پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران

پژوهش های اقتصادی ایران سال هفدهم پاییز 1391 شماره 52 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تحلیل هزینه سود در یک سامانه صف بندی با k نوع سرویس نامتجانس و تعطیلی سرویس دهنده(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی رابطه نوسان های نرخ ارز و بازدهی سهام با استفاده از تحلیل موجک در بخش های مختلف بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)

۴.

دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران؛ زمینه ها و چالش ها (با تأکید بر پنج شاخص جهانی شدن اقتصاد)(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

بررسی اثر تعدیل نرخ ارز بر روند تجاری ایران و کره جنوبی (منحنی J شکل)(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

طراحی و بررسی انواع صکوک استصناع قابل انتشار در بورس اوراق بهادار(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۸۸