مطالعات قدرت نرم

مطالعات قدرت نرم

مطالعات قدرت نرم پاییز و زمستان 1396 شماره 17 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره ای در سطح شهرستان بناب(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: بسیج قدرت نرم پیشگیری وضعی آسیب های شبکه های ماهواره ای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 907 تعداد دانلود : 615
هدف:مطالعه نگرش افراد نسبت به قدرت نرم نهاد بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره ای با لحاظ متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات و شغل در سطح شهرستان بناب است. روش بررسی: توصیفی- پیمایشی، جامعه آماری 200 نفر با روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه 10 سؤالی که پس از سنجش روایی و پایایی در اختیار نمونه آماری قرار و پس از جمع آوری اطلاعات حاصله تلخیص و طبقه بندی شده و برای تجزیه و تحلیل از آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس استفاده شده است. یافته ها: الف- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی از آسیب های شبکه های ماهواره، 59 درصد به دست آمد. یعنی 59 درصد از پاسخ دهندگان اظهار نمودند که نهاد بسیج عملکرد خوبی داشته است. ب- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر جنسیت در بین دو گروه زن و مرد تفاوت معناداری وجود دارد. ج- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیر تحصیلات تفاوت معناداری وجود دارد. د- میانگین نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی با لحاظ متغیر شغل تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه گیری:با مطالعه یافته های تحقیق مشخص گردید که نگرش افراد نسبت به قدرت نرم بسیج در امر پیشگیری وضعی بر اساس متغیرهای جنسیت، سن، تحصیلات تفاوت معنی داری وجود دارد. ولی در متغیر شغل تفاوت معنی داری وجود ندارد.
۲.

نقش فن آوری اطلاعات بر تحول مفهوم هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: فناوری اطلاعات جامعه فرا فناوری فرهنگ فرا فناوری مفهوم هویت هویت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 46 تعداد دانلود : 448
انسان موجودی مدنی است و برای رشد و نمو خود و همچنین سیر تکاملی خود نیاز به تعامل با دیگران دارد. در فرایند تعاملات و ارتباطات اجتماعی هست که تمام پدیده ها اجتماعی به ظهور می رسند. هویت ملی یکی از پدیده های انسانی است که از دل تعاملات اجتماعی پدیدار می شود و کنشگران درسطح خرد و کلان در تعاملات خود با دیگران شدیداً به آن نیاز دارد. این پدیده به خاطر خصلت اجتماعی و تاریخی آن در دایره زمانی و مکانی محدود و محصور نیست. از این روست که با تغییر شرایط و منابع شکل گیری تعاملات اجتماعی، بستر و زمینه تغییر و تحول آن فراهم می شود. بر همین مبنا، هدف از این پژوهش نشان دادن تأثیر فناوری های اطلاعاتی بر مفهوم هویت ملی در سیاست جهانی است .در این راستا، سؤال اصلی پژوهش این است که تأثیر تحولات نوین فن آوری های اطلاعاتی بر تحول مفهوم هویت ملی چیست؟ فناوری های نوین اطلاعاتی از طریق ایجاد مفاهیم و داده های جدید باعث ایجاد بستری شده است که بر مبنای آن مفهوم هویت ملی از قالب نسبتاً ایستا و اصیل خارج شده و به صورت پدیده ای اجتماعی و تحول یابنده انگاشته شود. روش این پژوهش، روشی تحلیلی - توصیفی است و بررسی موضوع بر مبنای نظریه سازه انگاری صورت گرفته است.
۳.

