوهش از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل استفاده شد. براساس تحلیل عاملی تاییدی مشخص شد گویه های پرسشنامه به درستی عوامل مورد بررسی را مورد سنجش قرار می دهد. همچنین نتایج این تحقیق نشان داد بازاریابی محتوایی بر آگاهی، توجه، قصد خرید و رضایت مشتریان تاثیر دارد. به عبارت دیگر بازاریابی محتوایی بر تمامی مراحل قیف بازاریابی موثر است. بنابراین به شرکت اینترنتی آسیاتک پیشنهاد می شود با تولید محتوای به روز و کاربردی رفتار مشتریان را پیش از خرید و بعد از خرید مدیریت نماید.
۶.

اهمیت بازاریابی مجاورتی در بازاریابی دیجیتال و شناسایی عوامل موثر بر آن

کلید واژه ها: بازاریابی مجاورتی استراتژی بازاریابی بازاریابی دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۱ تعداد دانلود : ۲۹۷
کسب وکارها در دنیای امروز به سوی استفاده از فناوری های جدید برای تحت تاثیر قرار دادن مشتریان حرکت کرده اند. بازاریابی دیجیتال الگوی غالب روش های بازاریابی در عصر حاضر است و بازاریابی مجاورتی به عنوان یکی از روش های بازاریابی دیجیتال در عرصه عمل از اهمیت بالایی برخوردار است. از سوی دیگر مطالعات آکادمیک اندکی در این زمینه صورت گرفته است. این مطالعه با هدف بیان اهمیت بازاریابی مجاورتی در بازاریابی دیجیتال و شناسایی عوامل موثر بر آن صورت گرفته است. در ابتدا با استفاده از ادبیات پژوهش، عوامل بازاریابی دیجیتال و شاخص های مربوطه که بر رشد و توسعه بازاریابی مجاورتی تاثیرگذارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. در ادامه با استفاده از تکنیک دلفی فازی نسبت به غربالگری شاخص ها اقدام شد. در این تکنیک، از دیدگاه هفده نفر از خبرگان حوزه بازاریابی دیجیتال در فروشگاه زنجیره ای رفاه استفاده شده است. با استفاده از ادبیات پژوهش و مرور تحقیقات مرتبط با موضوع پژوهش، چهار دسته از عوامل شامل منابع سازمانی، منابع انسانی، منابع مالی و منابع فناوری بعنوان عوامل بازاریابی دیجیتال موثر بر رشد و توسعه بازاریابی مجاورتی شناسایی شده و برای هر یک از این عوامل تعدادی شاخص در نظر گرفته شد. در مجموع هفده شاخص مختلف در این مطالعه شناسایی شده است. نتایج حاصل از تکنیک دلفی فازی، حاکی از تایید تمامی شاخص ها می باشد؛ بدین معنی که از دیدگاه خبرگان، تمامی شاخص های مورد بررسی بر رشد و توسعه فروشگاه زنجیره ای رفاه تاثیر دارند.
۷.

تاثیر بازاریابی معرف بر عملکرد مالی و غیرمالی کسب وکارهای اینترنتی (مورد مطالعه فروشگاه ثمین)

کلید واژه ها: بازاریابی معرف افیلیت مارکتینگ عملکرد مالی و غیرمالی بازاریابی دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۳۲۵
بازاریابی معرف یکی از روش های سنتی بازاریابی است که با رشد ابزارهای اینترنتی و در بستر بازاریابی دیجیتال با استقبال زیادی مواجه شده است. با وجود گرایش به این روش در زمینه اثربخشی آن ابهام هایی وجود دارد. در این مطالعه کوشش شده است تا تاثیر بازاریابی معرف بر عملکرد مالی و غیرمالی کسب وکارهای اینترنتی مورد بررسی قرار گیرد. این مطالعه با رویکردی کاربردی در فروشگاه ثمین انجام شده است. همچنین از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای سنجش عملکرد مالی و غیرمالی از پرسشنامه مالتیک استفاده شده است و برای سنجش بازاریابی معرف از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی ثمین می باشند. با استفاده از فرمول کوکران 400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داده است که بازاریابی معرف هم بر عملکرد مالی و هم عملکرد غیرمالی شرکت تاثیر مثبت و معناداری دارد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که تاثیر بازاریابی معرف بر عملکرد مالی بیش از عملکرد غیرمالی شرکت است.
۸.

