چشم انداز مدیریت دولتی - نشریه علمی

چشم انداز مدیریت دولتی


 


درجه علمی: علمی - پژوهشی

دوره انتشار: فصلنامه

صاحب امتیاز: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی 

مدیر مسئول: دکتر علی رضائیان 

سردبیر: دکتر علی رضائیان 

مدیر اجرایی: دکتر طیبه امیرخانی 

هیئت تحریریه: دکتر ابوالحسن فقیهی، دکتر اکرم هادیزاده مقدم، دکتر غلامعلی طبرسا، دکتر حسن دانایی فرد، دکتر علی اصغر پور عزت، دکتر سعید مرتضوی، دکتر احمد سرداری، دکتر سید جلیل لاجوردی 

نشانی: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دفتر گروه نشریات چشم انداز مدیریت، کد پستی:1983963113 

تلفن: (021)29903136    فکس: 22431644(021)

وب سایت: http://pub.sbu.ac.ir

پست الکترونیک: jpapsbu@yahoo.com 


آرشیو نشریه:


شناسنامه

دسته بندی موضوعی: مدیریت و حسابداری
دوره انتشار: فصلنامه
تاریخ آغاز اعتبار: ۰۱ تیر ۱۳۹۰
ناشر: دانشگاه شهید بهشتی
درجه علمی: نشریه علمی
درجه علمی در دسته‌بندی سابق وزارت علوم: علمی-پژوهشی

کلیدواژه‌های مرتبط

تبلیغات

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۴۴