بررسی نحوه عملکرد و نقش بسیج اساتید در مقابله با راهبرد جنگ نرم (مورد مطالعه: استان لرستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: جنگ نرم بسیج اساتید راهبرد جنگ نرم دانشگاه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 179 تعداد دانلود : 316
دانشگاهیان و نخبگان از جمله اقشاری هستند که به دلیل نقش و تأثیری که در جامعه دارند، همواره هدف اساسی جنگ نرم از سوی دشمن به حساب می آیند. دشمنان اسلام درصددند تا این صاحب نظران کشور را علیه فرهنگ و ارزش های کشورمان متحول نمایند و راه خویش را برای نفوذ فرهنگ مغایر با دین در بین جوانان مملکت باز نمایند. با توجه به اهمیت مطالب فوق،این پژوهش به بررسی نحوه عملکرد و نقش بسج اساتید در مقابله با راهبرد جنگ نرم در استان لرستان پرداخته است. جامعه آماری این پژوهش، تمام اساتید عضو بسیج دانشگاهی در استان لرستان بوده اند(832 نفر) و نمونه ای به تعداد 132 نفر از اساتید دانشگاه های شهرستان بروجرد، دورود و خرم آباد به طور تصادفی انتخاب شده اند. ابزار این تحقیق یک پرسشنامه با 25 گویه بوده است که روایی از روش پنل مشتمل بر استادان و کارشناسان مرتبط منطقه مورد بررسی قرار گرفت و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ (87/0) مورد تأیید قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که بین شرکت در دوره آموزشی در زمینه جنگ نرم و دیدگاه کلی اساتید نسبت به امکان نقش آفرینی بسیج اساتید در مقابله با جنگ نرم رابطه مثبت و معناداری وجود داردو همچنین عوامل آموزشی، پژوهش و تحقیق، راهکارهای رسانه ای و در نهایت عامل راهکار مشاوره ای جمعاً توانستند حدود 60 درصد از واریانس کل برای نقش آفرینی بسیج اساتید در مقابله با جنگ نرم را تبیین نمایند.
۴.

شناسایی عوامل مؤثر بر توسعه دیپلماسی علم و فناوری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: دیپلماسی علم و فناوری قدرت نرم توسعه ارتباطات همکاری های بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 88 تعداد دانلود : 662
دیپلماسی علم و فناوری پدیده ای است که اگرچه نوظهور نبوده، لیکن ادبیات آن در سال های اخیر رو به افزایش است و تجربیات موفقی را با خود به همراه آورده است. دیپلماسی علم و فناوری بمعنای تعامل علم و فناوری با دیپلماسی در جهت تأمین منافع کشورها در حوزه بین الملل می باشد و تاکنون کشورهای زیادی آن را به خدمت گرفته اند. این تحقیق بر اساس خلاء پژوهشی موجود در خصوص توسعه دیپلماسی علم و فناوری شکل گرفته است. خلائی که بسیاری از خبرگان به آن اذعان داشته اند. این پژوهش با استفاده از ادبیات موجود شامل گزارش ها و نوشتارهایی از افرادی مجرب در این حوزه، آغاز شده و با مصاحبه هایی اکتشافی ادامه یافته است که نهایتاً با توجه به روش های کمی و کیفی و آزمون های سنجش کیفیت پنج دسته عوامل مؤثر بر دیپلماسی علم و فناوری شناسایی شدند. طبق این پژوهش دسته عوامل برنامه ریزی و نظام سازی؛ دسته عوامل زیرساخت و الزامات؛ دسته عوامل برندینگ و ارتقای ساخت ملی؛ دسته عوامل ظرفیت سنجی و نهایتاً دسته عوامل تعاملات آکادمیک از جمله موارد تاثیرگذار بر توسعه دیپلماسی علم وفناوری می باشند که از این میان عوامل زیرساخت و الزامات به عنوان دسته عوامل پایه ای، پرتکرار و مهم شناسایی شده است.
۵.

