مطالعات قدرت نرم

مطالعات قدرت نرم

مطالعات قدرت نرم پاییز و زمستان 1395 شماره 15 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: سازمان های دولتی اعتماد عمومی قدرت نرم تصویر ذهنی شهروندان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 207 تعداد دانلود : 933
اعتماد یک عامل حیاتی و ضروری برای موفقیت های فردی، سازمانی و اجتماعی است و به مثابه منبع اصلی تولید قدرت نرم و موثر در ضریب نفوذ قدرت سخت ارزیابی می شود. اعتماد باعث افزایش نظم، ثبات و قابلیت پیش بینی شده و سازوکاری است که موجب حفظ یکپارچگی و وحدت روابط اجتماعی در سیستم ها می شود. با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت. اگر عامه مردم به نهادهای دولتی و افراد منتخب و منصوب دولتی اعتماد نداشته باشند، در اجرای تصمیمات دشوار، خصوصا مواردی که مستلزم ایثار و فداکاری است همکاری نخواهند کرد. کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی از بحران های جهان امروز است. یکی از اساسی ترین چالش های فراروی مدیریت دولتی چگونگی خفظ و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی است. تحقیق حاضر با هدف شناسایی راهکارهای ارتقاء اعتماد عمومی به سازمان های دولتی با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تصویر ذهنی شهروندان از سازمان های دولتی بر اعتماد عمومی نسبت به سازمان های دولتی موثر است. ادراک شهروندان از میزان 1- پاسخگویی عمومی 2- امکان مشارکت عموم در تصمیمات 3- کیفیت خدمات 4- سلامت اداری 5- شفافیت 6- رعایت اخلاقیات 7- عدالت تصویر ذهنی آن ها از یک سازمان دولتی را شکل می دهد، بنابراین ارتقاء موارد هفت گانه فوق موجب بهبود تصویر ذهنی شهروندان و در نتیجه اعتماد بیشتر آن ها به سازمان های دولتی خواهد شد.
۲.

نقش انقلاب اسلامی در تقویت قدرت هوشمند جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت فرهنگ انقلاب اسلامی ایران قدرت هوشمند

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 872 تعداد دانلود : 44
در هنگامه ی انقلاب اسلامی دو قطب جهانی آمریکا و شوروی به عنوان دو نیروی ژئوپلیتیکی آن زمان شناخته می شدند و مبادلات و معادلات منطقه ای و فرامنطقه ای با ارجاع به یکی از این دو نیروی متخاصم، مشخص می شدند. غلظت سنگین قدرت سخت افزاری و اتکای بیش از حد بر نیروهای مادی، از جمله شاخص های ژئوپلیتیکی آمریکا و شوروی در دوران جنگ سرد بود. رخداد انقلاب اسلامی با چارچوب اندیشگی- راهبردی شیعه ی سیاسی، این شاخص را دگرگون کرد و نوع جدید از قدرت را که می توان از آن با عنوان قدرت هوشمند یاد کرد، به منصه ی ظهور گذاشت. امروزه، توان ترکیبی قدرت هوشمند از بن مایه-های بایسته در سیاست نوین جهانی به شمار می آید. این توان ترکیبی در امتزاج قدرت نرم و سخت به دست می آید. در واقع، قدرت هوشمند پاسخی هوشمندانه به ناکارآمدی بن مایه های قدرت نرم و سخت و ترکیب این دو نوع قدرت، به شیوه ای است که منجر به هم افزایی و برآیند آنها گردد. پژوهش پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به این پرسش پاسخ داده است که شاخص های قدرت هوشمند کدام است و انقلاب اسلامی چه تاثیری بر این شاخص ها داشته است؟ با بازکاوی ابعاد ژئوپلیتیکی انقلاب اسلامی، به این نتیجه به دست می آید که رخداد انقلاب اسلامی، سبب افزایش شاخص هایی چون ارزش، توان بازیگری فعال در صحنه ی جهانی سیاست، افزایش بُردِ هژمونیک، هویت و فرهنگ معنوی گردیده است که از مهمترین شاخص های قدرت هوشمند به شمار می آیند.
۳.

