هادی فرجامی

هادی فرجامی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۰ مورد.
۱.

English Learners’ and Teachers’ Preferred Strategies to Prevent Demotivation

کلید واژه ها: demotivation motivation language learners language teachers strategies

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۳۵
This study aimed at investigating learners’ and teachers’ perception of language learning demotivation and their suggested strategies for preventing it. Participants of the study included 36 female and 24 male EFL learners in the 15-18 age range and 19 female and 11 male EFL teachers in the 25-50 age range. Their anti-demotivation strategies were sought by using a 40- item Likert type questionnaire in learners’ and teacher’ versions, with Cronbach’s alphas of .949 and .913, respectively. The results were analyzed and inferences were made. They indicated that both teachers and learners believed that “creating relaxing and stress free environment” and “setting goals” are the most effective ways to prevent demotivation. “Showing enthusiasm for teaching” was also regarded as effective as the above mentioned strategies. Although teachers and students had similar suggestions regarding the most effective strategies to fight demotivation, statistical analysis indicated that they were significantly different from each other when all their preferred strategies were juxtaposed and compared in one bulk. Taking the results of this study into account can help teachers be as closely aligned with learners as their practical wisdom guides them or favors their own preferences as their discretion and tact allow.
۲.

Overcoming Procrastination: English Language Teachers’ and Learners’ Suggestions(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Academic procrastination anti-procrastination strategies learners’ views teachers’ views

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵ تعداد دانلود : ۱۸۱
Procrastination pervades the long and taxing process of foreign language learning and working against it is crucial. This study attempted to elicit and investigate the strategies and solutions from English teachers and learners which can help in dealing with procrastination over weekly assignments, term projects, and preparing for exams. To achieve this aim, suggestions were sought from 46 English teachers who had at least three years of teaching experience. Out of a total of 384 suggestions, higher-frequency ones were listed and solutions and strategies in related literature were sifted through to draw up a 21-item Likert-type questionnaire, which sought the reaction of English learners to the teacher-suggested strategies. A revised version was distributed among 97 English learners comprising 65 females and 32 males, whose ages ranged from 17 to 29 years. The English language teachers believed that to help students abandon their procrastination, they should encourage them with extra points for duly completed assignments, check the progress of projects, and give quizzes and exams during the term atop of other strategies. The most frequently endorsed strategies by the English learners included: adjusting the quantity of assignments to learner’s ability, selecting attractive and diverse assignments, teacher’s proper guidance and providing sample projects to reduce anxiety; and identifying the most important topics and disregarding unnecessary contents.
۳.

The Vocabulary Profile of Iranian English Teaching School books(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: Iranian ELT schoolbooks Vocabulary input Vocabulary profile Vocabulary recycling Word frequency Word lists

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۵۰ تعداد دانلود : ۳۸۷
This paper provides a fairly detailed corpus-based vocabulary profile of the Iranian EFL books used in public schools. To this end, the WordPerfect files of all the seven books were converted to text format to get rid of the formatting features and be compatible with the software used for analysis. The software tools used were the Compleat Lexical Tutor suite, version 6.2 (Cobb, 2011), AntConc (Anthony, 2012), and AntWord Profiler (Anthony, 2012). The output of the analysis included general counts of words in Iranian school books at different levels, the frequent function and content words, frequent n-grams, frequent metalinguistic words, the coverage of several well-known, corpus-based word lists in these books, the range of the words across the books, and the amount of vocabulary recycling. The paper discusses the vocabulary representativeness and recycling and the adequacy of exposure to English in these EFL books. Detailed word frequency tables as well as some practical implications of the quantitative results constitute important features of this article
۴.