بررسی دیدگاه های منتقدین وجود اسلام هراسی رسانه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اسلام اسلام هراسی غرب رسانه های غربی منتقدین اسلام هراسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 99 تعداد دانلود : 199
غالباً این گونه تصور می شود که در وجود جریانی به نام «اسلام هراسی رسانه ای» و یا «تزریق ترس، نفرت و تعصب علیه اسلام و مسلمانان در افکار عمومی غرب از طریق رسانه ها»، هیچ گونه تردیدی وجود ندارد و مخالف و منکری برای آن نمی توان یافت، لکن چنین نیست. با وجود اینکه بسیاری از پژوهشگران با ارائه دلایل و شواهد کافی، بر وجود این معضل در غالب جوامع غربی به ویژه در دو سه دهه اخیر تأکید دارند، برخی محققان پس از بررسی و تحلیل روشمند رسانه های گوناگون گفتاری، نوشتاری و تصویری، در وجود معضل و جریانی با عنوان «اسلام هراسی رسانه ای» مناقشه کرده، آن را ناشی از تئوری توطئه و ساخته ذهن وهم آلود برخی مسلمانان جهت مقابله با هرگونه نقد و خرده گیری از باورها و معتقدات مذهبی شان می دانند. در این نوشتار تلاش شده است تا با استناد به شش پژوهش مهم، دیدگاه های منتقدان اسلام هراسی مورد نقد، بررسی و واکاوی قرار گیرد و صحت و سقم ادعای آن ها ارزیابی و تحلیل شود. ازاین رو، سؤال اصلی مطالعه حاضر این است: منتقدان وجود اسلام هراسی رسانه ای در غرب، برای اثبات مدعای خود به چه شواهدی استناد جسته اند؟ روش مطالعه در مقام گردآوری، اسنادی و استنادی (بررسی منابع و گزارشات رسانه ای) و در مقام ارزیابی و داوری، تحلیلی و انتقادی است. نتیجه آنکه تقریباً هیچ یک از پژوهش ها به طور قطع وجود «اسلام هراسی رسانه ای» را رد نکرده اند، بلکه تنها بخش هایی از ادعای مذکور را مردود می دانند؛ بنابراین بیشتر تلاش ها معطوف به خدشه دار کردن این مدعا و شواهد آن معطوف بوده است و هیچ محققی به ضرس قاطع وجود جریان اسلام هراسی را رد نمی کند؛ چراکه تعصب گسترده ضد اسلامی در غرب به ویژه در وسایل ارتباط جمعی چنان عیان گشته که به هیچ عنوان قابل انکار و چشم پوشی نیست.
۶.

بررسی تأثیرات شبکه های اجتماعی مجازی بر روی هویت ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هویت ملی رسانه شبکه های اجتماعی مجازی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 168 تعداد دانلود : 605
تغییر و تکوین هویت ملی به عوامل و زمینه های مختلفی مرتبط می گردد. یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر هویت ملی تکنولوژی های جدید ارتباطی است. هدف این پژوهش شناخت و تبیین تأثیر فضای مجازی با تأکید بر شبکه های اجتماعی بر هویت ملی دانشجویان است. نوع تحقیق «بنیادین»، سطح تحقیق «تحلیلی»، رویکرد روش شناختی ابطال گرایی، روش تحقیق «پیمایش» و تکنیک گردآوری اطلاعات «پرسشنامه» است. در این پژوهش با تقسیم شبکه های اجتماعی به مؤلفه هایی از قبیل مدت زمان عضویت در شبکه های اجتماعی، مدت زمان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی، میزان فعال بودن کاربران شبکه های اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی به بررسی میزان تأثیرگذاری این مؤلفه ها بر هویت ملی پرداخته شد. حجم نمونه با استفاده از نرم افزار spss sample powerبه تعداد 340 نفر تعیین و نمونه ها با روش نمونه گیری خوشه ای در دانشگاه شیراز انتخاب شدند. نتایج مدل نهایی نشان داد 4 درصد از تغییرات (تقویت یا تضعیف) متغیر هویت ملی تحت تأثیر چهار مؤلفه شبکه های اجتماعی قرار دارد که در این میان متغیرهای "مدت زمان عضویت در شبکه های اجتماعی" با ضریب استاندارد (12/0-) و "مدت زمان استفاده روزانه از شبکه های اجتماعی" با ضریب استاندارد (13/0-) تأثیری تضعیف کننده و معنادار بر روی هویت ملی داشتند. نتایج نشان می دهد دو مؤلفه میزان فعال بودن کاربران شبکه های اجتماعی و میزان واقعی تلقی کردن محتوای شبکه های اجتماعی تأثیر معنی داری بر روی هویت ملی نداشتند.
۷.

