دانش حسابرسی

تاثیر کنترلهای داخلی بر تخلفات مالی دستگاههای اجرایی

دریافت فایل ارجاع: RIS (EndNote ، ProCite ، Reference Manager) | BibTex

چکیده

تبلیغات

بنر سوم
کارگاه ها
بنر دوم
بنر اول

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۵