چشم انداز مدیریت دولتی

چشم انداز مدیریت دولتی

چشم انداز مدیریت دولتی سال سوم بهار 1391 شماره 9 (مقاله علمی وزارت علوم)

مقالات

۱.

تأثیر ادراک عدالت بر تعهد عاطفی، با لحاظ اثر میان سطحی رهبری ملاحظه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

۲.

بررسی نقش تبیین کنندگی مدل تغییرسازمانی بورک- لیتوین برعملکردسازمانی؛مطالعه موردی: دانشگاه الزهرا(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹۱ تعداد دانلود : ۱۱۱۶
۳.

نقش تعدیل کنندگی سنوات کاری بررابطه بین سرمایه روان شناختی وجامعه پذیری افراد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵۲ تعداد دانلود : ۷۱۷
۴.

بررسی اثرتحلیل رفتگی شغلی برپیامدهای شغلی کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

۵.

شناسایی موانع تدوین استراتژی های کارکردی منابع انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

۷.

تعیین کارایی مراکز و واحدهای پژوهشی تیم محور بارویکرد مدیریت دانش واستفاده ازمدلCAFوDEA(مقاله علمی وزارت علوم)

۸.

بررسی رابطه بین بلوغ سازمان وسبک رهبری درشرکتهای تولیدی(مقاله علمی وزارت علوم)

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۵۶