پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز 1391 شماره 52

مقالات

۱.

تحلیل هزینه سود در یک سامانه صف بندی با k نوع سرویس نامتجانس و تعطیلی سرویس دهنده

۲.

بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران

۴.

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ زمینه ها و چالش ها (با تأکید بر پنج شاخص جهانی شدن اقتصاد)

۸.

طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۷۴