مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی

مطالعات ایرانی سال دوازدهم پاییز و زمستان 1392 شماره 24

مقالات

۵.

نکاتی نویافته درباره یک ممدوح ناشناختة خواجوی کرمانی

۸.

باورها و فرهنگ عامه در سندبادنامه

۹.

آیین تشرّف زال، فریدون و کیخسرو؛ آیین رازآموزی جادوگران و داروگران

۱۰.

بررسی تطبیقی اسطورة میترا در اوستا و وداها

۱۱.

مطالعة تفسیرگرایانه صخره نگاره های نویافته زه کلوت جازموریان

۱۲.

نگاهی جامعه شناختی به علل و آیین جنگ ها در شاهنامه فردوسی

۱۳.

نقد و بررسی تطبیقی ترجمه های کارنامه اردشیر بر پایه ترجمه صادق هدایت

۱۴.

فرجام شناسی براساس متن اوستایی هادخت نسک و متون فارسی میانه مینوی خرد و بندهش

۱۵.

تبارشناسی شخصیت نمایشی کوسه در آیین های نمایشی ایران

۱۶.

رزم و بزم در هنر ایرانی

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۳۲