بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی

بررسی های بازرگانی خرداد 1378 شماره 142

مقالات

۲.

پوشاک 800 درصد ارزش افزوده، اما رقابت فشرده در بازارهای جهانی

۳.

تولید و صادرات صنایع نساجی و پوشاک با تنگنا مواجه است

۶.

صنعت پوشاک برای اقتصاد کشور آینده ساز است

آرشیو

آرشیو شماره ها:
۲۴۳