مقاله به زبان انگلیسی: عبارت کلیدی چکیده ی مقالات زبانشناسی کاربردی (Key Lexical Chunks in Article Abstracts of 30 Applied Linguistics Journals)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زبانشناسی کاربردی چکیده مقالات همنشینی عبارات رایج

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۴۱ تعداد دانلود : ۳۵۹
در حوزه های مختلف کلام ، عبارات خاصی پربسامدترند و شایسته است چه آن ها که به تازگی پا به آن حوزه ها گذاشته اند و چه آنها که سابقه زیادی در آن حوزه ها دارند به آن عبارات توجه ویژه داشته باشند تا حس تعلق حرفه ای آنها افزایش یابد . برای کمک به افزایش آگاهی نسبت به متون و نحوه گفتار رایج در زبانشناسی کاربردی، تلاش شد فهرستی از عبارات پربسامد چکیده مقالات مجلات زبانشناسی کاربردی تهیه شود. چکیده مقالات 30 مجله زبانشناسی کاربردی که پیش از اول آگوست 2013 منتشر شده بود جمع آوری شد . عبارات این چکیده ها که شامل 2750000 کلمه بود با استفاده از برنامه AntConc فهرست شد . این فهرست خام بسیار طولانی با دقت مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت دو فهرست کوتاه تر شامل عبارات متنی و عبارات محتوایی از آن استخراج شد. مقاله حاضر ، علاوه بر این دو فهرست ، عبارات پر بسامدی را که به منزله آغازگر کلام در چکیده مقاله های زبانشناسی کاربردی مورد استفاده قرار می گیرند نیز ارائه می دهد. ارزش کاربردی نتایج نیز به طور مختصر در انتهای مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
۵.

مقاله به زبان انگلیسی: ارتباط میان هوش هیجانی و انسجام نوشته های فراگیرندگان زبان انگلیسی؛ Connection between Emotional Intelligence and(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: هوش هیجانی انسجام نگارش مقیاس انسجام کل نگر بامبرگ مقیاس هوش هیجانی شات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۲۲ تعداد دانلود : ۱۱۱۸
این مقاله گزارش پژوهشی است درباره رابطه میان هوش هیجانی گروهی از فراگیرندگان زبان انگلیسی ایران و انسجام نوشته های آنها. در راستاس این پژوهش یک آزمون توانش زبانی که شامل 40 پرسش چهار گزینه ای مربط به دستور زبان، لغت و درک متون انگلیسی بود و از پایایی با کرونباخ آلفای 742. برخوردار بود به تعدادی از فراگیرندگان زبان انگلیسی داده شد تا آن هایی که توانایی تولید متون نوشتاری معنادار را داشتند مشخص شوند. پس از آن مقیاس هوش هیجانی شات (شامل 33 پرسش) به شرکت کنندگان در پژوهش داده شد و نیز از آن ها خواسته شد تا مقاله ای کوتاه در مورد موضوعی مشخص بنویسند. از 110 نفری که آزمون توانش زبانی، پرسشنامه هوش هیجانی و تکلیف مقاله نویسی را گرفتند، 79 نفر به هر سه پاسخ دادند. 45 نفر از 79 نفر توانستند به بیش از 23 پرسش از 40 پرسش آزمون توانایی زبانی پاسخ دهند و از این رو پاسخ های آن ها به پرسشنامه هوش هیجانی و نوشته های آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای ارزیابی عینی نوشته ها، از مقیاس انسجام متن کل نگر بامبرگ (1984) استفاده شد که دارای 5 درجه، از کاملا منسجم (4 امتیاز) تا غیرقابل نمره دادن (صفر امتیاز)، است. برای مشخص کردن ارتباط میان انسجام نوشته ها و هوش هیجانی نویسندگان از آزمون اسپیرمن استفاده شد. اما برخلاف انتظار پژوهشگران، رابطه میان دو متغیر مورد بررسی قوی و معنادار نبود.
۶.

مقاله به زبان انگلیسی: توصیف واژگانی چکیده های مقالات مجلات زبان شناسی کاربردی؛ A Corpus-Based Study of the Lexical Make-up of Applied Linguistics Article Abstracts(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: زبانشناسی کاربردی واژگان بسامد چکیده مقاله