تاثیر بازاریابی قطره ای بر ارزش ویژه برند در صنعت لوازم خانگی

کلید واژه ها: بازاریابی قطره ای آگاهی برند تداعی برند وفاداری برند ارزش ویژه برند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۲۵۶
بازاریابی قطره ای این امکان را به برندها می دهد که به صورت دائمی با مخاطبان خود در تعامل باشند و به این صورت همواره در ذهن مشتریان شان تازه می مانند. ایده زیربنایی این روش آن است که مشتریان در هنگام خرید نام برند را به خاطر بیاورند. هدف این مطالعه بررسی تاثیر بازاریابی قطره ای بر ارزش ویژه برند می باشد. این مطالعه با رویکردی کاربردی در صنعت لوازم خانگی و بطور اخص در شرکت پارس خزر انجام انجام شده است. همچنین از منظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها یک پژوهش پیمایشی از نوع مقطعی است. ابزار اصلی گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. برای سنجش ارزش ویژه برند از پرسشنامه آکر استفاده شده است و برای سنجش بازاریابی قطره ای از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه کلیه کارکنان شعب مختلف شرکت پارس خزر می باشند. با استفاده از فرمول کوکران 214 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای نمونه گیری از روش تصادفی ساده استفاده شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش با روش مدل یابی معادلات ساختاری انجام شده است. نتایج نشان داده است که بازاریابی قطره ای بر آگاهی از برند، تداعی برند و وفاداری برند تاثیر مثبت و معناداری دارد. این نتایج همچنین حاکی از آن است که بازاریابی قطره ای بر ارزش ویژه برند شرکت پارس خزر تاثیرگذار است.
۹.

عوامل موثر بر بکارگیری بازاریابی پیامکی بر اساس مدل پذیرش فناوری

کلید واژه ها: سودمندی ادراک شده سهولت ادراک شده نگرش بازاریابی پیامکی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۳ تعداد دانلود : ۲۴۴
در مورد اهمیت بازاریابی پیامکی و گرایش به استفاده از این شیوه بازاریابی در صنعت تردیدهایی وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر بر بکارگیری بازاریابی پیامکی بر اساس مدل پذیرش فناوری انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی بوده و از لحاظ ماهیت و نحوه اجرا، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه مدیران عامل، مدیران اجرایی و مدیران واحد بازاریابی شرکت های پارک علم و فناوری دانشگاه تهران می باشد که از این میان نمونه ای به حجم 230 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به شکل تصادفی انتخاب شده است. داده های تحقیق با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل چهار بعد و 20 سوال بدست آمدند. روایی پرسشنامه ها با استفاده از روش روایی صوری-محتوایی مورد تایید قرار گرفت. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه برابر با 892/0 بدست آمد که نشان می دهد پرسشنامه از پایایی مناسبی برخوردار می باشد. آزمون کولموگروف-اسمیرنف نشان داد که داده های بدست آمده از توزیع نرمال پیروی می کنند. برای بررسی فرضیات پژوهش از تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که سودمندی ادراک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش نسبت به بازاریابی پیامکی دارد؛ سهولت ادراک شده تاثیر مثبت و معنی داری بر نگرش نسبت به بازاریابی پیامکی دارد؛ و نگرش نسبت به بازاریابی پیامکی نیز تاثیر مثبت و معنی داری بر پذیرش بازاریابی پیامکی دارد.
۱۰.

تاثیر بازاریابی سبز بر رفتار شهروندی مشتریان (مورد مطالعه: بانک اقتصاد نوین)

کلید واژه ها: فینتک فناوری مالی فناوری بیمه رفتار شهروندی مشتری تحول دیجیتال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۲۸۲
رفتار شهروندی مشتری زمینه مطالعات جدیدی است که الگوهای سنتی بازاریابی را به چالش کشیده است. برای تبدیل یک مصرف کننده به یک شهروند سازمانی باید فعالیت های شرکت در حوزه تعهد به مسئولیت اجتماعی بیشتر شود. از این رهگذر بازاریابی سبز الگویی است که می تواند رفتار شهروندی مشتری را تحت تاثیر قرار دهد. نظر به اهمیت موضوع در مقاله حاضر تاثیر اقدامات بازاریابی سبز بر رفتار شهروندی مشتریان بررسی شده است. پژوهش حاضر، از نظر هدف یک پژوهش کاربردی است که در شعب بانک اقتصاد نوین تهران انجام شده است. از نظر روش و بازه زمانی گردآوری داده ها نیز در دسته پژوهشات پیمایش مقطعی قرار دارد. با استفاده از فرمول کوکران 210 نفر از کارکنان بانک اقتصاد نوین تهران با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه پژوهش با روش روایی محتوایی، روایی سازه و روایی همگرا اعتبارسنجی شده است. مقدار آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تمامی ابعاد پرسشنامه بزرگتر از 7/0 بدست آمده است بنابراین پایایی پرسشنامه نیز تایید شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات بازاریابی سبز بر رفتار شهروندی مشتریان تاثیر معناداری دارد. علاوه بر تایید فرضیه اصلی در این پژوهش تمامی فرضیه های فرعی نیز مورد تایید قرار گرفتند. از این رو اقدامات بازاریابی سبز راه حلی برای پاسخگویی به مسایل زیست محیطی است که می تواند راهی برای رفتار شهروندی مشتریان باشد.