اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی(اندیشه و رفتار)

اندیشه و رفتار سال سوم پاییز 1387 شماره 9

مقالات

۲.

رابطه ی هوش هیجانی با درگیری شغلی پرستاران

۳.

شدت علایم اختلال استرس پس از سانحه در افراد معتاد و غیرمعتاد

۴.

تاثیر جو خانوادگی بر تمایلات روان رنجورانه ی فرزندان

۵.

رابطه ی جو عاطفی خانواده، خودپنداره، عزت نفس و پایگاه اقتصادی- اجتماعی بر شکل گیری هویت جوانان

۷.

مقابسه ی تاثیر دو رویکرد آر.ای. بی. تی و پی. سی. تی در درمان پرخاشگری، افسردگی و اضطراب دانش آموزان شهرستان سقز