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵۱ تعداد دانلود : ۵۰۶
این مقاله گزارش نتایج مطاله ای در مورد بسامد واژگان چکیده های مقالات مجلات حوزه زبان شناسی کاربردی می باشد. چکیده مقالات پانزده مجله پژوهشی برجسته زبانشناسی کاربردی از اغاز سال 2005 میلادی تا نوامبر 2011 با استفاده از نرم افزار های مجموعه Compleat Lexical Tutor تجزیه و تحلیل شد. بخشی از برونداد این تجزیه و تحلیل عبارت است ازفهرست پر بسامدترین کلمات محتوایی و فهرست کلمات و اختصارات پر بسامد ی که در پیکره ملی بریتانایا (BNC) و جود ندارد. علاوه بر این، واژه های این چکیده مقالات با فهرست کلمات عمومی انگلیسی (GSL) و واژگان اکادمیک (AWL) مقایسه شد و واژه های مشترک و واژه های منحصر به یکی از این مجموعه ها مشخص شد. همچنین، واژه هایی از این دو فهرست که در این چکیده ها دارای بسامد بیشتری از متون عمومی است به طور جداگانه فهرست شد. معنا و اهمیت این شباهت ها و تفاوت ها نیز در جای خود مورد بحث قرار گرفته است.
۷.

بررسی رابطه میان خودکارآمدی اجتماعی ادراکی فراگیرندگان زبان انگلیسی و اضطراب کلاس زبان خارجی آن ها (Relationship between EFL Learners’ Perceived Social Self-Efficacy and their Foreign Language Classroom Anxiety)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

English Learners' Metaphors and Images of Vocabulary Learning

نویسنده:

کلید واژه ها: English Vocabulary metaphor for vocabulary learning mental image for vocabulary learning

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۱ تعداد دانلود : ۶۴
The purpose of the study reported in this article was to explore images and metaphors English learners have in mind for vocabulary learning. First, 350 learners in seven cities in Iran with considerable experience of English learning were asked to compare vocabulary learning to concrete objects and activities. Their 130 analogies were reviewed and analyzed multiple times to identify fitting labels and assign inclusive categories. The five most frequent themes which emerged from the analysis were FOOD & DRINK, COLLECTING, JOURNEY, PUZZLE/PROBLEM, and MUSIC. Based on a scrutiny of the metaphorical themes and the images which gave rise to them, some salient practical and theoretical points with implications for teaching language and vocabulary are tentatively discussed.
۹.

استعاره ها و تصاویر ذهنی فراگیرندگان زبان انگلیسی در رابطه با یادگیری دستور زبان (EFL Students Images and Metaphors of Grammar Learning)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلید واژه ها: استعاره مفهومی باورهای فراگیرندگان تجزیه و تحلیل استعاره ها تصاویر ذهنی فراگیرندگان دستور زبان انگلیسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹۸ تعداد دانلود : ۸۰۵
به نظر می رسد که استعاره ها و تصاویر ذهنی، به منزله بخشی از نظام فکری فراگیرندگان، نقش مهمی در یادگیری زبان توسط آنها ایفا می کند (کرتازی و جین، 1999). از این رو آگاهی از این تصاویر می تواند کمک زیادی به معلمان در رفع مشکلات یادگیری فراگیرندگان زبان کند. در راستای افزایش این آگاهی، این مقاله به بررسی تصاویر ذهنی که فراگیرندگان زبان انگلیسی در رابطه با یادگیری دستور زبان دارند پرداخته است. برای دستیابی به این استعاره ها، پرسشنامه ای حاوی پرسشی باز به 350 فراگیرنده زبان انگلیسی که حداقل یک سال تجربه زبان آموزی جدی داشتند داده شد. این پرسشنامه از پاسخ دهندگان می خواست که تصویر یا تصاویر ذهنی را که در مورد یادگیری دستور زبان انگلیسی دارند بیان کنند. صدوسی نفر به این پرسشنامه پاسخ دادند. این پاسخ ها مورد بررسی قرار گرفته و تصاویر و استعاره های ارائه شده شناسایی و دسته بندی شد. علاوه بر ارائه این دسته ها و استعاره های مربوط به آنها، این مقاله آنها را در چارچوب آموزش و یادگیری دستور زبان مورد بحث قرار می دهد و به بیان واکنش ها و اقدامات مطلوب از جانب معلمان در قبال دارندگان این گونه استعاره ها و تصاویر ذهنی می پردازند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان