اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار سال چهارم زمستان 1388 شماره 14 (مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

مقالات

۱.

اثربخشی مشاوره ی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری بر سلامت روان دانش آموزان دختر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۲.

اثر بخشی گفتگوی موثر (برنامه ی ارتباط زوج ها CCP ) بر کاهش تعارضات زناشویی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۳.

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی به شیوه ی برنامه ی ارتباطی زوجین بر کاهش دلزدگی زناشویی در زوجین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۴.

مقایسه ی رابطه ی بین سخ ترویی، باورهای خود کارآمدی و راهبردهای خود تنظیمی عاطفی در دانش آموزان دختر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۶۶ تعداد دانلود : ۱۲۴۷
۵.

اثربخشی درمان متمرکز بر هیجان در تغییر سبک دلبستگی همسران(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

۷.

رابطه ی سبک های دلبستگی و راهبردهای حل تعارض فرزند- والد بر نگرش فرزندان نسبت به والدین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)