مولفه های قدرت نرم ایران در سند مولفه های هویت ملی ایرانیان (مطالعه ارزش های فرهنگی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اخلاق ارزش های فرهنگی میراث فرهنگی ایدئولوژی اسلامی قدرت نرم سند مولفه های هویت ملی ایرانیان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 672 تعداد دانلود : 913
جمهوری اسلامی ایران دارای منابع متعدد قدرت نرم می باشد که از جمله آنها، فرهنگ و ارزش های فرهنگی می باشد. برای ارتقاء توانمندی ایران باید این منابع را شناسایی و برای تبدیل آنها به قدرت نرم همت گمارد و یکی از بسترهای شناسایی مولفه های قدرت نرم جامعه ایرانی، اسناد فرادستی و سیاست های کلی نظام می باشد که ارزش ها و منابع قدرت آفرین برای ایران در آنها نمود یافته اند. به همین منظور، مقاله حاضر «سند مولفه های هویت ملی ایرانیان» را برای بررسی برگزیده است و با بهره گیری از روش تحلیل محتوا و مطالعات کتابخانه ای به این پرسش پاسخ می دهد که؛ منابع فرهنگی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در سند هویت ملی ایرانیان کدامند و ارزش های ملی و دینی چگونه بر ارتقاء قدرت نرم افزاری ایران تاثیر می گذارند؟ یافته های مقاله نشان می دهند که ارزش های ملی (هویت ملی، زبان فارسی، پیشینه تمدنی، علم، مفاخر ملی و میراث فرهنگی) و ارزش های دینی (سنت های حسنه، مساجد، مراسم آئینی، اخلاق گرایی، ایدئولوژی اسلامی، توحید و ایمان،) منابع قدرت نرم ایران می باشند که با ایجاد جذابیت، همبستگی و پیوند اجتماعی، نزدیکی ملت ها به آرمان های جامعه ایرانی، اشاعه الگو و شاخص ها، تولید اعتبار، استحکام ساختار قدرت و... قدرت نرم ایران را ارتقاء می دهند.
۴.

اقتدار بین المللی در دعاوی حقوقی الودگیهای زیست محیطی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دولت مصونیت آلودگی زیست محیطی جبران خسارت دعاوی حقوقی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 223 تعداد دانلود : 374
دولت به لحاظ فعل یا ترک فعل خود در زمینه آلودگی زیست محیطی مسئولیت دارد. قواعد فقهی و حقوقی از قبیل لاضرر، تسبیب، مقررات مندرج در اسناد بین المللی از جمله ماده 8 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 21 اعلامیه ریو، بند 3 ماده 2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مؤید این موضوع هستند که می بایست به افراد زیان دیده از آلودگی زیست محیطی غرامت پرداخت شود. یکی از راهکارهای مؤثر برای جبران خسارت، توسل زیان دیدگان به دادگاه های دولت متبوع خود و طرح دعاوی حقوقی علیه دولت مسئول است. به طور معمول دولت خوانده برای رهایی از پرداخت خسارت به قاعده مصونیت قضایی استناد می کنند. در راستای سلب مصونیت دادگاه ها باید ضمن استناد به مقررات بین المللی، بالأخص ماده 12 کنوانسیون مصونیت قضایی دولت و اموال آنان مبادرت به صدور رأی به نفع افراد زیان دیده نمایند
۵.

شناسایی و الویت بندی مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه بر اساس مدل فازی VIKOR(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فرهنگ اخلاق حرفه ای هوش اخلاقی قدرت نرم جنبش نرم افزاری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 518 تعداد دانلود : 537
در سالیان اخیر چهرة جدیدی از قدرت در عرصه تعامل میان کشورها پدیدار شده که اندیشه و تفکر جامعه را مورد تهاجم خود قرار داده است، با توجه به اینکه جبهة اصلی جنگ نرم در داخل کشور، فضای دانشگاه می باشد، نقش اساتید و دانشجویان به عنوان فرماندهان جنگ و افسران جوان حایز اهمیت می باشد. اساتید دانشگاه می توانند ادراک مناسب از وضعیت موجود را به دانشجویان منتقل و اتکا به بصیرت، ایمان و تقوای دینی و صیانت از جوهرة ایمانی و بنیان های فکری و روحی را از الزامات مقابله با دشمن معرفی نمایند. بنابراین هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و الویت بندی مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه می باشد. برای دستیابی به این هدف از از روش مدل فازی VIKOR استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که «رعایت اخلاق حرفه ای در دانشگاه» نسبت به سایر مؤلفه های قدرت نرم در دانشگاه ها از اهمیت بیشتری برخوردار هست و «طرح کاروان راهیان نور دانشگاهی» نسبت به یازده مؤلفه ی قدرت نرم از اهمیت پایین تری برخوردار هست. همچنین دانشگاه آزاد اسلامی در معیار؛ «تولید علم و دانش»، دانشگاه تبریز نیز در معیار؛ «الگوسازی در دانشگاه بر اساس آموزه های دینی»، و دانشگاه پیام نور در معیارهای؛ «خدامحوری» و «ولایت مداری اساتید» نسبت به سایر مؤلفه های 11گانه ی قدرت نرم وضعیت خوبی دارد. در نهایت «دانشگاه آزاد اسلامی» از لحاظ دارا بودن مؤلفه های یازده گانه قدرت نرم در جایگاه نخست و «دانشگاه تبریز»، «پیام نور» و «علمی کاربردی» به ترتیب در جایگاه های بعدی قرار دارند.
۶.