کاربست هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان نظامی در مقابله با تهدیدات نرم، مطالعه موردی: یک سازمان نظامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان نظامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 315 تعداد دانلود : 244
هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر هوش هیجانی بر توانمندسازی روانشناختی منابع انسانی از دیدگاه کارکنان یک سازمان نظامی در مقابله با جنگ نرم است. این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. از میان کل کارکنان رسمی سازمان مذکور که 240 نفر بودند، 140 نفر نمونه به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. برای سنجش توانمندسازی، در چهار بعد اول (معنی داری، شایستگی، حق انتخاب و تأثیر) از پرسشنامه روانشناختی اسپریتزر (1995) حاوی 18 سؤال و در بعد اعتماد از پرسشنامه اعتماد میشرا (1994) استفاده شد. جهت سنجش هوش هیجانی از پرسشنامه منصوری (1380)، حاوی 33 سؤال، استفاده شد. در تأیید پایایی پرسشنامه های توانمندسازی و هوش هیجانی، آلفای کرونباخ به ترتیب 897/. و 772/. بدست آمد. یافته ها نشان می دهند بینهوش هیجانی و توانمندسازی روانشناختی رابطه ای معنی دار و قابل توجه (457/.= r) وجود دارد. و نیز نتیجه مطالعه نشان داد که خودآگاهی، خود تنظیمی و خودانگیزشی به طور مثبت بر توانمندسازی روانشناختی کارکنان تأثیر می گذارند. نتیجه بررسی فرضیه ها نشان داد که بیشترین تأثیر مربوط به بعد خود تنظیمی (555/.= r) است. اما در خصوص رابطه بین همدلی و مهارت های اجتماعی با توانمندسازی روانشناختی هیچ گونه رابطه معنی دار به دست نیامد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی، خودآگاهی، خود تنظیمی، و خود انگیزشی به طور مثبت با توانمندسازی روانشناختی کارکنان در سازمان ارتباط معنی داری دارند.
۸.

مدلِ ارائه مطلوب خدمات عمومی، با بهره گیری از دیدگاه مقام معظم رهبری(مدظله العالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: ارائه مطلوب خدمات خدمات عمومی مدل ارائه خدمات عمومی مدل شش وجهی خدمات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : 402 تعداد دانلود : 383
هدف از انجام این تحقیق استخراج شاخص های ارائه مطلوب خدمات عمومی، از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه ا...) است. به این منظور با مطالعه بیانات رهبر معظم انقلاب (حفظه ا...) در خصوص ارائه خدمات، شاخص های ارائه مطلوب خدمات عمومی از دیدگاه ایشان احصاء گردید. روش تحقیق به لحاظ هدف توسعه ای و به لحاظ ماهیت روش توصیفی- اکتشافی است. روش گردآوری داده ها کتابخانه ای است. ابزار گردآوری داده ها فیش برداری بوده است. همچنین فن دلفی در دو مرحله به کار گرفته شد، با استفاده از روش دلفی و تائید گروه اول از خبرگان امر، از میان شاخص های استخراج شده 15 شاخص شناسایی شد. در مرحله بعد هر کدام از شاخص ها که از لحاظ مفهومی به یکدیگر نزدیک بودند، ذیل یک مفهوم کلی و مشترک آورده شدند و در نهایت الگویی 6 وجهی حاصل گردید که ویژگی های مورد نظر به منظور ارائه مطلوب خدمات عمومی در آن لحاظ شده است، این الگو و ابعاد آن و ارتباط ابعاد با شاخص های احصا شده به تائید گروه دوم از خبرگان امر رسید. حاصل این مطالعه مدل 6 وجهیِ ارائه مطلوب خدمات عمومی است. 6 وجه مدل عبارت اند از: عادلانه بودن، مسئولانه بودن، صادقانه بودن، کارآمد، با روحیه جهادی و مخلصانه بودن.

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۰