حوزه های تقابل جمهوری اسلامی ایران و آمریکا در غرب آسیا و تأثیر آن بر نظم نوین بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: قدرت آمریکا جمهوری اسلامی ایران غرب آسیا نظم نوین بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 896 تعداد دانلود : 441
مقاله حاضر در راستای بررسی تقابل دو قدرت جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا در منطقه به دلایل این رویارویی می پردازد و در پی پاسخ به این سؤال است که حوزه های این تقابل کدم اند و فرجام آن، چه تأثیری بر شکل گیری نظم نوین بین المللی خواهد داشت. با تحلیل اهداف آمریکا از چگونگی شکل گیری پروژه خاورمیانه بزرگ و راه اندازی جنگ های 15 ساله برای عملیاتی کردن آن و همچنین مقابله انقلاب اسلامی با اهداف آمریکا در منطقه، به این نتیجه رسیده ایم که این تقابل در سه حوزه راهبردی، اقتصادی و فرهنگی جریان دارد و بی تردید پیروزی آمریکا در آن منجر به هژمونی جهانی این کشور و شکست در آن منجر به ظهور قطب بزرگ قدرت اسلامی و شکل گیری نظام چند قطبی در جهان خواهد شد که به ویژه به جهت ارزیابی نقش بی بدیلی انقلاب اسلامی در شکست آمریکا و همچنین به دو دلیل وجود دو سوم انرژی جهان در منطقه و تأثیرگذاری فوق العاده آموزه های انقلاب اسلامی بر ادبیات سیاسی و قدرت در جهان، قطب قدرت اسلامی در چگونگی شکل یابی نظم آتی جهانی، تأثیری شگرف خواهد داشت.
۷.

جاسوسی رایانه اای ابزاری در حوزه جنگ نرم (گونه شناسی، موانع حاکم بر تحقیقات و قوانین مترتب بر جاسوسی رایانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: قوانین و مقررات جاسوسی جنگ نرم جاسوسی رایانه ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 984 تعداد دانلود : 938
در عصر حاضر جاسوسی و جمع آوری اطلاعات از طریق نیروی انسانی آموزش دیده یک امر سخت، وقت گیر، پر هزینه و خطرناک بوده و در صورت آشکار شدن و لو رفتن ماموریت هم برای کشور هدف و هم کشور مبداء مسایلی را در سطح بین المللی به وجود می آورد، بنابراین کشورها در این راستا و با یک نگرش معقول، به این فکر افتادند که از راه های علمی، ساده و در نتیجه کم خطر (جاسوسی رایانه ای) برای جمع آوری اطلاعات از دیگر کشورها بهره برداری نمایند. در این مقاله سعی گردیده به دو سوال 1- چیستی جاسوسی رایانه ای و 2- انواع جاسوسی های رایانه ای شناخته شده و قوانین مرتبط با جاسوسی رایانه ای پاسخ داده شود. روش تحقیق بکار گرفته شده در این مقاله از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و منابع جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و اینترنتی می باشد. با توجه به مطالب مطرح شده می توان نتیجه گیری نمود که در دنیای پیشرفته امروزی با توجه به پیشرفت و توسعه فناوری های مختلف در عرصه های جاسوسی نیز انواع روشها و تجهیزات به کار گرفته می شود و به طور کلی میتوان اذعان داشت که در این عرصه از جنگ نرم ، شیوه های جاسوسی هم در هدف و هم در مقاصد با روشهای سنتی تفاوت ماهوی دارند. کلید واژه ها: جنگ نرم ، جاسوسی، جاسوسی رایانه ای، قوانین و مقررات
۸.

دکترین و اهداف مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مدیریت اهداف دکترین رهبری و مدیریت جهادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 927 تعداد دانلود : 592
تأکیدهای مکرر از سوی مقام معظم رهبری بر مدیریت جهادی به جهت تحقق اهداف و آرمان های ج.ا.ا صورت گرفته است ، که به همین خاطر نیازمند بررسی مباحث مختلف در زمینه مدیریت جهادی هستیم. مسئله ما در این مقاله تدوین دکترین و تبیین اهداف الگوی راهبردی مدیریت جهادی از دیدگاه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می باشد. در این زمینه تجربیات موفق و کارآمد گران بهایی در پس از انقلاب برای عبور از چالش ها و بحران ها وجود دارد. با توجه به اینکه بحث های گوناگونی در رایطه با مدیریت جهادی میان صاحب نظران در جریان است ،تدوین و تبیین دکترین و اهداف آن یک ضرورت بنیادی است. هدف تحقیق ارائه ابعاد ومولفه های دکترین و اهداف مدیریت جهادی بر اساس اندیشه ولایت است. و به طور مشخص به این سوال پاسخ داده می شودکه ، دکترین و اهداف مدیریت جهادی بر اساس اندیشه ولایت چیست؟روش بکار گرفته شده در این پژوهش، مطالعات اسنادی به روش تحلیل محتوی است. اسناد مورد استفاده منابع مرتبط با موضوع تحقیق می باشد و در پایان ابعاد و مولفه های دکترین مدیریت جهادی در دیدگاه معظم له استخراج گردید.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۹